Khōja GotQuestions.org HindīIse khoje:
Pratyek pṛṣṭh ke pariṇām:

Milāain:Khoj ke lie koī śabd Khoje gae sabhī śabdHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāieHastamaithun - kyā yah Bāibal ke anusār pāp hai?