www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat betekent het dat God alwetend is?"

Antwoord:
Alwetendheid wordt omschreven als “allesomvattende kennis, de eigenschap om alle mogelijke kennis te bezitten”. Om soeverein te kunnen zijn over Zijn schepping van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, moet God alwetend zijn. Zijn alwetendheid is niet beperkt tot een enkele Persoon in de Godheid – Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allemaal per definitie alwetend.

God weet alles (1 Johannes 3:20). Hij kent niet alleen de kleinste details van onze levens maar ook van alles om ons heen, want Hij weet het zelfs wanneer een mus dood neervalt of wij een haar van ons hoofd verliezen (Matteüs 10:29-30). Niet alleen weet God alles dat zal gebeuren tot aan het einde van de tijden zelve (Jesaja 46:9-10), maar Hij kent ook al onze gedachten, zelfs voordat we ze uitspreken (Psalm 139:4). Hij kent onze harten van verre; Hij zag ons zelfs in de moederschoot (Psalm 139:1-3; 15-16). Salomo verwoordt deze waarheid perfect wanneer hij zegt: “U alleen immers kunt de mens doorgronden” (1 Koningen 8:39).

Ondanks de genade waarmee de Zoon van God afstand nam van Zijn gelijkheid aan God en de gestalte van een slaaf aannam (Filippenzen 2:7), is Zijn alwetendheid duidelijk zichtbaar in de boeken van het Nieuwe Testament. Het eerste gebed van de apostelen in Handelingen 1:24: “U, Heer, doorgrondt ieders gedachten”geeft aan dat Jezus alwetend is, hetgeen noodzakelijk is indien Hij in staat moet zijn om gebeden te horen en voor te spreken aan Gods rechterhand. Op aarde is de alwetendheid van Jezus net zo duidelijk. In vele verzen van het Evangelie, kende Hij de gedachten van Zijn toehoorder(s) (Matteüs 9:4, 12:25; Marcus 2:6-8; Lucas 6:8). Hij kende de levensverhalen van mensen zelfs voordat Hij hen ontmoet had. Toen Hij de vrouw ontmoette die water kwam halen bij de bron bij Sichar, zei Hij tegen haar: “U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet” (Johannes 4:18). Hij zei ook tegen Zijn discipelen dat hun vriend Lazarus dood was, hoewel Hij meer dan 40 kilometer weg was van het huis van Lazarus (Johannes 11:11-15). Hij adviseerde de discipelen om op pad te gaan en voorbereidingen te treffen voor het Laatste Avondmaal, waarbij Hij de persoon omschreef die ze zouden ontmoeten en moesten volgen (Marcus 14:13-15). Misschien nog het meest bijzonder van allemaal, kende Hij Natanaël al voordat Hij hem ontmoet had, want Hij kende zijn hart (Johannes 1:47-48).

Hierin zien we duidelijk de alwetendheid van Jezus op aarde, maar hier begint ook de schijnbare tegenstrijdigheid. Jezus stelt vragen, hetgeen te denken geeft dat Hij dingen niet weet, hoewel de Heer die vragen méér ten behoeve van Zijn toehoorders stelt, dan voor Zichzelf. Hier zien we echter een ander aspect van Zijn alwetendheid dat voortkomt uit de beperkingen van de menselijke aard die Hij, als Zoon van God, had aangenomen. We lezen dat Hij als mens “verder opgroeide en zijn wijsheid nam nog toe” (Lucas 2:52) en dat Hij “heeft moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd” (Hebreeën 5:8). We lezen ook dat Hij niet wist wanneer de aarde tot een einde gebracht zou worden (Matteüs 24:34-36). We moeten ons daarom afvragen waarom de Zoon dit niet zou weten, als Hij al het andere wel wist? In plaats van dit te beschouwen als gewoon een menselijke tekortkoming, moeten we dit bekijken als een beheerst gebrek aan kennis. Dit was een vrijwillige betuiging van nederigheid om zodoende volledig te delen in onze menselijkheid (Filippenzen 2:6-11; Hebreeën 2:17) en de Tweede Adam te zijn.

Tot slot is niets te moeilijk voor een alwetende God, en op basis van ons geloof in zo’n God kunnen wij veilig in Hem berusten, wetende dat Hij belooft ons nooit in de steek te laten zolang wij met Hem gaan. Hij kent ons sinds alle eeuwigheid, zelfs vóór de schepping. God kende jou en mij, wanneer wij op aarde zouden verschijnen en met wie wij te maken zouden hebben. Hij voorzag zelfs onze zonden in al hun lelijkheid en verdorvenheid, maar toch heeft Hij liefdevol Zijn zegel op ons geplaatst en ons tot die liefde getrokken middels Zijn Zoon Jezus Christus (Efeziërs 1:3-6). Wij zullen Hem persoonlijk ontmoeten, maar onze kennis van Hem zal nooit volledig zijn. Onze verwondering, liefde en lof voor Hem zullen altijd blijven bestaan, terwijl wij ons koesteren in de stralen van Zijn hemelse liefde; meer leren over onze alwetende God en Hem steeds meer waarderen.

© Copyright Got Questions Ministries