settings icon
share icon
Praśn

Main apane uddhār kā āśvāsn kaise prāpt kar sakatā hūn?

Uttar


Aap kaise niśchit yah jān sakate hain ki āap bachā lie gae hain? 1 Yūhannā 5:11-15 par dhyān dījie: ‘‘Aur vah gavāhī yah hai ki Parmeśvar ne hame anant jīvan diyā hai, aur vah jīvan uske putr men hai jiske pāas putr hai, uske pāas jīvan hai, aur jiske pāas Parmeśvar kā putr nahīn, uske pāas jīvan bhī nahīn hai. Mainne tumhe, jo Parmeśvar ke putr ke nām par viśvās karte ho, islie likhā hai ki tum jāno ki anant jīvan tumhārā hai." Vah kaun hai jiske pāas putr hai? Yah vah hai jisne us par viśvās kiyā aur use grahṇ kiyā (Yūhannā 1:12) yadi Yīśu āapke pāas hai, āapke pāas jīvan hai. Asthāī jīvan nahīn, apitu anant jīvan.

Parmeśvar hamse yah chāhatā hai ki hame apane uddhār kā niśchay ho. Ham apanā Masīhī jīvan pratyek dina yah sochte aur chintā karte hue nahīn jī sakate ki kyā ham vāstav men bach gae hain yā nahīn. Isīlie Bāibal uddhār kī yojanā ko itanā adhik spaṣṭ kartī hai. Yīśu Masīh par viśvās karen aur āap bach jāenge (Yūhannā 3:16; Preriton ke kām 16:31) Kyā āap viśvās karte hain ki Yīśu uddhārkartā hai, yah ki vah hamāre pāpon kā daṇḍ chukāne ke lie marā (Romiyon 5:8; 2 Kurinthiyon 5:21)? Kyā āap keval us par apane uddhār ke lie bharosā kar rahe hain? Yadi āapkā uttar hāan men hai, to āap bach gae hain! Aaśvāsn kā arth ‘‘sārī śankāon ko pare kar denā’’ hotā hai. Parmeśvar kā vachan apane hiṛday men lekr, āap apane anant uddhār ke tathy kī sacchāī ko "sārī śankāon se pare" le sakate hain.

Yīśu ne svayaṃ is bāat ko unake viṣy men dṛḍh kiyā jinhonne us par viśvās kiyā thā: ‘‘Aur main unhen anant jīvan detā hūn. Ve kabhī naṣṭ na honge, aur koī unhen mere hāth se chīn na legā. Merā pitā, jisne unhen mujh ko diyā hai, sab se baḍaā hai aur koī unhen pitā ke hāth se chīn nahīn sakatā’’ (Yūhannā10:28-29). Anant jīvan aisā hī - anant hai. Koī bhī aisā nahīn hai aur na svayaṃ āap jo Masīh ke dvārā Parmeśvar ke die hue udvār ke upahār ko āap se chīn sakatā hai.

Ham Parmeśvar ke vachan ko hiṛday men rakh choḍte hain tāki ham uske virūddh pāap na karen. (Bhajan Sanhitā 119:11), Aur ismen sandeh karne kā pāap bhī sammilit hai. Is men ānandit hon ki Parmeśvar kā vachan āap se kyā kah rahā hai, ki sandeh karne kī apekṣā ham dṛḍh bharose ke sāth jīvan jī sakate hain! Ham Masīh ke svayaṃ ke vachano se āśvāsn le sakate hain ki hamāre uddhār par kabhī praśn chinh nahīn lagegā. Hamārā āśvāsn Yīśu Masīh ke dvārā hamāre lie Parmeśvar ke prem par ādhārit hai.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Main apane uddhār kā āśvāsn kaise prāpt kar sakatā hūn?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries