www.gotquestions.org ਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੇਚ ਤੁਵਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੇ।


देवनागरी


ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਅਸਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ ਕੂਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਸਗਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਲਿਖਨਾ ਜਾਂ ਪਡ਼ਨਾ ਜਾਨਦੇ ਹੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ ਕੂਂ https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html ਉਤੇ ਭਰ ਸਗਦੇ ਨੇ।

ਤਲੇ ਹੇਕ ਹੇਕ ਕਰਦੇ ਓ ਪੇਜ ਹੇਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੇਚ ਉਪਲਬਧ ਹੇਨ:
ਸੋਭ ਸੰਦੇਸ਼

ਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਨਦਗੀ ਮੀਲੀ ਹੇ?

ਕਿਆ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੇ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲੋਂ ਕੀਵੇਂ ਮਾਫੀ ਘੇਨ ਸਗਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਵਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਏਚ ਯਿਸ਼ੂ ਕੂਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੇ?

ਕਿਆ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਜੀਵਨ ਹੇ?

ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਨ ਹੇ?

ਨਵਾ ਜਨਮ ਗੀਥੇ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੈ?

ਚਾਰ ਅਧਯਾਤਿਮਕ ਨਿਯਮ ਕਿਯਾ ਹੇਨ?

ਮੈਂ ਕੀਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਗਦਾ ਹਾ?

ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਹੀ ਏਕਮਾਤ੍ਰ ਰਾਸਤਾ ਹੇ?

ਮਯ ਏ ਪਕੇ ਤੋਰ ਏਚ ਕੀਵੇਂ ਜਿਆਂਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਡ਼ੇ ਮਯ ਮਰਸਾਂ ਤਾਂ ਮਯ ਸਵਰਗ ਹੀ ਵੈਸਾਂ?

ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਆ ਹੇ?

ਉਦਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ/ ਉਦਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਆ ਹੈ?

ਮੇਡੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਧਰਮ ਕੇਡਾ ਹੇ?

ਉਦਾਰ ਦਾ ਰੋਮਿਓਂ ਰਾਸਤਾ ਕੇਡਾ ਹੇ?

ਮਯ ਹੁਨਡ਼ੇ ਅਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸ਼ੂ ਏਚ ਰਖਾ ਹੇਮ....ਹੋਨ ਅਗੁ ਕਿਆ ਹੇ?
ਬਡ਼ਾ ਅਹਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕਿਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ? ਕਿਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਣ ਹੈ?

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਨ ਹੈ?

ਕਿਆ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇ? ਕਿਆ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਤੇ ਸੀ?

ਬਾਇਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ?

ਕਿਆ ਉਦਾਰ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮੋਂ ਨਾਲ?

ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤਵ ਏਚ ਹੇ? ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤਰਹ ਕੀਵੇਂ ਜਿਆਂਡ ਸਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਚ ਏਚ ਹੇ?

ਮਯ ਅਪਨੇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਆਂਡ ਸਗਦਾ ਹਾਂ?

ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤਰ