settings icon
share icon
Praśn

Jab āap marate hain to kahāan jāte hain?

Uttar


Bāibal is viṣy par pūrī tarah se spaṣṭ hai ki, ant men, keval do hī vikalp raha jāte hain jahāan āap jab marate hain to jāte hain: Svarg yā Nark. Bāibal ise bhī pūrī tarah se spaṣṭ kartī hai ki āap nirdhārit kar sakate hain ki āap marane ke uparānt kahāan jāegen. kaise, paḍhate chale jāe.

Pratham, samasyā yah hai. Ham sabne pāap kiyā hai (Romiyon 3:23). Ham sabne aise kāry kie hain jo ki galat, bure aur anaitik hain (Sabhopadeśak 7:20). Hamāre pāpon ke kāraṇ ham Parmeśvar se pṛthak hain, aur, yadi iskā samādhān nahīn hotā, to hamāre pāap hammen anantkāl ke lie Parmeśvar se pṛthak hone ke pariṇām ko lāenge (Mattī 25:46; Romiyon 6:23a). Parmeśvar se anantkāl kī pṛthaktā nark hai, jo ki Bāibal men ek anantkāl kī āg kī jhīl ke rūp men varṇit kī gaī hai (Prakāśitvāky 20:14-15).

Ab, samādhān hai. Parmeśvar Yīśu Masīh nām ke ek vyakti men mānavīy prāṇī ban gayā (Yūhannā 1:1, 14; 8:58; 10:30). Usne pāap rahit jīvan ko yāapn kiyā (1 Pataras 3:22; 1 Yūhannā 3:5) aur svaicchā se hamāre badale men apane jīvan ko balidān kar diyā (1 Kurinthiyon 15:3; Pataras 1:16-19). Uskī mṛtyu ne hamāre pāpon ke jurmāne ko adā kar diyā (2 Kurinthiyon 5:21). Parmeśvar ab hame uddhār aur chhamā ko varadān ke rūp men dene kā prastāv detā hai (Romiyon 6:23ba) jise hame viśvās ke dvārā grahṇ karnā chāhie (Yūhannā 3:16; Iphisiyon 2:8-9). "Prabhu Yīśu Masīh men viśvās kar to tū bachāyā jāegā" (Prariton ke kām 16:31). Keval Yīśu men hī use apane uddhārkartā ke rūp men viśvās karte hue, apane pāpon ke jurmāne ke lie keval usī hī ke balidān ke ūpar nirbhar rahen, aur Parmeśvar ke vachan ke anusār, āapko svarg men anant jīvan kī pratigyā milegī.

Jab āap mar jāenge to āap kahāan jāenge? Yah āapke ūpar nirbhar kartā hai. Parmeśvar āapko chunāv karne kā prastāv detā hai. Parmeśvar āapko uske sāth āne kā nimaṃtraṇ detā hai. Yah āapkī bulāhaṭ hai.

Yadi āap mahasūs karte hain ki Parmeśvar āapko Masīh men viśvās karne ke lie nikaṭ lā rahā hai (Yūhannā 6:44), to uddhākartā ke pāas chale āe. Yadi Parmeśvar parde ko haṭā rahā hai aur āapke ātmik andhepan ko dūr kar rahā hai (2 Kurinthiyon 4:4), to uddhārkartā ke ūpar dekhie. Yadi āap jīvan kī chingārī kā anubhav kar rahe hain jo ki sadaiv marī huī thī (Iphisiyon 2:1), to uddhārkartā ke dvārā jīvan ke pāas hī chale āe.

Jab āap mar jāenge to kahāan jāenge? Svarg yā nark men. Yīśu Masīh ke dvārā, nark se bachā jā sakatā hai. Yīśu ko apane uddhārkartā ke rūp men svīkār karen, aur svarg āapkā anantkālīn gantvya ho jāegā. Koī bhī any nirṇay ko len, aur Parmeśvar ke sāth anantkāl kī pṛthaktā nark kā pariṇām degī (Yūhannā 14:6; praritoṃ ko kām 4:12).

Yadi ab āap un do saṃbhāvnāon ko samajhte hain ki jab āap mar jānege to āap kahāan jāenge, aur āap Yīśu Masīh men use apanā vyaktigat uddhākartā mānate hue bharosā karte hain, to niśchit kar len ki āap yah samajh chuke hain aur in bāton men viśvās karte hain, aur viśvās ke ek kāry ke rūp men, in bāton ko Parmeśvar se kahen: "He Parmeśvar, main jāntā hūn ki main ne āap ke viruddh pāap kiyā hai, aur main sajā kā paātr hūn. Parntu Yīśu Masīh ne us sajā ko svayaṃ par le liyā jiske yogy main thā tāki usmen viśvās karne ke dvārā main chhamā kiyā jā sakūn. Main uddhār ke lie āapmen apane viśvās ko rakhatā hūn. Aapke adbhut anugrah aur chhamā – jo anant jīvan kā upahār hai, ke lie main āapkā dhanyvād kartā hūn! Aamīn."

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Jab āap marate hain to kahāan jāte hain?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries