www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is Christelijk(e) Gnosticisme/Gnostiek?"

Antwoord:
Eigenlijk bestaat Christelijk(e) Gnosticisme/Gnostiek helemaal niet, want het ware Christendom en echte Gnostiek sluiten elkaar uit. De principes van Gnostiek gaan in tegen de betekenis van het Christen-zijn. Hoewel sommige vormen van Gnostiek pretenderen dat ze Christelijk zijn, zijn ze in feite zeer beslist niet-Christelijk.

Gnostiek was misschien wel de meest gevaarlijke ketterij waar de vroege kerk in de eerste drie eeuwen door bedreigd werd. Onder invloed van filosofen zoals Plato baseerde Gnostiek zich op twee foutieve vooronderstellingen. Allereerst omhelst het een dualisme inzake geest en materie. Gnostici beweren dat materie van zichzelf slecht is en dat de geest goed is. Als gevolg van deze vooronderstelling geloven Gnostici dat alles in het lichaam, zelfs de meest afstotelijke zonde, geen betekenis heeft omdat het ware leven alleen in het geestenrijk bestaat.

Ten tweede beweren Gnostici te beschikken over een verheven kennis, een “hogere waarheid” waar maar een paar mensen van op de hoogte zijn. Het woord Gnosticisme is afgeleid van het Griekse woord gnosis wat “kennis” betekent. Gnostici beweren dat ze een hogere kennis hebben die niet uit de Bijbel stamt, maar verworven is op een of ander, mystiek hoger bestaansniveau. Gnostici zien zichzelf als een bevoorrechte klasse die boven alle andere mensen staat dankzij hun hogere, diepere kennis van God.

Om het idee te ontzenuwen dat er enige verenigbaarheid zou zijn tussen het Christendom en Gnosticisme, hoef je alleen maar hun leer over de voornaamste geloofsdoctrines met elkaar te vergelijken. Met betrekking tot verlossing stelt Gnosticisme dat verlossing verkregen wordt door het verwerven van goddelijke kennis. Deze bevrijdt de Gnostici van donkere waanbeelden. Hoewel ze beweren dat ze Jezus Christus en Zijn oorspronkelijke leer navolgen, zijn ze bij elke gelegenheid die zich voordoet met Hem in tegenspraak. Jezus heeft niets gezegd over verlossing door kennis, maar door geloof in Hem als Verlosser van de zonde. “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Efeziërs 2:8-9). Bovendien is de verlossing die Christus een geschenk en beschikbaar voor iedereen (Johannes 3:16); niet slechts voor enkele uitverkorenen die een speciale openbaring gehad hebben.

Het Christendom verzekert dat er maar één bron van Waarheid is en dat is de Bijbel: het geďnspireerde onfeilbare Woord van de levende God, de enige zuivere regel voor geloof en praktijk (Johannes 17:17; 2 Timoteüs 3:15-17 en Hebreeën 4:12). Dit is Gods geschreven openbaring aan de mensheid en deze kan nooit door de gedachten, ideeën of denkbeelden van mensen vervangen worden. De Gnostici gebruiken echter een verscheidenheid aan vroege ketterse schrijfsels die bekend staan als de Gnostische evangelies: een verzameling vervalsingen die pretendeert te bestaan uit de “verloren boeken van de Bijbel”. Gelukkig herkenden de vroege kerkvaders vrijwel unaniem dat deze Gnostische rollen frauduleuze nepperij waren die valse doctrines over Jezus Christus, verlossing, God en elke andere cruciale Christelijke waarheid bij elkaar voegen. Er zijn talloze tegenstrijdigheden tussen de Gnostische “evangelies” en de Bijbel. Zelfs wanneer deze zogenaamde Christelijke Gnostici een tekst uit de Bijbel citeren, herschrijven ze verzen en delen van verzen om die in lijn te brengen met hun eigen filosofie; een werkwijze die ten strengste verboden is en waartegen gewaarschuwd wordt door de Schrift (Deuteronomium 4:2; 12:32; Spreuken 30:6 en Openbaring 22:18-19).

De Persoon Jezus Christus is een ander onderwerp waar Christenen en Gnostici drastisch over van mening verschillen. De Gnostici geloven dat het fysieke lichaam van Jezus niet echt was, maar alleen fysiek “leek” en dat Zijn geest op Hem neerdaalde gedurende Zijn doop, maar Hem verliet vlak voordat Hij gekruisigd werd. Zulke zienswijzen doen niet alleen volledig afbreuk aan de ware menselijkheid van Jezus, maar ook aan de boetedoening. Want Jezus moet niet alleen werkelijk God geweest zijn, maar ook de werkelijk menselijke man die fysiek echt bestaan heeft en daadwerkelijk geleden heeft, en gestorven is op het kruis om zo het aanvaardbare plaatsvervangende offer voor de zonde te kunnen zijn (Hebreeën 2:14-17). De Bijbelse visie van Jezus bevestigt zowel Zijn volledige mensheid als Zijn volledige Goddelijkheid.

Gnosticisme is gebaseerd op een mystieke, intuďtieve, subjectieve, innerlijke, emotionele benadering van de waarheid die helemaal niet nieuw is. Deze is heel oud en gaat in sommige opzichten terug tot de Hof van Eden, waar Satan twijfelde aan Gods woorden en Adam en Eva ervan overtuigde om Gods woorden te negeren en een leugen te aanvaarden. Vandaag de dag doet hij hetzelfde terwijl hij “rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi” (1 Petrus 5:8). Hij trekt God en de Bijbel nog steeds in twijfel en vangt degenen die ofwel naďef zijn en weinig weten over de Schrift, dan wel mensen die een of andere persoonlijke openbaring nastreven zodat ze zichzelf bijzonder, uniek en beter dan anderen kunnen voelen. Laten we de apostel Paulus navolgen die zei “Onderzoek alles, behoud het goede” (1 Tessalonicenzen 5:21) en dat doen door van alles te beoordelen of het de vergelijking met het Woord van God, de enige Waarheid, kan doorstaan.

© Copyright Got Questions Ministries