www.GotQuestions.org/NederlandsHet boek 2 Johannes

Auteur: Het boek 2 Johannes geeft niet rechtstreeks aan wie de schrijver ervan is. Volgens de overlevering sinds de vroegste tijden van de kerk is de auteur de apostel Johannes. Van tijd tot tijd zijn er veronderstellingen gedaan dat wellicht een andere leerling van Christus die Johannes heette, verantwoordelijk is voor deze brief. Maar al het bewijsmateriaal geeft aan dat de auteur de beminde leerling Johannes is, die ook het Evangelie van Johannes schreef.

Datering: Het boek 2 Johannes is zeer waarschijnlijk geschreven ten tijde van de andere brieven van Johannes, 1 en 3 Johannes, waarschijnlijk tussen 85-95 na Christus.

Doelstelling: Het boek 2 Johannes is een dringende oproep dat de lezers van de brief van Johannes hun liefde voor God en Zijn Zoon Jezus moeten tonen. Zij moeten dit doen door te gehoorzamen aan het gebod om elkaar lief te hebben en door hun leven te leiden in gehoorzaamheid aan de Schrift. Het boek 2 Johannes vormt ook een dringende waarschuwing om op de hoede te zijn voor bedriegers die rondgingen en beweerden dat Christus niet daadwerkelijk in het vlees verrezen was.

Belangrijke verzen: "Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven." (2 Johannes 1:6)

"Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon." (2 Johannes 1:8-9)

Korte samenvatting: Het boek 2 Johannes is geadresseerd aan “de uitverkoren vrouw en haar kinderen”. Dit zou ofwel een vrouw met een belangrijke status in de kerk kunnen zijn, of een code die verwijst naar de plaatselijke gemeente. In de tijd dat Christenen vervolgd werden, werden zulke cryptische begroetingen vaak gebruikt.

Het boek 2 Johannes houdt zich voornamelijk bezig met een dringende waarschuwing voor bedriegers die niet de precieze leer van Christus onderrichtten en bleven beweren dat Jezus niet daadwerkelijk lichamelijk uit de dood was opgestaan, maar alleen geestelijk. Johannes was er erg bezorgd over dat ware gelovigen zich bewust moesten zijn van deze valse leraren en niets met hen te maken moesten hebben.

Verbanden: Johannes beschrijft liefde niet als een emotie of een gevoel, maar als gehoorzaamheid aan de geboden van God. Jezus benadrukte het belang van de geboden, in het bijzonder het “grootste en eerste gebod”, liefde voor God (Deuteronomium 6:5), en het tweede — liefde voor elkaar (Matteüs 22:37-40; Leviticus 19:18). In plaats van de Oudtestamentische wet van God af te schaffen, kwam Jezus om de wet te vervullen, door Zichzelf aan te bieden als de vervulling ervan.

Praktische toepassing: Het is enorm belangrijk dat we alles wat we zien, horen en lezen dat pretendeert “Christelijk” te zijn, verifiëren aan de hand van de Schrift. Dit kan niet sterk genoeg benadrukt worden, want een van Satans grootste wapens is bedrog. Mensen kunnen heel makkelijk in de ban raken van een nieuwe en opwekkende doctrine die op de Schrift gebaseerd lijkt te zijn, maar die in feite wegleidt van het Woord van God, wanneer je hem goed bekijkt. Als de voorgestelde leer niet tot in de details overeenstemt met wat er in de Schrift staat, dan is het een valse leer en niet geďnspireerd door de Geest. We moeten er dan niets mee te maken hebben.

© Copyright Got Questions Ministries