Inona ny rafi-pamonjena / lalan地y famonjena?Fanontaniana: Inona ny rafi-pamonjena / lalan地y famonjena?

Valiny:
Noana ve ianao? Tsy noana ara-nofo akory fa mila zavatra mihoatra izay hiainanao izao ve ianao? Misy zavatra lalina ve any anatinao izay toa tsy mety hafa-po? Raha izany dia Jesosy no vaha-olana! Hoy Jesosy hoe 的zaho no mofon地y fiainana. izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony. (Jaona 6:35).

Maizina aminao ve ny tany? Toa tsy mety mahita lalana sy antom-pisiana ve ianao? Toa nisy namono ve ny jiro ary tsy hitanao izay fomba hamelomana azy? Raha izany dia Jesosy no vaha-olana! Jesosy dia milaza fa 的zy no fahazavan段zao tontolo izao. izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina. (Jaona 8:12).

Mahatsiaro ho toy ny vohagejan地y fiainana ve ianao? Efa nanandrana varavarana maro ve ianao kanefa toa foana sy zava-poana avokoa izy ireny? Mitady varavarana hidirana amina fiainana mitondra fahafaham-po ve ianao? Raha izany dia Jesosy no vaha-olana! Jesosy dia milaza fa 的zy no varavarana. raha Izaho no hidiran'ny olona, dia hovonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina (Jaona 10:9).

Mandiso fanantenana anao mandrakariva ve ny olona? Marivo sy foana ve ny fifandraisanao amin地y hafa? Toa mitady ny hanararaotra anao avokoa ve ny rehetra manodidina anao? Raha izany dia Jesosy no vaha-olana! Hoy Jesosy hoe 的zaho no mpiandry tsara. ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho (Jaona 10:11, 14).

Manotany tena ve ianao ny amin地y mety hitranga aorian地y fahafatesana? Reraka miaina ho an地y zavatra lo sy simba ve ianao? Manotany tena ve ianao indraindray raha mba misy dikany ny fiainana? Te-hitohy miaina ve ianao aorian地y fahafatesana? Raha izany dia Jesosy no vaha-olana! Hoy Jesosy hoe 的zaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay (Jaona 11:25-26).

Inona ny lalana? Inona ny fahamarinana? Inona ny fiainana? Jesosy mamaly hoe, 的zaho no fiainana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin地y Ray raha tsy amin地y alalako" (Jaona 14:6).

Ny hanohanana misy ao anatinao dia hanohanana ara-panahy, ary Jesosy tokana ihany no afaka mameno izany. Jesosy irery ihany no afaka manala ny aizina. Jesosy no varavarana mitondra makany amin地y fiainana mahafa-po. Jesosy ilay namana sy mpiandry tsara notadiavinao. Jesosy no fiainana-amin段ty fiainana ity sy ny ao aoriana. Jesosy ihany no lalana ho amin地y famonjena!

Ny antony mahanoana anao sy mahatonga anao mahatsiaro ho maizina, ny mahatonga anao mahatsiaro ho foana dia ny fisarahanao amin'Andriamanitra. Ny baiboly dia milaza fa samy nanota isika ary tafasaraka amin但ndriamanitra (Mpitoriteny 7:20; Romana 3:23). Ilay fahatsapana foana eo amin地y fiainanao dia ilay Andriamanitra tsy ampy eo amin地y fiainanao. Noforonina hanana fifandraisana amin但ndriamanitra isika. Noho ny fahotantsika dia tafasaraka amin段zany fifandraisana izany isika. Mbola ratsy noho izany aza ny fahotantsika dia hampisaraka antsika amin但ndriamanitra mandrakizay, amin段zao fiainana izao sy ny ao aoriana (Romana 6:23; Jaona 3:36).

Ahoana no hamahana izany olana izany? Jesosy no lalana! Noraisin棚 Jesosy teo aminy ny fahotantsika (2 Korintiana 5:21). Maty nisolo antsika Jesosy (Romana 5:8), nandray ny sazy tokony ho antsika. Telo andro taty aoriana dia nitsangana tamin地y maty Jesosy naneho ny fandreseny ny fahotana sy ny fahafatesana (Romana 6:4-5). Inona no nanaovany izany? Namaly izany fanotaniana izany Jesosy: 典sy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. (Jaona 15:13). Maty Jesosy mba ahavelona antsika. Raha mametraka ny finoantsika amin'ny Jesosy isika, mahatoky ny fahafatesany sy ny honitry ny fahotana nefainy dia ho voavela ny helontsika rehetra ary ho dioviny madio. Dia ho feno araka izany ny hanohanana ara-panahy misy eo amintsika. Ho avy ny hazavana. Hanana fiainana mitondra fahafaham-po isika. Ho fantantsika ilay tena sakaiza tsara sy ilay mpiandry tsara. Ho fantantsika fa manana fiainana isika aorian地y fahafatesana fiainana mitsangana miaraka amin棚 Jesosy mandrakizay!

"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." (Jaona 3:16).

Nandray fanampahan-kevitra hanaraka an棚 Kristy noho ny zavatra novakianao tato ve ianao? Raha izany dia tsindrio ny 哲andray an棚 Jesosy aho androany etsy ambany.Miverina amin地y pejy amin地y teny MalagasyInona ny rafi-pamonjena / lalan地y famonjena?