www.GotQuestions.org/NederlandsHet boek 1 Petrus

Auteur: 1 Petrus 1:1 benoemt de schrijver van het boek 1 Petrus als de apostel Petrus.

Datering: Het boek 1 Petrus is waarschijnlijk geschreven tussen 60 en 65 na Christus.

Doelstelling: 1 Petrus is een brief van Petrus aan de gelovigen die zich verspreid hadden over de oude wereld en hevig vervolgd werden. Als iemand iets afwist van vervolging, dan was het Petrus. Hij was geslagen, bedreigd, gestraft en gevangengezet omdat hij het Woord van God predikte. Hij wist wat er nodig was om dit alles te verdragen zonder bitterheid en zonder de hoop te verliezen, en om in groot geloof een gehoorzaam, zegerijk leven te leiden. Deze wetenschap van de levende hoop in Jezus was de boodschap, en het voorbeeld van Christus was het voorbeeld dat gevolgd moest worden.

Belangrijkste verzen: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop." (1 Petrus 1:3)

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht." (1 Petrus 2:9)

"Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen." (1 Petrus 2:24)

"Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan." (1 Petrus 5:8-9)

Beknopte samenvatting: Hoewel deze periode van vervolging veel wanhoop kende, verkondigt Petrus dat het juist tijd was voor vreugde. Hij zegt dat lijden ten bate van Christus als een voorrecht gezien moet worden, omdat hun Verlosser voor hen leed. Deze brief verwijst naar de persoonlijke ervaringen van Petrus met Jezus en zijn redevoeringen in het boek Handelingen. Petrus bevestigt dat Satan de grote vijand van elke Christen is, maar de zekerheid van de toekomstige terugkeer van Christus geeft hoop.

Verbanden: De kennis die Petrus had van de wet en profeten uit het Oude Testament stelde hem in staat om verschillende verzen van het Oude Testament ten aanzien van het leven en werk van de Messias, Jezus Christus, te verklaren. In 1 Petrus 1:16 citeert hij Leviticus 11:44: “Wees heilig, want ik ben heilig”. Maar hij introduceert dat citaat met de uitleg dat heiligheid niet bereikt wordt door het naleven van de wet, maar door de genade die geschonken wordt aan alle mensen die in Christus geloven (v. 13). Verder legt Petrus uit dat de verwijzing naar de “hoeksteen” in Jesaja 28:16 en Psalm 118:22 betrekking heeft op Christus, die door de Joden vanwege hun ongehoorzaamheid en ongeloof verworpen was. Aanvullende verwijzingen naar het Oude Testament zijn onder andere naar de zondeloze Christus (1 Petrus 2:22 / Jesaja 53:9) en aansporingen tot een heilig leven door de kracht van God die zegen brengt (1 Petrus 3:10-12; Psalm 34:12-16; 1 Petrus 5:5; Spreuken 3:34).

Praktische toepassing: De zekerheid van eeuwig leven is geschonken aan alle Christenen. Eén manier om ons met Christus te identificeren is om te delen in Zijn lijden. Voor ons zou dat inhouden dat we beledigingen en smalende opmerkingen verduren van mensen die ons "het braafste jongetje van de klas” of "heiliger dan de paus" noemen. Maar dat is slechts een schijntje in vergelijking met het leed van Christus voor ons op het Kruis. Kom op voor wat je weet en gelooft dat goed is, en verheug je wanneer de wereld en Satan je proberen te kwetsen.

© Copyright Got Questions Ministries