settings icon
share icon
Praśn

Bāibal Triektv ke bāre men kyā śikṣā detī hai?

Uttar


Triektv ke bāre men Masīhī dhāraṇā ke bāre men sabse kaṭhin bāt yah hai ki use paryāpt rūp se samajhāne kā koī tarīkā nahī hai. Triektv ek aisī dhāraṇā hai jise kisī bhī manuṣy ke dvārā pūrī tarah se samajhnā asaṃbhav hai, ise svayaṃ ko hī vivaraṇ dene de. Parameśvar ham se asīmit rūp se bahut mahān hai; isalie, hame svayaṃ ko use pūrṇ rūp se samajhne kī apekṣā ke yogy nahī samajhnā chāhiye. Bāibal hame śikṣā detī hai ki Pitā Parameśvar hai, Yīśu Parameśvar hai, aur Pavitr Atmā Parameśvar hai. Bāibal yah bhī śikṣā detī hai ki Parameśvar keval ek hī hai. Yadyapi ham Triektv ke tīn bhinn vyaktiyon ke āaps men sambandh kī kuch vāstaviktāon ko apane Maānvīy dimāg se samajh sakate hain. Parantu, isakā arth yah nahī hai ki Triektv saty nahī hai yā Bāibal kī śikṣāon ke ūpar ādhārit nahī hai.

Triektv ek Parameśvar men tīn vyaktiyon kā vidyamaān honā hai. Ise samajhe ki isakā arth kisī bhī tarah se tīn parameśvaro ke hone se nahī hai. Is bāt ko dhyān men rakhen ki jab ham is viṣay ke ūpar adhyayan karte hain to śabd "Triektv" Pavitrśāstr men kahīn bhī nahī miltā hai. Yah vah śabd hai jo Triek Parameśvar kā varṇan karne ke prayās men upayog kiyā gayā hai – arthāt tīn sah-astitv men, sah-sanātan kāl ke vyakti jise Parameśvar kahā jātā hai. Sabse mahatvpūrṇ bāt yah hai ki śabd "Triektv" ke dvārā prastut kī gaī vichārdhārā Pavitrśāstr men vidyamaān hai. Triektv ke bāre men Parameśvar ke vachan men nimn udāharaṇ die gae hain:

1) keval ek hī Parameśvar hai (Vyavasthā Vivaraṇ 6:4; 1 Kurinthiyon 8:4; Galātiyon 3:20; 1 Tīmuthiyus 2:5)

2) Triektv tīn vyaktitvon se banā huā hai : (Utpatti 1:1; 26; 3:22; 11:7; Yaśāyāh 6:8; 48:16; 61:1; Mattī 3:16-17; 28:19; 2Kurinthiyon 13:14). Utpatti 1:1 men Elohīm ke lie Ibrānī bahuvachan sangya kā prayog kiyā gayā hai. Utpatti 1:26; 3:22, 11:7 aur Yaśāyāh 6:8 men, "ham" ke lie bahuvachan sarvanām kā prayog kiyā gayā hai. Sabd Elohīm aur sarvanām "ham" bahuvachan rūp men hain, jo niśchit rūp se Ibrānī bhāṣā men do se adhik kī or sanket de rahe hain. Yadyapi yah Triektv ke lie ek spaṣṭ dalīl nahī hai, taubhī yah Parameśvar ke bahuvachan hone ke pahalū kī sūchanā detī hai. Elohīm ke lie Ibrānī śabd, niśchit rūp se Triektv ke lie upayog hotā hai.

Yaśāyāh 48:16 aur 61:1 men, Putr bāt kar rahā hai jab vah Pitā aur Pavitr Atmā ke lie sandarbh detā hai. yah jānne ke liye Yaśāyāh 61:1 aur Lūkā 4:14-19 ke madhy tulanā karen ki vah Putr hī bol rahā hai . Mattī 3:16-17 Yīśu ke bapatisme kī ghaṭanā kā varṇan kartā hai. Is sandarbh men yah bāt dekhī jā sakatī hai ki Pavitr Atmā Parameśvar Putr Parameśvar ke ūpar utar rahā hai jabki Pitā Parameśvar Putr men apanī prasannatā kī ghoṣaṇā kartā hai. Mattī 28:19 aur 2 Kurinthiyon 13:14 Triektv men tīn bhinn vyaktiyon ke hone ke udāharaṇ hain.

3) Triektv ke sadasy ek dūsare se bhinn kaī saṃdarbhon men pāe jāte hain. Purāne Niyam men, "Yahovā" kā "prabhu" se antr hai (Utpatti 19:24; hośe 1:4). "Yahovā" ke pās ek "Putr" hai (Bhajan Sanhitā 2:7; 12; Nīti Vachan 30:2-4). Atmā kā "Yahovā" se (Ginatī 27:18) aur "Parameśvar" se antr hai (Bhajan Sanhitā 51:10-12). Parameśvar Putr aur Parameśvar Pitā men antr hai (Bhajan Sanhitā 45:6-7; Ibrāniyo 1:8-9). Nae Niyam men Yīśu Pitā se ek sahāyak, Pavitr Atmā ko bhejne ke bāre men bāte kartā hai (Yūhannā 14:16-17). Ye yah dikhalātā hai ki Yīśu ne apane āap ko Pitā yā Pavitr Atmā nahī samajh thā. Susamāchār ke any bhāgo men bhī un palon ke ūpar vichār karen jahān Yīśu Pitā se bāte kartā hai. Kyā vah apane āap se bāte kar rahā thā? Nahī. Usane Triektv ke any vyakti – Pitā se bāte kī.

4) Triektv kā har ek sadasy Parameśvar hai. Pitā Parameśvar hai (Yūhannā 6:27, Romiyon 1:7; 1Pataras 1:2). Putr Parameśvar hai (Yūhannā 1:1, 14; Romiyon 9:5; Kulussiyo 2:9; Ibrāniyo 1:8; 1 Yūhannā 5:20). Pavitr Atmā Parameśvar hai (Prerito Ke Kām 5:3-4; 1Kurinthiyon 3:16).

5) Triektv ke bhītar adhīntā hai. Pavitrśāstr dikhātā hai ki Pavitr Atmā Pitā aur Putr ke adhīn hai, aur Putr Pitā ke adhīn hai. Yah ek abhinn sambandh hai aur Triektv ke kisī bhī vyakti ke Iśvaratv ko nakāratā nahī hai. Yah bas keval ek sādhārṇ kṣetr hai jahān hamāre sīmit dimāg Parameśvar kī asīmittā ko nahī samajh sakate hain. Putr ke sambandh men dekhen Lūkā 22:42; Yūhannā 5:36; 20:21; 1Yūhannā 4:14. Pavitr Atmā ke sambandh men dekhen Yūhannā 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 aur viśeṣkar Yūhannā 16:13-14.

6) Triektv ke vaiyaktik sadasyon ke bhinn kāry hain. Pitā brahmāṇḍ kā kārak yā mūlbhūt srot hai (1Kurinthiyon 8:6; Prakāśit Vākya 4:11); Iśvarīy prakāśn (prakāśita vākya 1:1); uddhār (Yūhannā 3:16-17); aur Yīśu ke Maānvīy kāry (Yūhannā 5:17; 14:10). Pitā ina sārī vastuo kā ārambh kartā hai.

Putr ek aisā mādhyam hai jisake dvārā pitā in sab kāryo ko kartā hai: brahmāṇḍ kī sṛṣṭi aur rakh rakhāv (1Kurinthiyon 8:6; Yūhannā 1:3; Kulussiyo 1:16:17); Iśvarīya prakāśn (Yūhannā 1:1; Mattī 11:27; Yūhannā 16:12-15; Prakāśit Vāky 1:1); aur uddhār (2 Kurinthiyon 5:19; Mattī 1:21; Yūhannā 4:42). Yah sārī vastuen Pitā Putr ke dvārā kartā hai, jo ki usake mādhyam ke rūp men kāry kartā hai.

Pavitr Atmā vah sādhan hai jisake dvārā pitā in sab kāryo ko kartā hai: brahmāṇḍ kī sṛṣṭi aur rakh-rakhāva (Utpatti 1:2; Ayyūba 26:13; Bhajan Sanhitā 104:30); Iśvarīya prakāśn (Yūhannā 16:12-15; Iphisiyo 3:5; 2Pataras 1:21); uddhār (Yūhannā 3:6; tītusa 3:5; 1Pataras 1:2); aur Yīśu ke kāry (Yaśāyāh 61:1; Prerito Ke Kām 10:38). Is tarah se Pitā yah sab kāry Pavitr Atmā kī sāmarthy ke dvārā kartā hai.

Triektv ke bāre men udāharaṇo ko vikasit karne ke lie bahut se prayās kie gae hain. Tathāpi, koī bhī lokapriy udāharaṇ isakā pūrṇ sahī varṇan nahī hai. Aṇḍā (yā Seb) is bāt par kharā nahī utaratā ki isakā khol, saphedī aur jardī Aṇḍe ke bhāg hain, svayaṃ Aṇḍā nahī hai, bilkul vaise jaise ek Seb kā chilakā, gūdā, aur bīj isake bhāg hote hain, Seb svayaṃ men nahī. Pitā, Putr aur Pavitr Atmā Parameśvar ke bhāg nahī hain; unamen se har ek Parameśvar hai. Pānī kā udāharaṇ kuch sīmā tak uttam hai, parantu phir bhī paryāpt rūp se Triektv kā varṇan nahī kar pātā hai. Taral, bhāap aur barph pānī ke rūp hain. Pitā, Putr aur Pavitr Atmā Parameśvar ke rūp nahī hain, unamen se har ek Parameśvar hai. Isaliye, jabki ye udāharaṇ hame Triektv kā chitrṇ dete hain, parantu chitrṇ pūrī tarah se sahī nahī hai. Ek asīmit Parameśvar ko sīmit udāharaṇ ke dvārā nahī samajhāyā jā sakatā.

Triektv kā dharmasiddhānt Masīhī kalīsiyā ke abhī tak ke pūre itihās men ek nirṇāyak viṣay rahā hai. Jabki Parameśvar ke vachan men Triektv ke mūl pahaluon ko spaṣṭ rūp se prastut kiyā gayā hai, isake kuch nikaṭ sambandhit viṣay spaṣṭ nahī hai. Pitā Parameśvar, Putr Parameśvar, aur Pavitr Atmā Parameśvar hai – parantu vah ek hī Parameśvar hai. Triektv kā yah Bāibal ādhārit dharmasiddhānt hai. Isake pare, kuch viṣay niśchit sīmā tak, vivādātmak aur anāvaśyak hain. Triektv ko hamāre Maānvīy dimāg se pūrī tarah se paribhāṣit karne ke prayās kī bajāy, ham Parameśvar kī mahāntā aur asīmit ucch svabhāv ke ūpar dhyān kendrit karne ke hamāre prayās se jyādā lābh prāpt karenge. "āhā! Parameśvar kā dhan aur buddhi aur gyān kyā hī gaṃbhīr hai! Usake vichār kaise athāh, aur usake mārg kaise agam hain! Prabhu kī buddhi ko kisane jānā? Yā usakā maṃtrī kaun huā?" (Romiyon 11:33-34).


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Bāibal Triektv ke bāre men kyā śikṣā detī hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries