www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zijn de eigenschappen van God? Wat voor iemand is God?"

Antwoord:
Wanneer we deze vraag proberen te beantwoorden is het goede nieuws dat er veel over God ontdekt kan worden! Zij die de volgende uitleg nader willen onderzoeken, zouden het nuttig kunnen vinden om deze eerst helemaal te lezen, en dan terug te gaan om bepaalde passages uit de Schriftteksten op te zoeken voor verdere verduidelijking. De referenties uit de Schriftteksten zijn volledig noodzakelijk, want zonder de autoriteit van de Bijbel zou deze verzameling woorden niet meer zijn dan een menselijke opinie; en de mens heeft het zelf vaak mis in het begrijpen van God (Job 42:7). Om te zeggen dat het belangrijk voor ons is om te begrijpen wat voor iemand God is, is enorm zacht uitgedrukt! Als we er niet in slagen om dit te doen, dan zal dat er hoogst waarschijnlijk toe leiden dat we tegen Zijn wil valse goden instellen, nastreven, en aanbidden (Exodus 20:3-5).

We kunnen alleen die dingen leren kennen waarvan God besloten heeft dat deze aan ons geopenbaard kunnen worden. Eén van God's eigenschappen of kwaliteiten is “licht”, wat betekent dat Hij zelf-onthullend is wat betreft informatie over Hemzelf (Jesaja 60:19, Jakobus 1:17). De realiteit dat God kennis over Zichzelf heeft geopenbaard moet niet genegeerd worden, zodat niemand onder ons tekortschiet en Zijn rust niet zal binnengaan (Hebreeën 4:1). De schepping, de Bijbel, en het vleesgeworden Woord (Jezus Christus) zullen ons helpen om te leren wat voor iemand God nu eigenlijk is.

Laten we eens beginnen met te begrijpen dat God onze Schepper is en dat we een onderdeel van Zijn schepping zijn (Genesis 1:1 Psalm 24:1). God zei dat de mens naar Zijn evenbeeld werd geschapen. De mens staat boven de rest van de schepping en aan hem werd het gezag over de schepping toegekend (Genesis 1:26-28). De schepping is beschadigd door de “zondeval” maar geeft ons nog steeds een kijk op Zijn werk (Genesis 3:17-18; Romeinen 1:19-20). Door de uitgestrektheid, complexiteit, schoonheid en orde van de schepping te beschouwen kunnen we een idee krijgen van de ontzagwekkendheid van God.

Het doornemen van enkele van de namen voor God kan nuttig zijn in onze zoektocht naar wat voor iemand God is. Deze zijn als volgt:

Elohim – de Sterke, goddelijk (Genesis 1:1)
Adonai - Heer, wat een Meester ten opzichte van een dienaar aangeeft (Exodus 4:10,13)
El Elyon – de Allerhoogste, de Sterkste (Genesis 14:20)
El Roi – de Sterke die ziet (Genesis 16:13)
El Shaddai – Almachtige God (Genesis 17:1)
El Olam – de God van Oneindigheid (Jesaja 40:28)
Jahweh - HEER "Ik ben", wat de eeuwige op zichzelf bestaande God betekent (Exodus 3:13,14).

We zullen nu verder gaan met het verder onderzoeken van God's eigenschappen; God is eeuwig, wat betekent dat Hij geen begin had en dat Zijn bestaan nooit zal ophouden. Hij is onsterfelijk, oneindig (Deuteronomium 33:27; Psalm 90:2; 1 Timoteüs 1:17). God is onveranderlijk, wat betekent dat Hij altijd hetzelfde is; dit houdt in dat God absoluut betrouwbaar en vertrouwenswaardig is (Maleachi 3:6; Numeri 23:19; Psalm 102:26,27). God is onvergelijkbaar, wat wil zeggen dat er niemand zoals Hem is, noch in daden noch in wezen; Hij is ongeëvenaard en perfect (2 Samuël 7:22; Psalm 86:8; Jesaja 40:25; Matteüs 5:48). God is mysterieus, wat betekent dat Hij ondoorgrondelijk is, onnaspeurbaar; buiten het menselijk vermogen om volledig begrepen te worden (Jesaja 40:28; Psalm 145:3; Romeinen 11:33,34).

God is rechtvaardig, wat betekent dat Hij personen niet in die zin respecteert dat Hij aan sommigen een voorkeur zou geven (Deuteronomium 32:4; Psalm 18:30). God is almachtig, wat betekent dat Hij tot alles in staat is; Hij kan alles doen wat Hem behaagt, maar Zijn handelingen zullen altijd in overeenstemming zijn met de rest van Zijn karakter (Openbaring 19:6; Jeremia 32:17,27). God is alom aanwezig, wat betekent dat Hij altijd en overal aanwezig is; dit betekent niet dat God alles is (Psalm 139:7-13; Jeremia 23:23). God is alwetend, wat betekent dat Hij het verleden, het heden en de toekomst kent, zelfs wat we op elk gegeven moment denken; omdat Hij alles weet zal Zijn rechtvaardigheid altijd op een billijke manier worden toegepast (Psalm 139:1-5; Spreuken 5:21).

God is één, wat niet alleen betekent dat er geen andere is, maar ook dat Hij de enige is die de diepste behoeften en verlangens van onze harten tegemoet kan komen, en dat Hij de enige is die onze verering en toewijding waardig is (Deuteronomium 6:4). God is rechtschapen, wat betekent dat God slechte dingen niet zomaar kan en niet zomaar zal laten gebeuren; het is vanwege Zijn rechtschapenheid en Zijn rechtvaardigheid dat Jezus God's veroordeling moest ervaren toen onze zonden op Zijn schouders werden geplaatst, zodat wij van onze zonden vergeven kunnen worden (Exodus 9:27; Matteüs 27:45-46; Romeinen 3:21-26).

God is soeverein, wat betekent dat Hij oppermachtig is; Zijn hele schepping tezamen, of dat nu bewust of onbewust is, kan Zijn doelen niet ondermijnen (Psalm 93:1; 95:3; Jeremia 23:20). God is geest, wat betekent dat Hij onzichtbaar is (Johannes 1:18; 4:24). God is een Drieëenheid, wat betekent dat Hij drie-in-één is, die hetzelfde zijn in essentie, en gelijk zijn in macht en glorie. Merk op dat in de eerste passage uit de Schriftteksten die we aanhaalden het woord 'naam' enkelvoudig is, ook al refereert deze aan drie verschillende Personen - “de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Matteüs 28:19; Marcus 1:9-11). God is waarheid, wat betekent dat Hij in overeenstemming is met alles wat Hij is, dat Hij onkreukbaar is en niet kan liegen (Psalm 117:2; 1 Samuël 15:29).

God is heilig, wat betekent dat Hij afgezonderd is van alle morele vervuiling en hier een afkeer van heeft. God ziet alle kwaad en dit maakt Hem boos; samen met zijn heiligheid wordt in de Schriftteksten vaak aan vuur gerefereerd. God wordt een alles-verterend vuur genoemd (Jesaja 6:3; Habakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Hebreeën 12:29). God is genadig – dit omvat Zijn goedheid, zachtaardigheid, mededogen en liefde – dit zijn woorden die verschillende nuances in betekenis geven aan Zijn goedheid. Ware het niet door God's genade dan lijkt het erop dat de rest van Zijn eigenschappen ons van Hem zouden uitsluiten. Gelukkig is dit niet het geval, want Hij verlangt er naar om ons allen persoonlijk te kennen (Exodus 34:6; Psalm 31:19; 1 Petrus 1:3; Johannes 3:16; Johannes 17:3).

Dit was slechts een bescheiden poging om een vraag te beantwoorden die zo groot is als God zelf. Maar ben hier alsjeblieft flink door aangemoedigd om door te gaan met Hem op te zoeken (Jeremia 29:13).