www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Straft God ons wanneer wij zondigen?"

Antwoord:
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst verschil maken tussen straf en “tucht”, een wat in onbruik geraakte term waarmee bedoeld wordt dat wij “gecorrigeerd” worden.

Voor wie in Jezus geloven, zijn alle zonden – uit het verleden, heden en de toekomst – al bestraft op het kruis. Als Christenen zullen we nooit gestraft worden voor zonde. Dat is voor eens en altijd al gebeurd. “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld” (Romeinen 8:1). Vanwege het offer van Christus ziet God alleen de rechtvaardigheid van Christus wanneer Hij naar ons kijkt. Onze zonden zijn samen met Jezus aan het kruis genageld, en wij zullen er nooit voor bestraft worden.

Maar de zonde die in ons leven achterblijft, vereist soms wel een tuchtiging door God. Als we blijven zondigen en ons niet in berouw afwenden van die zonde, zal God Zijn Goddelijke tucht op ons toepassen. Wanneer Hij dat niet zou doen, zou Hij geen liefhebbende en zorgzame Vader zijn. Zoals ook wij onze eigen kinderen tuchtigen om hun bestwil, zo corrigeert ook onze hemelse Vader liefdevol Zijn kinderen om hun bestwil. Hebreeën 12:7-11 leert ons: " Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.”

Tucht is, derhalve, de manier waarop God Zijn kinderen liefdevol ombuigt van opstandigheid naar gehoorzaamheid. Door middel van tucht krijgen wij beter zicht op Gods kijk op onze levens. Zoals Koning David zei in Psalm 32, leidt tucht er toe dat wij belijden en berouw hebben van zonde waar wij nog niets aan gedaan hadden. Op die manier werkt tucht reinigend. Tucht bevordert ook groei. Hoe meer we weten over God, hoe meer we weten over Zijn wensen voor ons leven. Tucht geeft ons de gelegenheid om te leren en om aangepast te worden naar het beeld van Christus (Romeinen 12:1-2). Tucht is iets goeds!

We moeten voor ogen houden dat de zonde voortdurend in onze levens is, zolang wij nog op deze aarde zijn (Romeinen 3:10, 3:23). Daarom hebben we niet alleen te maken met Gods tucht voor onze ongehoorzaamheid, maar ook met alle natuurlijke gevolgen van onze zonden. Als een gelovige iets steelt, zal God hem vergeven en reinigen van de zonde , waarmee de band tussen Hemzelf en de berouwvolle dief weer hersteld wordt. Maar de sociale gevolgen van diefstal kunnen ingrijpend zijn, en boetes of zelfs gevangenisstraf ten gevolg hebben. Dit zijn de natuurlijke gevolgen van zonden en die zullen moeten worden ondervonden. Maar God gebruikt zelfs die gevolgen om ons geloof te versterken en Zichzelf te verheerlijken.

© Copyright Got Questions Ministries