settings icon
share icon
შეკითხვა

რატომ განსხვავდება ღმერთი ძველსა და ახალ აღთქმაში?

პასუხი


ძველსა და ახალ აღთქმაში ეს კითხვა სერიოზულ გაუგებრობას ბადებს ღვთის ბუნებაზე. იგივე აზრის მატარებელია შემდეგი სიტყვები: „ძველ აღთქმაში მრისხანე ღმერთს ვხედავთ, ხოლო ახალ აღთქმაში — მოსიყვარულე ღმერთს". იმ ფაქტმა, რომ ბიბლია ჩვენთვის ღმერთის პროგრესული გამოცხადებაა ისტორიულ მოვლენებსა და თავისხალხისადმი ურთიერთობაში, შეიძლება დამახინჯებული შეხედულებები ჩამოგვიყალიბოს ღვთის ხატებაზე ძველ აღთქმაში ახალ აღთქმასთან შედარებით. თუმცა, ძველი და ახალი აღთქმის კითხვისას, ცხადი ხდება, რომ ღმერთი ერთი და იგივეა, დამისი მრისხანება და სიყვარული ორივეგან ვლინდება.

მაგალითად, ძველაღთქმაშიღმერთიაღიარებულია, როგორც„უფალი, ღმერთიშემბრალედამოწყალე, სულგრძელიდადიდადმოწყალედაჭეშმარიტი(გამოცხადება 34:6; რიცხვნი 14:18; ეფესელთა 4:31; ნეემია 9:17; ფსალმუნები 85:5, 15; 109:5; 146:8; იოელი 2:3). ახალაღთქმაშიცხადადჩანსუფლისსიყვარული, სიკეთედამოწყალება, „ვინაიდანისეშეიყვარაღმერთმაწუთისოფელი, რომმისცათავისიმხოლოდშობილიძე, რათაყოველიმისიმორწმუნეარდაიღუპოს, არამედჰქონდესსაუკუნოსიცოცხლე" (იოანეს 3:16). ძველიაღთქმისმიხედვით, ღმერთიისრაელსზუსტადისეეპყრობა, როგორცმამა– საკუთარშვილს. ღვთისწინაშემათთვითნებურშეცოდებებსადაკერპთაყვანისმცემლობასუფალიმკაცრადსჯიდა, მაგრამ,ამასთანერთად, უმალვეათავისუფლებდამათ, კერპთმსახურებისშეწყვეტისთანავე. უფალიამდაგვარადექცევაქრისტიანებსახალაღთქმაში. მაგალითად, ებრაელთა 12:6-ში ვკითხულობთ: „რადგანვინცუყვარს, იმასწვრთნისუფალი; სცემსყოველშვილს, რომელსაციღებს."

ამდაგვარად,ძველიაღთქმისმიხედვით, ჩვენვხედავთღვთისმიერცოდვისმიმართრისხვასადაგანკითხვას. ასევე,ახალაღთქმაშიცვხედავთღვთისგანრისხებას: „ვინაიდანცხადდებაზეციდანღმერთისრისხვაადამიანთაყოველგვარიუღვთოობისადაუსამართლობისგამო, უსამართლობით რომაბრკოლებენჭეშმარიტებას" (რომაელთა 1:18). ამრიგად, უფალიარგანსხვავდებაძველსადაახალაღთქმაში.მისიბუნებაუცვლელია. რაკიბიბლიისგარკვეულნაწყვეტებშიღვთისბუნებისერთისახეაგამოვლენილი,ვიდრესხვასახეები, არუნდავიფიქროთ, რომღმერთიცვალებადია.

ბიბლიისშესწავლაცხადყოფსუფლისმსგავსებასძველსადაახალაღთქმაში.მიუხედავადიმისა, რომბიბლია 66 ინდივიდუალურადდაწერილიწიგნიაორ (ან, შესაძლოა,სამ) კონტინენტზე, სამსხვადასხვაენაზე, დაახლოებით 1500 წლისგანმავლობაში, 40-ზე მეტისხვადასხვაავტორისმიერ, იგიერთიმთლიანიწიგნია,დასაწყისიდანდასასრულამდე,შეუსაბამობისგარეშე. მასშიჩვენვხედავთმოსიყვარულე, მოწყალედასამართლიანღმერთს, რომელიცწყალობსცოდვილადამიანებსყველანაირგარემოებაში.ჭეშმარიტად, ბიბლიაწარმოადგენსღვთისსაყვარელწერილსკაცობრიობისადმი.ღვთისსიყვარულითავისიქმნილებისმიმართ, განსაკუთრებითკაცობრიობისადმი,ნათელიაწმინდაწერილში.მთელიბიბლიაგვიხატავსსურათს, სადაცუფალითავისისიყვარულითადამოწყალებითუხმობსადამიანებსგანსაკუთრებულიურთიერთობისთვის, არამათიდამსახურებათაგამო, არამედიმიტომ, რომღმერთიმოწყალედალმობიერია, მარდისიყვარულსადასიკეთეში,ნელირისხვაში. „ამიტომგადასცაისინიღმერთმამათიგულისთქმებითუწმიდურებას, ისერომთავადბილწავდნენთავიანთსხეულებს.მათღმერთისჭეშმარიტებაშეცვალესსიცრუით, თაყვანსსცემდნენდაემსახურებოდნენქმნილებას, ნაცვლადშემოქმედისა, რომელიცკურთხეულიაუკუნისამდე. ამინ"(რომაელთათავი 1).

უფლისსამართლიანობადასიწმინდე,ყველაცოდვისმიმართ – წარსულში, აწმყოსადამომავალში – მოითხოვსგასამართლებას. თუმცაღმერთმა, თავისიუსაზღვროსიყვარულით, უზრუნველყოგამოსასყიდიცოდვისათვისდაშერიგებისგზა, რათაცოდვილიადამიანიგაექცესრისხვას. ჩვენამსაოცარსიმართლესვხედავთისეთმუხლებში,როგორიცაა 1 იოანეს 4:10: „ამაშიასიყვარული, რომჩვენკიარშევიყვარეთღმერთი, არამედმანშეგვიყვარადამოავლინათავისიძეჩვენიცოდვებისმოსატევებელად". ძველაღთქმაშიღმერთმაშექმნასამსხვერპლოსისტემა, რომლითაცცოდვაგამოისყიდებოდა. თუმცაესსისტემამხოლოდდროებითიიყოდაელოდაიესოქრისტესგამოჩენას, რომელიცჯვარზემოკვდებოდა, რათასრულიჩანაცვლებითაენაზღაურებინაცოდვისსასჯელი. ძველაღთქმაშინახსენებიმაცხოვარიმთლიანადვლინდებაახალაღთქმაში. ძველაღთქმაშიწარმოჩენილი,ღვთისსიყვარულისსაბოლოოგამოხატულება — საკუთარიძის, იესოქრისტესწარმოგზავნა,მთელითავისიდიდებითვლინდებაახალაღთქმაში. ძველსადაახალაღთქმას „ძალუძთშენიდაბრძენებასახსნელადქრისტეიესოსრწმენით" (2 ტიმოთეს 3:15). აღთქმისდაკვირვებითშესწავლისას,აშკარაა,რომუფალში „არარისცვლილებადაარცჩრდილიცვალებადობისა" (იაკობის 1:17).

Englishდაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე

რატომ განსხვავდება ღმერთი ძველსა და ახალ აღთქმაში?
გააზიარე ეს გვერდი: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries