settings icon
share icon
Praśn

Main kaise ek Masīhī viśvāsī bana sakatā hūn?

Uttar


Ek Masīhī viśvāsī banane kā sabse pahalā kadam yah samajhnā hai ki śabd "Masīhī" viśvāsī kā kyā arth hotā hai. Sabd "Masīhī" viśvāsī kā janm īsvī san pahalī sadī ke śahar antākiyā men huā thā (dekhen Preriton ke kām 11:26). Yah saṃbhav hai ki, sabse pahale, śabd "Masīhī" viśvāsī kā upayog anādar karne kī manśā se kiyā gayā ho. Yah śabd āvaśyak rūp se "choṭe Masīh" ke hone kā arth rakhatā hai. Parntu, sadiyo ke bītane ke sāth, Masīh men viśvāsiyon ne is śabd "Masīhī" viśvāsī ko apane lie apanā liyā hai aur svayaṃ ko Yīśu Masīh ke anuyāyī hone kī pahachān karāne ke lie upayog karte hain. Ek Masīhī viśvāsī kī sādhārṇā paribhāṣā ek aise vyakti se hai jo Yīśu Masīh kā anusraṇ kartā hai.

Mujhe kyon ek Masīhī viśvāsī ban jān chāhie?
Yīśu Masīh ne ghoṣaṇā kī thī ki "Vah islie nahīn āyā ki uskī sevā ṭahal kī jāe, par islie āyā ki āap sevā ṭahal kare, aur bahuto kī chuḍaautī ke lie apanā prāṇ de" (Marakus 10:45). Tab praśn yah uṭhtā hai ki – kyon hame chuṭakāre kī āvaśyaktā hai? Chuḍaautī kā vichār ek aisī adāyagī se hai jise kisī ek vyakti ko chuḍaāne ke lie adā kiyā jān chāhie. Chuḍaautī kā vichār nirantar apaharṇ jaise udāharṇo men kiyā jātā hai, jab kisī kā apaharṇ kar liyā jātā hai aur use tab tak kaid men rakhā jātā hai jab tak ki ek vyakti uskī chuḍaautī ke lie chuṭakāre kī kīmat ko adā nahīn kar detā hai.

Yīśu ne hame bandhan se chuḍaāne ke lie chuḍaautī ko adā kar diyā hai. Kis bāat ke bandhan se? Pāap aur iske pariṇāmoṃ ke bandhan, arthāt śārīrik mṛtyu se jo ki Parmeśvar se sadaiv ke lie alag ho jāne ke pariṇāmsvarūp āī. Kyon Yīśu ko is chuḍaautī ko adā karne kī āvaśyaktā paḍaī. Kyonki ham sab pāap se sankramit hain (Romiyon 3:23), aur islie Parmeśvar ke nyāy ko prāpt karne ke yogy hain (Romiyon 6:23). Kis tarah se Yīśu ne hamāre chuḍaautī ko adā kiyā? Hamāre pāpon ke lie krūs ke ūpar marane ke dvārā is jurmāne ko adā kiyā gayā hai (1 Kurinthiyon 15:3; 2 Kurinthiyon 5:21). Yīśu kī mṛtyu kaise hamāre sabhī ke pāpon ke lie paryāpt adāyagī ho sakatī hai? Yīśu mānavīy svarūp men Parmeśvar thā, Parmeśvar is Pṛthvī par hammen se ek banane ke lie ā gayā tāki vah hamāre sāth apanī pahachān karā sake aur hamāre pāpon ke lie mar sake (Yūhannā 1:1, 14). Parmeśvar hone ke nāte, Yīśu kī mṛtyu kā mūly asīmit thā, jo sampūrṇ sanār ke pāpon ke lie adāyagī ke lie paryāpt thī (1 Yūhannā 2:2). Yīśu kā mṛtyu ke paśchāt punarūtthān yah pradarśit kartā hai ki uskī mṛtyu paryāpt balidān thī, ki usne vāstav men pāap aur mṛtyu ke ūpar vijay pāī thī.

Main kaise ek Masīhī viśvāsī ban sakatā hūn?
Yah sabse uttam bhāag hai. Hamāre lie uske prem ke kāraṇ, Parmeśvar ne ek Masīhī viśvāsī bananā bahut hī āsān banā diyā hai. Aap ko kul milākar jo kuch karnā hai vah yah hai ki Yīśu ko apanā muktidātā svīkār karte hue, uskī mṛtyu ko apane pāpon ke lie paryāpt balidān ke rūp men pūrī tarah svīkār karnā hai (Yūhannā 3:16), Use apane muktidātā ke rūp men pūrī tarah bharosā karnā (Yūhannā 14:6; Preriton ke kām 4:12). Ek Masīhī viśvāsī bananā dhārmik karmakāṇḍon ko pūrā karnā, Charch men jāna, yā kuch niśchit bāton ko karte hue any bāton se dūr rahanā nahīn hai. Ek Masīhī viśvāsī banane kā arth viśvās ke dvārā, Yīśu Masīh ke sāth vyaktigat sambandh kā honā hai, Jo ek vyakti ko Masīhī viśvāsī banātā hai.

Kyā āap ek Masīhī viśvāsī banane ke lie taiyār hain?
Yadi āap Yīśu Masīh ko apane maktidātā ke rūp men svīkār karne ke dvārā ek Masīhī viśvāsī banane ke lie taiyār hain, to āapko kul milākar viśvās hī karnā hai. Kyā āap samajhte hai aur viśvās karte hain ki āapne pāap kiyā hai aur āap Parmeśvar ke nyāy ko prāpt karne ke yogy hain? Kyā āap samajhte hain ki Yīśu ne āapkī sajā ko apane ūpar, āapke sthān par marate hue le liyā hai? Kyā āap samajhte aur viśvās karte hain ki uskī mṛtyu āapke pāpon kī sajā ke lie daṇḍ kī adāyagī ke lie paryāpt balidān thī. Yadi āapke uttar in tīnoṃ praśno ke hāan men hain, to bas keval apane viśvās ko Yīśu men uske apanā muktidātā mānate hue rakhen. Use viśvās ke dvārā, keval usī ke ūpar sampūrṇ bharosā karte hue svīkār karen. Ek Masīhī viśvāsī banane ke lie yahī kuch karnā paḍtā hai!

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Main kaise ek Masīhī viśvāsī bana sakatā hūn?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries