www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Is er leven na de dood?"

Antwoord:
Is er leven na de dood? De Bijbel vertelt ons: “Wat is een mens toch kwetsbaar! Zijn leven is maar kort en onrustig. Net als een bloem bloeit hij maar een korte tijd om dan te verdorren; hij verdwijnt snel als de schaduw van een voorbijglijdende wolk … Als een mens sterft, zal hij dan weer herleven?” (Job 14:1-2, 14).

Net als Job vraagt bijna ieder van ons zich dat wel eens af. Wat gebeurt er eigenlijk na onze dood? Houden we gewoon op te bestaan? Is het leven een draaideur waardoor we de aarde verlaten en er steeds weer terugkomen om uiteindelijk persoonlijke grootheid te bereiken? Gaat iedereen naar dezelfde plek, of gaan we naar verschillende plaatsen? Zijn de hemel en de hel echt? Of is dat slechts een gemoedstoestand?

De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen leven is na de dood, maar een eeuwig leven zo fantastisch dat “wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” (1 Korintiërs 2:9). Jezus Christus, God in een menselijke gedaante, kwam op aarde om ons dit geschenk van het eeuwige leven te geven. “Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!” (Jesaja 53:5)

Jezus nam de straf die ieder van ons verdient op Zich en offerde Zijn eigen leven. Drie dagen later bewees Hij zijn overwinning over de dood door op te staan uit het graf, in Geest en in het lichaam. Hij bleef nog veertig dagen op aarde en werd door duizenden gezien voordat hij opsteeg naar Zijn eeuwige thuis in de hemel. Romeinen 4:25 zegt: “Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren.”

De opstanding van Christus is een goed gedocumenteerde gebeurtenis. De apostel Paulus daagde mensen uit om de ooggetuigen te ondervragen of het echt was gebeurd en niemand kon die waarheid aanvechten. De opstanding is de hoeksteen van het Christelijke geloof; omdat Christus uit de dood is opgestaan, kunnen wij geloven dat wij ook uit de dood zullen worden opgewekt.

Paulus berispte enkele Christenen die dit niet geloofden: “Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen.” (1 Korintiërs 15:12-13).

Christus was de eerste opbrengst van een grote oogst van mensen die weer tot leven zullen worden opgewekt. De lichamelijke dood deed zijn intrede door één man, Adam, van wie we allemaal nakomelingen zijn. Maar alle mensen die vanwege hun geloof in Jezus Christus geadopteerd zijn in Gods gezin zullen een nieuw leven ontvangen (1 Korintiërs 15:20-22). Net zoals God Jezus’ lichaam heeft doen herleven, zo zullen onze lichaam weet tot leven gebracht worden wanneer Jezus terugkomt (1 Korintiërs 6:14).

Hoewel wij allemaal uiteindelijk opgewekt zullen worden, zal niet iedereen naar de hemel gaan. Ieder mens moet in dit huidige leven een keuze maken om uit te maken waar hij of zij naar toe gaat voor de eeuwigheid. De Bijbel zegt dat ieder mens maar één keer sterft en dat daarna het oordeel volgt (Hebreeën 9:27). De mensen die rechtschapen zijn gemaakt zullen naar een eeuwig leven in de hemel gaan, maar de ongelovigen zullen naar een eeuwige straf in de hel gestuurd worden (Mattheüs 25:46).

De hel is, net als de hemel, niet alleen een figuurlijke beschrijving van (nare) levensomstandigheden. Het is een echte, letterlijke plaats. Het is een plaats waar de goddelozen de eindeloze, eeuwige toorn van God zullen ervaren. Zij zullen emotionele, geestelijke en lichamelijke kwellingen ondergaan en bewust lijden onder schaamte, spijt en verachting.

De hel wordt beschreven als een eindeloze put (Lucas 8:31, Openbaringen 9:1), een vuurpoel, brandend met zwavel, waar de inwoners dag en nacht gepijnigd zullen worden tot in de eeuwigheid (Openbaringen 20:10). In de hel zal geween en tandengeknars zijn, wat slaat op een intens verdriet en woede (Mattheüs 13:42). Het is een plaats “waar de wormen blijven vreten en het vuur nooit uitgaat” (Markus 9:48). God heeft er geen plezier in dat goddelozen sterven, maar hij wil dat ze zich afwenden van hun goddeloze leefwijze zodat ze kunnen léven (Ezechiël 33:11). Maar Hij zal ons niet dwingen tot overgave: als wij ervoor kiezen Hem af te wijzen, heeft hij geen andere keus dan ons te geven wat wij willen: een leven zonder Hem.

Het leven op aarde is een test, een voorbereiding op wat komen gaat. Voor gelovigen is dit een eeuwig leven in de directe nabijheid van God. En hoe worden wij rechtschapen gemaakt en hoe kunnen wij dit eeuwige leven ontvangen? Er is maar één weg: een geloof en vertrouwen in Gods Zoon, Jezus Christus. Jezus zei: “Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is.” (Johannes 11:25-26)

Het gratis geschenk van het eeuwig leven is voor iedereen beschikbaar, maar we zullen onszelf dan wel wat wereldse pleziertjes ontzeggen. We zullen ons aan God moeten opofferen. “Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem” (Johannes 3:36). We zullen na ons overlijden geen kans meer krijgen om berouw te tonen voor onze zonden, omdat we niets anders zullen kunnen doen dan Hem geloven, wanneer we Hem eenmaal onder ogen komen. Hij wil dat wij nu tot Hem komen in blind vertrouwen en dat wij Hem nu liefhebben. Als wij de dood van Jezus Christus aanvaarden als betaling voor onze zondige opstand tegen God, hebben we niet alleen de garantie op een zinvol bestaan op aarde, maar ook op het eeuwige leven in de aanwezigheid van Christus.

Als jij Jezus Christus wil aanvaarden als jouw Redder is hier een voorbeeldgebed. Onthoud dat alleen het opzeggen van een gebed je niet zal redden. Alleen je geloof in Christus kan jou van je zonde verlossen. Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw geloof in Hem te uiten en om Hem te bedanken voor het feit dat hij in jouw verlossing heeft voorzien. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in Hem voor mijn Verlossing. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb jij een besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Als dat zo is, klik dan alsjeblieft op de knop “ik heb Christus vandaag aangenomen”.

© Copyright Got Questions Ministries