www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe kunnen we weten welke delen van de Bijbel vandaag de dag op ons van toepassing zijn?"

Antwoord:
Veel verwarring ontstaat wanneer we van geboden die voor ons bedoeld zijn zeggen dat ze alleen van toepassing waren op de Bijbelse tijden en voor het oorspronkelijke publiek, of wanneer we zeggen dat bepaalde geboden tijdloze waarheden zijn, terwijl die juist alleen bedoeld waren voor specifieke toehoorders. Hoe kunnen we het verschil herkennen? Als eerste moet opgemerkt worden dat de canon van de Schrift afgesloten werd tegen het einde van de eerste eeuw na Christus. Dat betekent dat de meeste tekst, zo niet alle tekst, oorspronkelijk niet voor ons geschreven is. De auteurs hadden de toehoorders van die tijd in gedachten en waren zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hun woorden eeuwen later door mensen over de hele wereld gelezen zouden worden. Daarom zouden wij heel voorzichtig moeten zijn wanneer we de Bijbel willen interpreteren voor hedendaagse Christenen. We hebben tegenwoordig zo'n sterk verlangen om in onze cultuur “relevant” te zijn, dat we de Bijbel behandelen als een meer waaruit we toepassingen kunnen vissen voor hedendaagse Christenen. Maar dit gaat ten koste van een juiste Bijbelverklaring en interpretatie.

De belangrijkste drie regels van de hermeneutiek (de kunst en wetenschap van het interpreteren van de Bijbel) zijn 1) context; 2) context; en 3) context. Voordat we aan 21e-eeuwse Christenen kunnen vertellen hoe de Bijbel op hen van toepassing is, moeten we eerst een zo goed mogelijk begrip krijgen van wat de teksten van de Bijbel betekenden voor hun oorspronkelijke publiek. Als we een toepassing bedenken die het oorspronkelijke publiek volslagen vreemd in de oren zou hebben geklonken, is de kans zeer groot dat we de tekst niet juist geïnterpreteerd hebben. Pas als we er vertrouwen in hebben dat we begrijpen wat de tekst betekende voor het oorspronkelijke publiek, moeten we de verschillen tussen ons en hen in overweging nemen. Wat zijn de verschillen in taal, tijd, cultuur, geografie, omstandigheden en situatie? Al deze aspecten moeten meegewogen worden voordat een toepassing gemaakt kan worden. Pas als we de verschillen tussen onze culturen begrijpen, kunnen we gemeenschappelijkheden ontdekken tussen het oorspronkelijke publiek en onszelf. Tot slot kunnen we dan een toepassing vinden voor onszelf in onze tijd en situatie.

Het feit dat elk vers slechts één juiste interpretatie heeft, is ook belangrijk. Elke tekst kan een veelheid aan toepassingen hebben, maar slechts één interpretatie. Dit betekent dat sommige toepassingen beter geschikt zijn dan andere. Als een bepaalde toepassing dichter bij de juiste interpretatie ligt dan een andere, dan is die toepassing beter voor die tekst. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat verkondigingen gewijd aan 1 Samuël 17 (het verhaal over David en Goliath) die gaan over “het verslaan van reuzen in je leven”. Men plukt wat details uit de vertelling en gaat direct over tot de toepassing, waarbij Goliath vaak wordt voorgesteld als een moeilijke, beangstigende situatie die overwonnen moet worden door geloof. Er worden ook pogingen gedaan om de vijf gladde stenen die David opraapte allegorisch te verbeelden. Deze preken besluiten gewoonlijk met een aansporing aan ons om trouw te zijn zoals David.

Hoewel deze interpretaties onderhoudende preken tot gevolg hebben, is het twijfelachtig of het oorspronkelijke publiek die boodschap uit dit verhaal opgemaakt zou hebben. Voordat we de waarheid van 1 Samuël 17 kunnen toepassen, moeten we weten hoe het oorspronkelijke publiek deze tekst begrepen heeft, en dat betekent dat we het overkoepelende doel van 1 Samuël als boek moeten bepalen. Zonder uit te wijden tot een uitgebreide Bijbelverklaring kunnen we kort stellen dat dit boek niet gaat over het verslaan van reuzen in je leven. Dat mag weliswaar in de verte een toepassing van deze verzen zijn, maar als interpretatie heeft het niets te maken met de tekst. God is de held van het verhaal en David is Zijn uitverkoren middel om redding te brengen aan Zijn volk. Het verhaal benadrukt het contrast tussen de koning van het volk (Saul) en de koning van God (David), en voorafschaduwt ook wat Christus (Davids Zoon) zou doen toen Hij onze verlossing mogelijk maakte.

Een ander gebruikelijk voorbeeld van een interpretatie buiten de context is Johannes 14:13-14. Wanneer je dit vers zonder de context leest, lijkt het erop dat we alles van God kunnen krijgen, zolang we het maar vragen volgens de formule “in de Naam van Jezus”. Als we de regels van goede hermeneutiek op deze verzen toepassen, zien we dat Jezus spreekt tot Zijn leerlingen in de bovenzaal op de avond van Zijn verraad. Zijn leerlingen zijn de directe toehoorders. Dit is in wezen een boodschap aan de leerlingen van Jezus dat God de benodigde voorzieningen voor hen zal treffen zodat zij hun taak kunnen vervullen. Deze verzen verwoorden troost, omdat Jezus hen spoedig zou verlaten. Is hier een toepassing voor 21e-eeuwse Christenen? Zeker! Als we bidden volgens Gods wil (in Naam van Jezus), zal God ons geven wat we nodig hebben om Zijn wil in ons en door ons te volbrengen. Bovendien zal de reactie die we krijgen altijd God verheerlijken. In plaats van ons alles te geven wat we maar willen, leren deze verzen ons dat we ons in gebed aan Gods wil moeten onderwerpen, en dat God altijd zal verschaffen wat wij nodig hebben om Zijn wil te volbrengen.

Een juiste Bijbelse interpretaties is gebaseerd op de volgende principes:

1. Context. Om volledig te kunnen begrijpen, moet je klein beginnen en vervolgens uitbreiden: vers, alinea, hoofdstuk, boek, auteur en testament/verbond.
2. Probeer te begrijpen hoe het oorspronkelijke publiek de tekst uitgelegd zou hebben.
3. Overweeg de verschillen tussen jouw cultuur en die van het oorspronkelijke publiek.
4. Als een moreel gebod uit het Oude Testament herhaald wordt in het Nieuwe Testament, dan kun je dit beschouwen als een "tijdloze waarheid".
5. Onthoud dat elk vers slechts één juiste interpretatie heeft, maar vele verschillende toepassingen kan hebben (de ene beter dan de andere).
6. Wees altijd nederig en vergeet niet de rol van de Heilige Geest wanneer je iets interpreteert. Hij heeft belooft dat Hij ons de weg zal wijzen naar de volle waarheid (Johannes 16:13).

Zoals eerder genoemd is het interpreteren van de Bijbel evenzeer een kunst als een wetenschap. Er zijn regels en principes, en sommige van de moeilijkere tekstdelen vereisen meer inspanning dan andere. We moeten altijd open staan voor een nieuw inzicht, als de Geest ons hiervan overtuigt en het nieuwe inzicht ondersteund wordt door bewijs.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.