settings icon
share icon
Praśn

Main kaise Bachāyā jā sakatā hūn?

Uttar


Yah sādhārṇ, parntu phir bhī, bahut se mahatvpūrṇ praśno se prasiddh praśn hai jise pūchā jātā hai. "Main kaise bachāyā jā sakatā hūn?" Praśn kā lena dena isse hai ki is sanār ke hamāre is jīvan ke sāmapt hone ke paśchāt anantkāl ke jīvan ko kahāan par vyatīt karegen. Apane anantkālīn gaṃtvaya se adhik mahatvpūrṇ aur koī bhī viṣy nahīn ho sakatā hai. Dhanyvād sahita, Bāibal bahutāyat ke sāth is par spaṣṭ hai ki kaise ek vyakti bachāyā jā sakatā hai. Philippī kī jel ke daroge ne Paulus aur Sīlāsa se yah pūchā thā ki "He sajjano, uddhār pāne ke lie main kyā karūn?" (Prariton ke kām 16:30). Paulus aur sīlāna ne uttar diyā thā ki, "Prabhu Yīśu Masīh par viśvās kar, to tū aur terā gharānā uddhār pāegā (Preriton kā kām" 16:31).

Main kaise bachāyā jā sakatā hūn? Mujhe bachāe jāne kī kyon āvaśyaktā hai?

Ham sabhī abhī bhī pāap se sankramit hain (Romiyon 3:23). Ham pāap ke sāth janm lete hain (Bhajan Sanhitā 51:5), aur ham sabhī vyaktigat rūp se pāap karne kā chunāv karte hain (Sabhopadeśak 7:20; 1 Yūhannā 1:8). Pāap hai jo hame uddhār rahit kar detā hai. Pāap hī hai jo hame Parmeśvar se alag kar detā hai. Pāap hī hai jo hame anantkālīn vināś ke mārg par le gayā hai.

Main kaise bachāyā jā sakatā hūn? Kis se bachāyā jāūn?

Hamāre pāpon ke kāraṇ, ham sabhī mṛtyu pāne ke yogy hain (Romiyon 6:23). Jabki pāap ke śārīrik pariṇām śārīrik mṛtyu hai, parntu yahī keval ek tarah kī mṛtyu nahīn hai jo ki pāap kā pariṇām hai. Sabhī pāap ākhir men ek anantkālīn aur asīmit Parmeśvar ke virūddh kie jāte hain (Bhajan Sanhitā 51:4). Isī kāraṇ se, hamāre pāpon ke lie nyāysangt jurmānā anantākālīn aur asīmit honā chāhie. Hame anantkālīn vināś se bachāe jāne ke lie kiskī āvaśyaktā hai (Mattī 25:46; Prakāśitvāky 20:15).

Main kaise bachāyā jā sakatā hūn? Kaise Parmeśvar ne uddhār kā prabandh kiyā hai?

Kyonki pāap ke lie nyāysangt jurmānā asīmit aur anantkālīn hai, islie keval Parmeśvar hī jurmāne ko adā kar sakatā hai, kyonki keval vahī asīmit aur anantkālīn hai. Parntu Parmeśvar, apane īśvarīy svabhāv men, mar nahīn sakatā thā. Islie Parmeśvar Yīśu Masīh nām ke vyakti main ek manuṣy ban gayā. Parmeśvar ne mānavīy śarīr ko dhārṇ kiyā, hamāre madhy men rahā, aur hame śikṣā dī. Jab logon ne usko aur uske sandeś ko asvīkār kar diyā, aur use mārne kī kośiś kī, to usne svayaṃ kī icchā se apane āap ko balidān ke lie de dete hue, krūs ke ūpar marane ke lie de diyā (Yūhannā 10:15). Kyonki Yīśu Masīh manuṣy thā, vah mar sakatā thā; aur kyonki Yīśu Masīh Parmeśvar thā, islie uskī mṛtyu kā mūly anantkālīn aur asīmit thā. Yīśu kī krūs par mṛtyu hamāre pāpon ke daṇḍ ke lie die vāle jurmāne ke lie siddh aur pūrṇ thī (1 Yūhannā 2:2). Usne un pariṇānoṃ ko apane ūpar le liyā jiske paātr ham the. Yīśu kā mṛtako men jī uṭhnā yah pradarśit kartā hai ki uskī mṛtyu sachmuch men hamāre pāpon ke lie paryāpt balidān thī.

Main kaise bachāyā jā sakatā hūn? Mujhe kyā karne kī āvaśyaktā hai?

"Prabhu Yīśu men viśvās kar, aur tū bachāyā jāegā" (Preriton ke kām 16:31). Parmeśvar ne pahale se hī hamāre lie sabhī kāry ko kar diyā hai. Aapko bas us mukti ko jise Parmeśvar pradān kartā hai, viśvās ke dvārā svīkār karnā hai (Iphisiyon 2:8-9). Apane pāpon ke daṇḍ ke lie adā kī gaī kīmat ke lie keval pūrī tarah se Yīśu men hī viśvās karnā hogā. Usmen hī bharosā karnā hogā, aur āap nāś nahīn honge (Yūhannā 3:16).

Parmeśvar āapko mukti ek varadān ke rūp men de rahā hai. āapko bas yahī kuch karnā hai ki āap ise svīkār kar len. Yīśu hī uddhār kā ek mātr mārg hai (Yūhannā 14:6).

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Main kaise Bachāyā jā sakatā hūn?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries