www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de zin van het leven?"

Antwoord:
Wat is de zin van het leven? Hoe kan ik een doel, vervulling en bevrediging in het leven vinden? Zal ik het potentieel hebben om iets van blijvende betekenis te bereiken? Zo veel mensen blijven zich altijd afvragen wat de zin van het leven is. Zij kijken jaren later terug en vragen zich af waarom hun relaties uit elkaar vielen en waarom zij zich zo leeg voelen ook al hebben ze bereikt wat ze van plan waren te bereiken. Een honkbal speler die zelfs de “Hall of Fame” bereikt had werd gevraagd wat hij wenste dat iemand hem verteld had toen hij net met honkbal begon. Hij antwoordde, “Ik wou dat iemand me verteld had dat als je de top bereikt, daar niets is.” Veel doelen laten hun leegte pas zien als er jaren verspild zijn in het najagen ervan.

In onze humanitaire maatschappij jagen mensen vele doelen na, met de gedachte dat ze daarin een gevoel van voldoening zullen vinden. Sommige van deze nagestreefde doelen zijn: zakelijk succes, weelde, goede relaties, sex, vermaak, goed doen voor je medemens, enz. Mensen hebben verklaard dat terwijl zij hun doel van weelde, relaties, pleziertjes bereikten, er nog steeds een diepe leegte in hen was – een hol gevoel wat maar door niets gevuld leek te worden.

De schrijver van het bijbelse boek Prediker verklaart dit gevoel als hij zegt, “Naar mijn mening is niets waardevol; alles is vruchteloos” (Prediker 1:2). Deze auteur had ontelbare rijkdommen, veel meer dan wie dan ook in onze tijd. Hij had honderden vrouwen, paleizen en tuinen die de jaloezie van vele koninkrijken opwekten, het beste eten en de beste wijn, en elke vorm van vermaak tot zijn beschikking. En op een bepaald moment zei hij, dat hij alles najoeg wat zijn hart begeerde. Toch vatte hij “het leven onder de zon” (=levend alsof het enige wat er is om voor te leven, dat is wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen.) samen als zinloos! Waarom is er zo’n leegte ruimte? Omdat God ons gemaakt heeft voor iets voorbij wat we kunnen meemaken in het hier-en-nu. Solomon zei tot God, “Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, …” (Prediker 3:11a) In ons hart zijn we ons ervan bewust dat dit hier-en-nu niet alles is wat er is.

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, vinden we dat God de mens heeft gemaakt naar Zijn evenbeeld (Genesis 1:26). Dit betekent dat we meer op God lijken dan welke andere levensvorm ook. We ontdekken ook dat voordat de mens in zonde verviel en de vloek op aarde rustte, de volgende dingen waar waren: (1) God maakte van de mens een sociaal schepsel (Genesis 2:18-25); (2) God gaf de mens werk te doen (Genesis 2:15); God ging broederlijk met de mens om (Genesis 3:8); en (4) God gaf de mens heerschappij over de aarde (Genesis 1:26). Wat is het belang van deze zaken? Ik geloof dat God de bedoeling had dat elk van deze zaken toevoegde aan het voldoening geven in het leven, maar dat al deze dingen (speciaal de broederlijke omgang van de mens met God) in het nadeel aangedaan zijn door de val in zonde van de mens en de daaruit voortvloeiende vloek op de aarde.

In Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel, laat God zien dat Hij, na vele andere eind-der-tijden gebeurtenissen, deze aarde en de hemelen zoals wij ze kennen zal vernietigen en dat Hij de eeuwige staat zal inluiden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Dan zal Hij de relatie tussen Hem en de verloste mens volledig herstellen. Een gedeelte van de mensheid zal als onwaardig worden geoordeeld en in de poel van vuur gegooid (Openbaringen 20:11-15). En de vloek van zonde zal worden weggedaan; er zal geen zonde meer zijn, geen verdriet, geen ziekte, geen dood, geen pijn, geen jaloezie, geen haat en ga zo maar door (Openbaringen 21:4). En gelovigen zullen alles erven; God zal bij hen lopen, en zij zullen Zijn zonen zijn (Openbaringen 21:7). Zo is de cirkel rond waarin God ons geschapen heeft om een broederlijke omgang met Hem te hebben; de mens zondigde en verbrak daarmee die omgang. God herstelt die omgang volledig in de eeuwige staat met diegenen die Hij waardig oordeelt. Nu, om door het leven te gaan terwijl je alles bereikt wat je maar mogelijk is en dan te sterven voor altijd gescheiden van God is erger dan doelloos! Maar God heeft een weg gemaakt die niet alleen de mogelijkheid geeft om eeuwige zaligheid te hebben (Lucas 23:43), maar ook om dit leven bevredigend en zinvol te maken. En, hoe is deze eeuwige zaligheid en “hemel op aarde” te krijgen?

DE ZIN VAN HET LEVEN HERSTELD DOOR JEZUS CHRISTUS

Zoals hierboven al gesuggereerd wordt, échte betekenis voor zowel nu als in de eeuwigheid wordt gevonden als de relatie van een individu met God hersteld wordt. De relatie die verloren was gegaan toen Adam en Eva in zonde vervielen. Vandaag, is die relatie met God alleen mogelijk via Zijn Zoon, Jezus Christus (Handelingen 4:12; Johannes 14:6; Johannes 1:12). Eeuwig leven wordt gewonnen als men berouw toont en zich afkeert van zijn/haar zonden (er niet langer in willen doorgaan maar wensen dat Christus hem/haar verandert en hem/haar een nieuw persoon maakt) en als men begint met te vertrouwen in Jezus Christus als zijn/haar Verlosser (zie de vraag “wat is het plan van Verlossing?” voor meer informatie over dit belangrijke onderwerp).

Nu, échte betekenis in het leven wordt niet alleen verkregen in het vinden van Jezus als Verlosser (hoe fantastisch dat ook is). Maar, echte betekenis in leven wordt gevonden als men Jezus begint te volgen als Zijn discipel, terwijl je leert van Hem, terwijl je tijd met Hem doorbrengt in Zijn Woord, de Bijbel, terwijl je communie met Hem hebt in gebed, en terwijl je met Hem loopt in gehoorzaamheid naar Zijn geboden. Als jij een niet-gelovige bent (of misschien een nieuwe Gelovige) vraag je je waarschijnlijk af, “dat klinkt niet erg spannend of vervullend wat mij betreft!” Maar lees alsjeblieft nog eventjes verder. Jezus legde de volgende verklaringen af:-

“Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht” (Mattheüs 11:28-30). “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven” (Johannes 10:10b). “Daarna zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en dicht achter Mij aan gaan. Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor Mij opgeeft, zal het terugkrijgen” (Mattheüs 16:24-26a). “Verheug u in de Here; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt” (Psalm 37:4).

Wat al deze verzen ons vertellen is dat we een keuze hebben. We kunnen doorgaan met zelf ons eigen leven leiden (met als resultaat dat we een leeg leven leiden) of we kunnen kiezen om God en Zijn wil te volgen voor ons leven met ons hele hart (met als resultaat dat we een leven hebben dat ten volle geleefd wordt, dat de wensen van ons hart vervuld worden, en dat we tevredenheid en voldoening zullen vinden). Dit is zo omdat onze Schepper van ons houdt en het beste wenst voor ons (misschien niet het makkelijkste maar wel het meest volle leven).

Ter afsluiting, wil ik een analogie met je delen die ik geleend heb van een voorganger-vriend. Als je een sport-fan bent en je gaat naar een professionele wedstrijd, kun je voor een paar euros op de bovenste rij van het stadion zitten of je kunt voor een paar honderd euros een kaartje kopen om dichtbij en persoonlijk de actie mee te maken. Zo is het ook met het Christelijke leven. God’s werk aanschouwen op de eerste rang is niet voor de zondag-christenen. Zij hebben niet het dure kaartje gekocht. God’s werk aanschouwen op de eerste rang is voor de discipel die met zijn hele hart Christus volgt en gestopt is met het achterna gaan van zijn eigen verlangens zo dat hij of zij achterna kan gaan wat God’s bedoelingen zijn in zijn of haar leven. ZIJ hebben de prijs betaald (complete overgave aan Christus en Zijn wil); zij ervaren het leven volledig; en zij kunnen naar zichzelf kijken, naar hun medemens, en naar hun Maker zonder berouw! Heb jij de prijs betaald? Wil jij dat? Als je dat wil, zul niet meer hongeren naar de bedoeling of de zin van het leven.