www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is atheďsme?"

Antwoord:
Atheďsme is het standpunt dat God niet bestaat. Het atheďsme is niets nieuws. Psalm 14:1, rond 1000 voor Christus door David geschreven, heeft het over atheďsme: “De dwaas zegt bij zichzelf: ‘Er bestaat geen god.’” Recente statistieken tonen aan dat een toenemend aantal mensen zichzelf als atheďst beschouwd; bijna 10% van de wereldbevolking noemt zichzelf een aanhanger van het atheďsme. Waarom worden dan steeds meer mensen atheďsten? Is het atheďsme werkelijk de logische positie die de atheďsten beweren dat het is?

Waarom bestaat het atheďsme eigenlijk? Waarom openbaart God Zich niet gewoon aan de mensen om te bewijzen dat Hij bestaat? Als God Zichzelf zou laten zien dan zou toch iedereen wel geloven dat Hij bestaat! Het probleem met dit idee is dat het niet God’s verlangen is om mensen er van te overtuigen dat Hij bestaat. Het is God’s verlangen dat mensen door te geloven er op vertrouwen dat Hij bestaat (2 Peter 3:9) en Zijn geschenk van verlossing aanvaarden (Johannes 3:16). Jazeker, God zou zeer zeker kunnen verschijnen en voor eens en voor altijd aantonen dat Hij bestaat. Het probleem is dat God Zijn bestaan in het Oude Testament al vele malen duidelijk aantoonde (Genesis hoofdstukken 6-9; Exodus 14:21-22; 1 Koningen 18:19-31). Geloofden de mensen dat God bestond? Ja! Lieten zij hun kwaadaardige gewoonten achterwege om God te gehoorzamen? Nee! Als iemand niet bereid is om in God’s bestaan te geloven, dan zijn zij er zeker niet klaar voor om Jezus Christus als hun Verlosser te aanvaarden door te geloven (Efeziërs 2:8-9). Dat is God’s verlangen – dat mensen Christenen worden, en niet zomaar theďsten (mensen die geloven dat God bestaat).

De Bijbel vertelt ons dat we God’s bestaan in geloof moeten aanvaarden. Hebreeën 11:6 stelt: “en zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken”. De Bijbel herinnert ons er aan dat we gezegend zijn als we geloven en in ons geloof op God vertrouwen: “Jezus zei: ‘Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’” (Johannes 20:29).

Het feit dat het bestaan van God in geloof aanvaard moet worden betekent niet dat het bestaan van God onlogisch is. Er zijn vele goede argumenten voor het bestaan van God. Zie ook onze pagina over “Bestaat God?”. De Bijbel leert ons dat het bestaan van God duidelijk in het universum kan worden waargenomen (Psalm 19:1-4), maar ook in de natuur (Romeinen 1:18-22), en in onze eigen harten (Prediker 3:11). Nogmaals, het bestaan van God kan niet worden bewezen, dit moet in geloof worden aanvaard.

Maar tegelijkertijd kunnen we zeggen dat er net zo veel geloof nodig is om een atheďst te zijn. Wanneer iemand beweert “God bestaat niet!” dan is dat een absolute uitspraak die stelt dat hij of zij met zekerheid beweert alles over alle onderwerpen te weten – en alle uithoeken van het universum heeft gezien – en alles heeft gezien wat er maar gezien kan worden. Natuurlijk zou geen enkele atheďst dergelijke uitspraken doen. Maar, in essentie is dat wel wat zij beweren wanneer zij stellen dat God niet bestaat. Atheďsten kunnen bijvoorbeeld niet bewijzen dat God (bijvoorbeeld) niet in de kern van de zon zou bestaan, of onder de nevels van Jupiter, of in de een of andere verafgelegen nevel. Dit kan niet bewezen worden, en daarom kan niet bewezen worden dat God niet bestaat. Er is net zo veel geloof nodig om een atheďst te zijn als om een theďst te zijn.

We zijn dus weer terug waar we begonnen zijn. Het atheďsme kan niet bewezen worden en God’s bestaan moet in geloof worden geaccepteerd. Ik zelf geloof sterk dat God bestaat. Ik geef vrijelijk toe dat mijn geloof in God op mijn geloof is gebaseerd. Aan de andere kant ben ik het beslist oneens met het idee dat een geloof in God onlogisch zou zijn. Ik geloof dat God’s bestaan duidelijk kan worden gezien, intens kan worden waargenomen, filosofisch bewezen kan worden en wetenschappelijk noodzakelijk is. Nogmaals, zie onze pagina “Bestaat God?” voor meer informatie. “De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen.’ Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd, elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd, zonder tong of taal, geen stem laat zich horen; en toch klinkt de boodschap over heel de aarde, reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld” (Psalm 19:2-5).