www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat betekent het dat God liefde is?"

Antwoord:
Wat betekent het dat God liefde is? Eerst zullen we bekijken hoe Gods Woord, de Bijbel, de “liefde” beschrijft en dan zullen we een paar manieren bekijken waarop dit van toepassing is op God. "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.” (1 Korintiërs 13:4-8a)

Dit is Gods beschrijving van liefde. Dit is hoe Hij is, en Christenen moeten dit hun doel maken (hoewel ze zich nog midden in dat proces bevinden). De grootste uitdrukking van Gods liefde wordt in Johannes 3:16 en Romeinen 5:8 aan ons gecommuniceerd. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem [Jezus Christus] gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren". We kunnen in deze verzen zien dat Gods grootste verlangen is dat wij ons bij Hem zullen voegen in Zijn eeuwige thuis, de hemel. Hij heeft dit mogelijk gemaakt door de boete voor onze zonden te betalen. Hij houdt van ons omdat Hij hiervoor heeft gekozen, omdat dit Zijn wil is. “Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen” (Hosea 11:8b). Liefde vergeeft. ”Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Johannes 1:9)

Liefde (God) dringt Zichzelf aan niemand op. Mensen die naar Hem toestappen doen dit als reactie op Zijn liefde. Liefde (God) is zachtmoedig voor allen. Liefde (Jezus) was goed voor alle mensen zonder partijdig te zijn. Liefde (Jezus) begeerde niet wat anderen hadden en leefde een nederig leven zonder te klagen. Liefde (Jezus) schepte niet op over wie Hij in een mensenlichaam was, hoewel Hij iedereen die met Hem in aanraking kwam met gemak had kunnen overweldigen. Liefde (God) eist geen gehoorzaamheid. God eiste geen gehoorzaamheid van Zijn Zoon; Jezus koos er Zelf voor om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader in de hemel. "Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen” (Johannes 14:31). Liefde (Jezus) had/heeft altijd de belangen van anderen op het oog.

Deze korte beschrijving van de liefde openbaart een onzelfzuchtig leven, dat een schril contrast vormt met het zelfzuchtige leven van de natuurlijke mens. God geeft mensen die Zijn Zoon Jezus als hun persoonlijke Redder hebben ontvangen het vermogen om lief te hebben zoals Hij liefheeft, door middel van de kracht van de Heilige Geest (zie Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1, 23, 24). Wat een uitdaging en wat een voorrecht!

© Copyright Got Questions Ministries