www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Ik ben een Moslim, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?"

Antwoord:
Het meest interessante aspect van de relatie tussen de Islam en het Christendom is wellicht wat de Koran over Jezus te zeggen heeft. De Koran zegt dat Allah Jezus stuurde en Hem met de Heilige Geest versterkte (Soera 2:87), dat Allah Jezus verhief (Soera 2:253), dat Jezus rechtvaardig en zondeloos was (Soera 3:46; 6:85; 19:19), dat Jezus uit de dood werd opgewekt (Soera 19:33-34), dat Allah Jezus gebood om een religie in te stellen (Soera 42:13) en dat Jezus ten Hemel steeg (Soera 4:157-158). Daarom zouden trouwe Moslims er voor moeten zorgen dat zij vertrouwd zijn met de leerstellingen van Jezus en deze gehoorzamen (Soera 3:48-49; 5:46).

De leerstellingen van Jezus werden door Zijn discipelen, tot in groot detail, in de Evangelies vastgelegd. Soera 5:111 stelt dat de discipelen door Allah werden bezield om in Jezus en Zijn boodschap te geloven. Soera 61:6 en 6:14 identificeren zowel Jezus als Zijn discipelen als Allah’s helpers. Als Allah’s helpers zouden de discipelen de leerstellingen van Jezus nauwkeurig hebben vastgelegd. De Koran draagt Moslims op om zowel de Torah als de Evangelies te bewaken en te gehoorzamen (Soera 5:44-48). Als Jezus zondeloos was, dan was alles wat Hij onderwees volledig waar. Als de discipelen van Jezus Allah’s helpers waren, dan zouden zij de leerstellingen van Jezus nauwkeurig hebben vastgelegd.

Via Mohammed draagt Allah de Moslims in de Koran op om de Evangelies te bestuderen. Allah zou een dergelijke opdracht niet gegeven hebben als de Evangelies verdraaid zouden zijn geweest. Daarom waren de Evangelies in de tijd van Mohammed betrouwbaar en nauwkeurig. Er zijn kopieën van de Evangelies die 450 jaar ouder zijn dan de tijd waarin Mohammed leefde. Er zijn letterlijk duizenden manuscripten van de Evangelies beschikbaar. Wanneer we de oudste kopieën vergelijken met de kopieën uit Mohammed’s tijd en met de kopieën van ná Mohammed’s tijd, dan zien we duidelijk dat alle kopieën van de Evangelies zeer goed met elkaar overeenstemmen met betrekking tot wat zij over Jezus en Zijn leerstellingen zeggen. Er bestaat absoluut geen bewijs dat de Evangelies verdraaid of veranderd zouden zijn. Daarom kunnen we vol vertrouwen weten dat alle leerstellingen van Jezus waar zijn, dat Zijn leerstellingen nauwkeurig in de Evangelies zijn vastgelegd en dat Allah de Evangelies nauwkeurig heeft behouden.

Wat zijn dan enkele van de dingen die de Evangelies over Jezus hebben vastgelegd? In Johannes 14:6 verkondigt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Jezus leerde ons dat Hij de enige weg naar God is. In Matteüs 20:19 zei Jezus dat Hij gekruisigd en gedood zou worden en dat Hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. De Evangelies leggen duidelijk vast dat dit precies zo plaatsvond als Jezus had voorspeld (Matteüs hoofdstukken 27-28, Marcus hoofdstukken 15-16, Lucas hoofdstukken 23-24, Johannes hoofdstukken 19-21). Waarom zou Jezus, een groot profeet van Allah, toestaan dat Hij zelf gedood zou worden? Waarom zou Allah dit toestaan? Jezus zei dat er geen grotere liefde bestaat dan je leven te geven voor je vrienden (Johannes 15:13). Johannes 3:16 zegt dat God genoeg van ons hield om Jezus te sturen om Zijn leven voor ons te geven.

Waarom is het voor ons dan nodig dat Jezus Zijn leven voor ons opofferde? Dit is HET grote sleutelverschil tussen de Islam en het Christendom. De Islam onderwijst dat Allah ons beoordeelt, gebaseerd op de vraag of onze goede daden zwaarder wegen dan onze slechte daden. Het Christendom onderwijst dat niemand in staat is om zijn goede daden zwaarder te laten wegen dan zijn slechte daden. Zelfs als het mogelijk was om de slechte daden met goede daden teniet te doen, dan is Allah nog steeds zo absoluut en zo perfect heilig dat Hij niemand in de Hemel kan toelaten die ook maar een enkele zonde heeft begaan. Allah kan niets anders dan perfectie in de Hemel toelaten omdat Hij zelf perfect en heilig is. Dit betekent dat wij ons allemaal op een rechtstreeks pad naar een eeuwigheid in de Hel bevinden. Allah’s heiligheid vereist een eeuwige veroordeling voor de zonden. Dit is de reden waarom Jezus onze offergave moest zijn.

Zoals de Koran onderwijst was Jezus zondeloos. Hoe kon een menselijk wezen een heel leven leiden zonder ook maar een enkele keer te zondigen? Dat is onmogelijk. Hoe kreeg Jezus dit dan voor elkaar? Jezus was meer dan een mens. Jezus verkondigde Zelf dat Hij één was met God (Johannes 10:30). Jezus verkondigde dat Hij Zelf de God van de Torah was (Johannes 8:58). De Evangelies leren ons duidelijk dat Jezus God in de vorm van een menselijk wezen was (Johannes 1:1,14). God wist dat we allemaal hadden gezondigd en daarom de Hemel niet zouden kunnen binnengaan. God wist dat de enige manier waarop we vergeven konden worden bestond uit een betaling voor onze zonden. God wist dat alleen Hij een dergelijke oneindige prijs kon betalen. God werd daarom een mens – Jezus Christus, leefde een zondeloos leven (Soera 3:46; 6:85; 19:19), onderwees de perfecte boodschap en stierf voor ons om de boete voor onze zonden te betalen. God deed dit omdat Hij van ons hield, omdat Hij wil dat we de eeuwigheid met Hem in Hemel zullen doorbrengen.

Nou, wat betekent dit dan voor jou? Jezus was de perfecte offergave voor onze zonden. God biedt ons allen vergeving en redding als we Zijn geschenk aan ons maar willen aanvaarden (Johannes 1:12); wanneer we geloven dat Jezus de Verlosser is die Zijn leven voor ons – Zijn vrienden - opgaf. Als jij je vertrouwen in Jezus stelt als jouw Verlosser, dan zul je absoluut verzekerd zijn van een eeuwig leven in de Hemel. God zal je zonden vergeven, je ziel reinigen, je geest vernieuwen, je een overvloedig leven in deze wereld geven en een eeuwig leven in de volgende wereld. Hoe zouden we zo’n dierbaar geschenk kunnen afwijzen? Hoe zouden we God onze rug kunnen toekeren – de God die genoeg van ons hield om Zichzelf voor ons op te offeren?

Als jij niet zeker bent over wat je gelooft, dan nodigen wij je uit om het volgende gebed tot God te richten: “God, help me om te weten wat waar is. Help me om te kunnen onderscheiden wat dwalingen zijn en wat waarheid is. Help me om te weten wat het juiste pad naar mijn redding is.” God zal een dergelijk gebed altijd eren.

Als jij Jezus als je Redder wilt ontvangen, spreek dan gewoon tot God, hardop of stilletjes, en vertel Hem dat je het geschenk van de Verlossing door Jezus wil aanvaarden. Als je een gebed wil zeggen, dan is hier een voorbeeld: “God, dank U voor Uw liefde voor mij. Dank U voor Uw eigen offergave voor mij. Dank U voor het bieden van vergeving en verlossing. Ik aanvaard het geschenk van de verlossing door Jezus. Ik vertrouw op Jezus als mijn Redder. Ik hou van U Heer en ik onderwerp mij aan U. Amen!”