www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Moeten Moslims het evangelie van Barnabas lezen als het ware verhaal over Isa?"

Antwoord:
Het bewijsmateriaal laat zien dat het evangelie van Barnabas waarschijnlijk door een Europeaan werd geschreven, die rond de vijftiende eeuw leefde en onnauwkeurig over het leven van Isa schreef.

Het geloof over Isa verschilt sterk tussen Christenen en Moslims omdat zij verschillende bronnen hanteren. Terwijl Moslims hun indruk van Jezus vaak uit het evangelie van Barnabas verkrijgen, vertrouwen Christenen op de Evangelies (Injeel) die in de Bijbel staan. Deze boeken verschillen op belangrijke punten. Een van hen moet onwaar zijn. Laten we eerst eens bekijken of het evangelie van Barnabas een authentieke biografie van Jezus is.

De auteur: niet Barnabas
De auteur van het evangelie van Barnabas kan niet Barnabas zelf zijn geweest. De echte Barnabas was iemand die de vroege kerk uitbundig aanmoedigde (Handelingen 4:36). Hij was niet een van de oorspronkelijke twaalf discipelen van Jezus, zoals het evangelie van Barnabas foutief beweert. Barnabas was degene die de discipelen er van overtuigde dat de apostel Paulus was veranderd van een vervolger van de kerk tot een volgeling van Isa (Handelingen 9:27). De ware Barnabas reisde met Paulus rond om het goede nieuws van Jezus/Isa te verkondigen (Handelingen 13:2).

Datum van schrijven: de Middeleeuwen
Wanneer we het evangelie van Barnabas lezen, dan laat dit zien dat dit evangelie niet in de tijd van Isa, noch vlak daarna werd geschreven, zoals wordt beweerd. Er zitten veel te veel anachronismen in het werk (fouten in de culturele geschiedenis). Het evangelie van Barnabas zegt bijvoorbeeld dat Isa geboren werd toen Pilatus gouverneur was, maar de geschiedenis laat zien dat Pilatus pas in 26 of 27 na Christus gouverneur werd, lang na de geboorte van Jezus Christus.

Als het evangelie van Barnabas in de 1e eeuw na Christus was geschreven, dan zou het ook in andere documenten uit diezelfde tijdsperiode zijn aangehaald. Maar het wordt geen enkele keer geciteerd, niet in de werken van de kerkvaders en niet door Moslimgeleerden vóór de vijftiende eeuw. Mensen die zeggen dat het evangelie van Barnabas echt zo vroeg werd geschreven hebben het misschien over het Epistel van Barnabas; dat is weliswaar een boek uit de eerste eeuw, maar geen door God ingegeven tekst.

Het evangelie van Barnabas bevat citaten van Dante Alighieri, verwijzingen naar een edict van Paus Bonifacius en beschrijvingen van het feudalisme. Daarom hebben Schriftgeleerden dit werk gedateerd uit ongeveer de vijftiende eeuw!

Echtheid: vol fouten
Naast de hierboven genoemde fouten beweert het evangelie van Barnabas dat Jezus niet de Messias was (secties 42, 48). Maar zowel de Koran als de Bijbel getuigen dat Jezus de Messias was (zie Soera 5:19, 75; Matteüs 26:63-64).

Uit de beschrijvingen van Palestina is het overduidelijk dat de schrijver van het evangelie van Barnabas niet bekend was met de geografie van de regio. Hij beweerde dat Jezus naar Nazareth zeilde, maar Nazareth is niet aan het water gelegen.

Het bewijsmateriaal toont aan dat het evangelie van Barnabas niet door Barnabas werd geschreven, maar waarschijnlijk door iemand in de vijftiende eeuw, en dat het vol onnauwkeurigheden staat. Betrouwbare Schriftgeleerden hebben aangetoond dat het om een vervalsing gaat. Daarom kan dit werk niet vertrouwd worden als een biografie van het leven van Isa. Zowel Moslims als Christenen moeten dit afwijzen.

Waar is het echte verhaal over Isa’s leven?
Als het evangelie van Barnabas de waarheid over Isa niet bevat, waar kunnen we die waarheid dan wel vinden? De Koran spoort je aan om je met dergelijke vragen tot de Bijbel te richten (Soera 5:46; 10:95). De Bijbel bevat vier Evangelies die Christus vanuit vier verschillende, maar toch door God ingegeven perspectieven voorstellen. Gezaghebbende deskundigen hebben de echtheid van de vier Evangelies uit het Nieuwe Testament consequent bevestigd.

Schaam je niet om over de Heer Jezus te lezen. De Bijbel zegt: “Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen... maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.” (2 Timoteüs 1:8-10)

© Copyright Got Questions Ministries