www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wie waren de FarizeeŽn en de SadduceeŽn?"

Antwoord:
De EvangeliŽn vermelden veelvuldig de SadduceeŽn en de FarizeeŽn, omdat Jezus voortdurend met hen botste. De SadduceeŽn en de FarizeeŽn vormden de heersende klasse in IsraŽl. Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee groepen maar er zijn ook belangrijke verschillen.

De SadduceeŽn: In de tijd dat Christus op aarde was, de tijd van het Nieuwe Testament, waren de SadduceeŽn aristocraten. Zij waren meestal welgesteld en bekleedden machtige functies, inclusief die van de voornaamste priesters en hogepriester, en hadden de meerderheid van de zeventig zetels van de hoge raad die het Sanhedrin heette. Ze deden hun best om de vrede te bewaren door in te stemmen met de beslissingen van Rome (IsraŽl stond in die tijd onder Romeins gezag) en leken zich meer bezig te houden met politiek dan met religie. Omdat ze inschikkelijk waren ten opzichte van Rome en de welgestelde hogere stand vormden, hadden ze niet zoín goede band met de gewone man en stonden ze ook niet in zoín hoog aanzien bij de gewone man. De gewone man had meer op met degenen die tot de partij van de FarizeeŽn behoorden. Hoewel de SadduceeŽn de meerderheid van de zetels in het Sanhedrin bezaten, blijkt uit de geschiedenis dat ze vaak moesten instemmen met de ideeŽn van de Farizese minderheid, omdat de FarizeeŽn populair waren bij het volk.

In religieus opzicht waren de SadduceeŽn conservatiever in ťťn belangrijk aspect van hun leer. Volgens de FarizeeŽn hadden mondelinge tradities hetzelfde gezag als het geschreven Woord van God, terwijl de SadduceeŽn alleen het geschreven Woord beschouwden als van God afkomstig. De SadduceeŽn behielden het gezag van het geschreven Woord van God, in het bijzonder de boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium). Hoewel dit prijzenswaardig is, waren hun leerstellingen verre van volmaakt. Onderstaande lijst is een opsomming van zaken waar zij in geloofden maar die strijdig waren met de Schrift:

1. Ze waren dusdanig extreem zelfvoorzienend dat zij de betrokkenheid van God bij het alledaagse leven ontkenden.

2. Ze ontkenden de opstanding van de doden volstrekt (MatteŁs 22:23; Marcus 12:18-27; Handelingen 23:8).

3. Ze ontkenden enig bestaan van een leven na de dood. Ze geloofden dat de ziel verloren ging bij de dood en dat er dus geen straf of beloning zou zijn na het aardse leven.

4. Ze ontkenden het bestaan van een spirituele wereld, d.w.z. engelen en demonen (Handelingen 23:8).

Omdat de SadduceeŽn zich meer met politiek dan met religie bezighielden, maakten ze zich niet druk om Jezus totdat ze bang werden dat Hij wellicht ongewenste aandacht van de Romeinen zou trekken. Op dat moment verenigden de SadduceeŽn en FarizeeŽn zich en ontstond een samenzwering om Christus ter dood te laten brengen (Johannes 11:48-50; Marcus 14:53; 15:1). Andere verwijzingen naar de SadduceeŽn zijn te vinden in Handelingen 4:1 en Handelingen 5:17. Bovendien impliceert de historicus Josephus dat de SadduceeŽn betrokken waren bij de dood van Jakobus (Handelingen 12:1-2).

Het bestaan van de SadduceeŽn kwam ten einde in 70 na Christus. Omdat deze partij bestond vanwege hun politieke banden en religieuze betrekkingen met de priesters, werden zij weggevaagd toen Rome Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus verwoestte.

De FarizeeŽn: in tegenstelling tot de SadduceeŽn waren de FarizeeŽn over het algemeen zakenmensen uit de burgerij, waardoor zij in contact stonden met de gewone man. De FarizeeŽn stonden bij de gewone man in veel hoger aanzien dan de SadduceeŽn. Hoewel zij een minderheid vormden in het Sanhedrin en veel minder priesterfuncties bekleedden, lijkt het er op dat zij veel meer beslissingen van het Sanhedrin konden beÔnvloeden dan de SadduceeŽn omdat, wederom, zij de steun van het volk hadden.

In religieus opzicht beschouwden ze het geschreven Woord als ingegeven door God. Ten tijde van Christus' bediening op aarde bestond dit geschreven Woord uit wat wij nu kennen als het Oude Testament. Maar zij verleenden mondelinge tradities net zoveel gezag en probeerden dat standpunt te verdedigen door te zeggen dat die overdracht nog stamde uit de tijd van Mozes. Omdat mondelinge overdracht door de eeuwen heen niet gelijk blijft, vormden deze tradities een aanvulling op Gods Woord, hetgeen verboden is (Deuteronomium 4:2). De FarizeeŽn deden hun best om deze aanvullingen net als het Oude Testament strikt te gehoorzamen. De EvangeliŽn staan vol met voorbeelden van situaties waarin de FarizeeŽn hun mondelinge tradities als gelijkwaardig aan Gods Woord benaderen (MatteŁs 9:14; 15:1-9; 23:5; 23:16, 23, Marcus 7:1-23; Lucas 11:42). Maar ze bleven wel trouw aan Gods Woord in andere belangrijke leerstellingen. In tegenstelling tot de SadduceeŽn geloofden zij het volgende:

1. Ze geloofden dat God alles beheerst, maar dat beslissingen van individuele personen ook bijdragen aan de levensloop van een mens.

2. Ze geloofden in de opstanding van de doden (Handelingen 23:6).

3. Ze geloofden in een leven na de dood, met een gepaste beloning en straf op individuele basis.

4. Ze geloofden in het bestaan van engelen en demonen (Handelingen 23:8).

Hoewel de FarizeeŽn rivalen waren van de SadduceeŽn, slaagden ze er in om het op ťťn punt eens te worden ó het proces van Christus. Hier verenigden de SadduceeŽn en FarizeeŽn zich om Christus ter dood te brengen (Marcus 14:53; 15:1; Johannes 11:48-50).

Terwijl de SadduceeŽn ophielden te bestaan na de vernietiging van Jeruzalem, bleven de FarizeeŽn, die zich meer met religie dan met politiek bezighielden, wel bestaan. De FarizeeŽn waren zelfs tegen de opstand die de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus ten gevolge had, en ze waren de eersten die naderhand vrede sloten met de Romeinen. De FarizeeŽn waren ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de Misjna, een belangrijk document met betrekking tot het voortbestaan van het Jodendom na de verwoesting van de tempel.

Zowel de FarizeeŽn als de SadduceeŽn werden veelvuldig door Jezus terechtgewezen. Wellicht de beste les die wij kunnen leren van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn is dat we niet zoals hen moeten zijn. Anders dan de SadduceeŽn moeten wij alles geloven wat de Bijbel zegt, inclusief de wonderbaarlijke dingen en het leven na de dood. Anders dan de FarizeeŽn mogen we tradities en overdracht niet hetzelfde gezag toekennen als de Schrift, en we mogen niet toestaan dat onze relatie met God zich beperkt tot een wettische lijst van regels en rituelen.

© Copyright Got Questions Ministries