settings icon
share icon
Praśn

Mainne abhī abhī apanā viśvās Yīśu me rakhā hai… ab āge kyā hai?

Uttar


Mainne abhī abhī apanā viśvās Yīśu me rakhā hai… ab āge kyā hai?

Badhāī ho! Aapne ek jīvan-badalane vālā nirṇay liyā hai! Sāyad āp yah pūch rahe hain, "Ab āge kyā hai? Parmeśvar ke sāth main apanī yātrā kaise ārambh karūn?" Nimnalikhit pānch kadam āpko Bāibal se nirdeś denge. Jab āpko apanī yātrā ke ūpar koī praśn ātā hai, to kṛpayā www.GotQuestions.org/Hindi-Latin ko dekhen.

1. Yah suniśchit kare ki āp uddhār ko samajhte hain.

1Yūhannā 5:13 hame batātā hai ki, "Main ne tumhen, jo Parmeśvar ke putr ke nām par viśvās karte hain, islie likhā hai ki tuma jāno ki anant jīvan tumhārā hai." Parmeśvar cāhatā hai ki ham uddhār ke arth ko samajheṃ. Parmeśvar hamse cāhatā hai ki hame is niśchittā kā ātmaviśvās ho ki ham bachā lie gae hain. Sankep me, āiye ham uddhār kī mukhy bātoṃ ko dekha len:

(ka) Islie ki sabne pāp kiyā hai. Jo kuch hamne kiyā hai vah Parmeśvar ko aprasann karne vālā hai (Romiyon 3:23).

(kha) Apane pāpoṇ ke kāraṇ, ham Parmeśvar se anantkāl ke lie alaga hone ke daṇḍ ke pātr hain (Romiyon 6:23).

(ga) Hamāre pāpoṇ ke daṇḍ kī kīmat chukāne ke liye Yīśu krūs ke ūpar mara gayā (Romiyon 5:8, 2Kurinthus 5:21). Yīśu hamāre sthān par, us daṇḍ ko lete hue marā jiske pātr ham the. Uske jī uṭhane ne yah pramāṇit kar diyā hai ki Yīśu kī mṛtyu hamāre pāpoṇ kā dām chukāne ke lie paryāpt thī.

(gha) Parmeśvar una sabko kṣamā tathā uddhār pradān kartā hai jo apanā viśvās Yīśu me - uskī mṛtyu ke ūpar yah viśvās rakhte hue karte hain ki vah hamāre pāpoṇ kā dām chukāne ke lie thī (Yūhannā 3:16, Romiyon 5:1, Romiyon 8:1).

Yah uddhār kā sandeś hai! Yadi āpne apane viśvās ko Yīśu Masīh par apane uddhārkartā ke rūp me rakhā hai, to āp bachā lie gae hain! Aapke sāre pāp kṣamā kar die gae hain aur Parmeśvar āpko kabhī bhī na to chodne yā na hī tyāgane kī pratigayā kartā hai (Romiyon 8:28-29, Mattī 28:20). Smaraṇ rakhen, Yīśu Masīh me āpkā uddhār surakṣita hai (Yūhannā 10:28-29). Yadi āp apane uddhārkartā ke rūp me keval Yīśu par hī bharosā rakhte hain, to āp āśvast ho sakate hain ki svarg me āp Parmeśvar ke sāth anantkāl ke lie rahenge!

2. Ek acchī kalīsiyā kī khoja kare jo Bāibal kī śikṣā detī ho.

Kalīsiyā ko ek Girajā yā charch arthāt bhavana ke rūp me na sochen. kalīsiyā to loga hote hain. Yah bahuta hī mahatvapūrṇ hai ki Yīśu me viśvās karne vāle ek dūsare ke sāth sangati rakhen. Yah kalīsiyā ke prāthamik uddeśyon me se ek hai. Ab jabki āpne apane viśvās ko Yīśu Masīh me rakh diyā hai, to ham āpko atyadhik jor dekr protsāhana dete hain ki āp apane kṣetra me ek Bāibal-ādhārit viśvāsī kalīsiyā kī khoja kar leṃ aur iske pāsṭar se bāt kare. Yīśu Masīh me apane nae viśvās ke bāre me usko parichit karāen.

Kalīsiyā kā ek dūsarā uddeśy Bāibal kī śikṣā denā hai. Aap Parmeśvar ke nirdeśon ko apane jīvan me kaise lāgū karnā sīkha sakate hain. Bāibal ko samajhnā ek saphal aur sāmarthī masīhī jīvan yāpn karne kī kunjī hai. 2 Tīmothi 3:16-17 kahatā hai ki, "Sampūrṇ Pavitrśāstr Parmeśvar kī preraṇā se rachā gayā hai aur upadeś, aur samajhāne, aur sudhārne, aur dhārmikatā kī śikṣā ke lie lābhadāyaka hai. Tāki Parmeśvar kā jan siddh bane, aur har ek bhale kām ke lie tatpar ho jāe."

Kalīsiyā kā tīsarā uddeśy ārādhanā hai. Parmeśvar ke sabhī kie hue kāryon ke lie dhanyvād denā ārādhanā hai! Parmeśvar ne hame bachāyā hai. Parmeśvar hamse prem kartā hai. Parmeśvar hamāre lie sabhī vastuon kā prabndh kartā hai. Parmeśvar hamārā mārgdarśana kartā aur hame nirdeś detā hai. Hame kyon nahīn uskā dhanyvād karnā chāhie? Parmeśvar pavitr, dharmī, premī, dayālu aur anugrah se bharā huā hain. Prakasan 4:11 ghoṣaṇā karte hain ki, "He hamāre Prabhu aur Parmeśvar, tū hī mahimā aur ādar, aur sāmarthya ke yogy hai, kyonki tū hī ne sabhī vastuen sṛjī aur ve terī hī icchā se thī aur sṛjī gaī.

3. Parmeśvar par dhyān kendrita karne ke lie pratidin samay nikāleṃ.

Hamāre lie pratidin Parmeśvar par dhyān kendrita karnā ati mahatvapūrṇ hai. Kuch loga ise "mauna samay" kahate hain. Any loga ise "bhaktimanna" kahate hain, kyonki yah aisā samay hotā hai jab ham svayaṃ ko Parmeśvar ke prati samarpita karte hain. kuch loga is samay ko prātaḥkāl me alag karte hain, jabki kuch loga iske lie sāyaṃkāl ke samay ko prāthamikatā dete hain. Isse koī pharka nahīn padtā ki āp is samay ko kyā kahate hain aur ise kab karte hain. Jo bāt mahatvapūrṇ hai vah yah hai ki āp niyamit rūp se Parmeśvar ke sāth samay vyatīta kare. Kaun sī bāten milakar Parmeśvar ke sāth hamāre samay ko banātī hain?

(ka) Prārthanā – prārthanā saral tarīke se Parmeśvar se bāt karnā hai. Apanī chintāon tathā samasyāo ke viṣay me Parmeśvar se bāt kare. Parmeśvar se āpko jñān aur mārgdarśan dene ke lie kahen. Apanī āvaśyakatāo kī prāpti ke lie Parmeśvar se kahen. Parmeśvar ko batāen ki āp usse kitanā adhik prem karte hain, aur jo kuch vah āpke liye kartā hai uske lie āp usko kitanā sarāhate hain. Inhīn sab bāton ko prārthanā kahate hain.

(kha) Bāibal kā paṭhan karnā – kalīsiyā me, sanḍe skūl, aur/yā Bāibal adhyayan kī kakṣāon me Bāibal kī śikṣā lene ke atirikt āpko svayaṃ ke liye bhī Bāibal kā paṭhan karne kī āvaśyakatā hai. Bāibal me ek saphal masīhī jīvan yāpn karne ke liye vah sārī sāmagrī dī gaī hai jise āpko jānne kī āvaśyakatā hai. Isme Parmeśvar kā vah mārgdarśan diyā gayā hai ki kaise sahī nirṇayon ko liyā jāe, kaise Parmeśvar kī icchā ko jāne, dūsaro kī dekhabhāl kaise kare aur ātmik vikās kaise kare. Bāibal hamāre lie Parmeśvar kā vachan hai. Ham apane jīvan ko āvaśyak rūp se kis tarīke se yāpn kare iske lie Bāibal Parmeśvar kī nirdeś pustikā hai jis se ki vah prasanna ho jāe aur ham santuṣṭi pāyen.

4. Aise logon se sambandh vikasit kare jo āpkī ātmik sahāyatā kar sakate hain.

1Kurinthus 15:33 hame batātā hai ki, "Dhokhā na khānā: 'burī sangati acche charitr ko bigād detī hai." Bāibal ham par paḍane vāle "bure" logon ke prabhāv ke bāre me dī huī chetāvaniyon se bharī padī hai. Pāppūrṇ gatividhiyon me sanlagn logon ke sāth samay vyatīta karnā hame bhī un gatividhiyon ke dvārā parīkṣā me ḍāl dene kā kāraṇ ban jātā hai. Ham jin logon ke āsa pās hain unakā charitr hamāre ūpar bhī apanī "chāp" chod detā hai. Isīliye yah bahuta hī mahatvapūrṇ hai ki ham aise logon ko svayaṃ ke chāron or rakhen jo Prabhu se prem karte aur uske prati samarpit hon.

Ek yā do mitron ko, śāyad apanī kalīsiyā me se khojane kā prayās kare, jo āpkī sahāyatā kar sakate hon aur āpko protsāhan deṃ (Ibrāniyon 3:13; 10:24). Apane mitron se kahen ki ve āpke khālī samay, āpkī gatividhiyon aur Parmeśvar ke sāth āpkī chāl ke sambandh me āpko javābadeh banāe rakhen. Unase pūchen ki kyā āp bhī unake lie vaisā hī kar sakate hain. Iskā yah arth nahīn hai ki āpko apane un sabhī mitron ko chodnā hogā jo Yīśu ko apane uddhārkartā ke rūp me nahīn jānte hain. Unake mitr nirantar bane raheṃ aur unase prem rakhen. Bas saraltā se unhe jānne den ki Yīśu ne āpke jīvan ko badal diyā hai aur ab āp un sabhī kāryon ko nahīn kar sakate jo pahale kiyā karte the. Parmeśvar se kahen ki vah āpko Yīśu ke bāre me apane mitron ko batāne ke lie avasar pradān kare.

5. Bapatismā len.

Bahuta se logon ko Bapatismā ke bāre me bhram hai. Sabd "Bapatismā" kā arth pānī me ḍubakī lagānā hai. Bapatismā Yīśu me apane nae viśvās aur uskā anusraṇ karne ke āpke samarpaṇ ko sārvajanik taur par ghoṣit karne kā ek Bāibal ādhārita tarīkā hai. Pānī me ḍubakī lagāne kī kriyā yah darśātī hai ki ham Yīśu ke sāth gāde gae hain. Pānī me se bāhar āne kī kriyā Yīśu ke jī uṭhane kā chitraṇ hai. Bapatismā lene se svayaṃ ko Yīśu kī mṛtyu, uske gāde jāne aur jī uṭhane ke sāth pahacān karānā hai (Romiyon 6:3-4).

Bapatismā vah nahīn hai jo āpko bachātā hai. Bapatismā āpke pāpoṇ ko nahīn dhotā hai. Bapatismā to bas keval āgya kāritā kā ek kadam, uddhār ke lie keval Masīh me hī āpke viśvās kī ek sārvajanik ghoṣaṇā hai. Bapatismā isliye mahatvapūrṇ hai kyonki yah – Masīh par āpke viśvās aur uske prati āpke samarpaṇa kī sārvajanik ghoṣaṇā ke lie āgya kāritā kā ek kadam hai. Agara āp Bapatismā lene ke liye taiyār hain to āpko kisī pāsṭar se bāt karnī chāhie.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Mainne abhī abhī apanā viśvās Yīśu me rakhā hai… ab āge kyā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries