settings icon
share icon
Pitanje

Je li sveti Petar bio prvi Papa?

Odgovor


Rimokatolička crkva smatra da je Petar bio prvi Papa kojega je Bog odabrao da izgradi svoju Crkvu (Matej 16,18). Ona drži da je on imao autoritet (prvenstvo) nad drugim apostolima. Rimokatolička crkva vjeruje da je, ubrzo nakon događaja zapisanih u Djelima apostolskim, apostol Petar postao prvi rimski biskup, te da je rana crkva rimskoga biskupa prihvaćala kao središnji autoritet među svim crkvama. Ona uči da je Bog prenio Petrov apostolski autoritet na one koji su postali biskupi u Rimu poslije njega. To učenje prema kojemu je Bog prenio Petrov apostolski autoritet na naredne biskupe naziva se »apostolsko naslijeđe«.

Rimokatolička crkva također smatra da su Petar i naredni Pape nezabludivi kada o pitanjima govore ex-cathedra, odnosno s njihova papinskog položaja i autoriteta. Ona uči da Papi nezabludivost omogućuje da crkvu vodi bez pogreške. Rimokatolička crkva tvrdi da može pratiti neprekinuti niz Papâ sve do sv. Petra, a to navodi kao dokaz da je upravo ona prava crkva, jer je prema njihovu tumačenju Mateja 16,18 Krist sagradio svoju crkvu na Petru.

Premda je Petar imao središnju ulogu u ranome širenju evanđelja (što je dio značenja Mateja 16,18-19), kada Sveto pismo proučavamo u njegovu kontekstu, vidimo da ono nigdje ne obznanjuje da je imao autoritet (prvenstvo) nad drugim apostolima ili nad čitavom Crkvom (vidi Djela 15,1-23; Galaćanima 2,1-14; 1. Petrova 5,1-5). Nadalje, Pismo nigdje ne uči da rimski biskup treba imati prvenstvo nad Crkvom. Zapravo, ono nigdje izričito ne spominje da je Petar uopće bio u Rimu. Umjesto toga, postoji samo jedan odlomak u Pismu, onaj u 1. Petrovoj 5,13, u kojemu Petar piše iz »Babilona«, a to ime se ponekad odnosilo na Rim. Rimokatoličko učenje o prvenstvu rimskoga biskupa temelji se na tome odlomku i na povijesnom uzvišenju rimskoga biskupa. Međutim, Sveto pismo pokazuje da je Petar svoj autoritet dijelio s drugim apostolima (Efežanima 2,19-20), a vlast da »odrješuje i veže« koja mu je pripisana dijelio je i s mjesnim crkvama, a ne samo s njihovim vođama (vidi Matej 18,15-19; 1. Korinćanima 5,1-13; 2. Korinćanima 13,10; Titu 2,15; 3,10-11).

Također, Pismo nigdje ne kaže da se za očuvanje crkve od zablude autoritet apostolâ prenosio na one koje su oni rukopoložili za službu (apostolsko naslijeđe). Apostolsko naslijeđe je »učitano« u stihove koje Rimokatolička crkva koristi kao dokaz za tu doktirinu (2. Timoteju 2,2; 4,2-5; Titu 1,5; 2,1; 2,15; 1. Timoteju 5,19-22). Pavao NE poziva vjernike u različitim crkvama da prime Tita, Timoteja i druge crkvene vođe na temelju njihova biskupskog autoriteta, nego na temelji toga što su njegovi suradnici (1. Korinćanima 16,10; 16,16; 2. Korinćanima 8,23).

S druge strane, Pismo UČI da će lažni učitelji ustati čak i među prihvaćenim crkvenim vođama i da kršćani trebaju usporediti učenje tih kasnijih crkvenih vođa sa Svetim pismom, za koje Biblija jedino kaže da je nezabludivo. Biblija ne uči da su apostoli bili nezabludivi, izuzev njihovih spisa koji su uvršteni u Pismo (2. Timoteju 3,16; 2. Petrova 1,18-21). Kada je u svome govoru upućenom crkvenim vođama iz grada Efeza spomenuo da će doći lažni učitelji, za borbu protiv njihovih zabluda Pavao ih NE preporučuje »aposotlima i onima koji provode njihov autoritet«, nego »Bogu i riječi – njegovoj milosti...« (Djela 20,28-32). Upravo je Pismo trebalo biti nezabludivo mjerilo za nauk i praksu (2. Timoteju 3,16-17), a ne apostolsko naslijeđe. Je li neko učenje istinito ili lažno možemo saznati istraživanjem Pisma (Djela 17,10-12).

Je li Petar bio prvi Papa? Prema Svetom pismu, odgovor na ovo pitanje je jasno i naglašeno »Ne!«. Petar nigdje ne prisvaja prvenstvo nad drugim apostolima. U svojim poslanicama (1. i 2. Petrova) apostol Petar nigdje ne prisvaja nikakvu posebnu ulogu, autoritet pa čak ni moć nad crkvom. Ni Petar ni drugi apostoli u Pismu ne kažu da će se njihov apostolski autoritet prenijeti na nasljednike. Istina, apostol Petar je imao vodeću ulogu među učenicima. Istina je i to da je Petar imao ključnu ulogu u ranom širenju Radosne vijesti (Djela poglavlja 1-10). Nadalje, Petar se doista pokazao »stijenom« baš kao što je to Krist prorekao (Matej 16,18). Međutim, ove istine o Petru ni na koji način ne podupiru zamisao da je Petar bio prvi Papa niti da je bio »vrhovni vođa« drugih apostola niti da će se njegov autoritet prenositi na rimske biskupe. Sam Petar nas sve usmjerava na istinskog Pastira i Nadglednika Crkve, Gospodina Isusa Krista (1. Petrova 2,25).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li sveti Petar bio prvi Papa?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries