settings icon
share icon

Fàilte gu www.GotQuestions.org ann an Gàidhlig na h-Alba!

Ceistean as a’ Bhìoball air am freagairt

Tha sinn duilich, ach chan urrainn dhuinn ceistean ann an Gàidhlig na h-Alba a ghabhail aig an am seo. Mas urrainn dhuit Beurla a’ sgrìobhadh agus a’ leughadh, faodaidh tu ceistean a chur gu - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Chì sibh gu h-ìseal na duilleagan a th’againn ann an Gàidhlig na h-Alba:A’ Naidheachd Mhath

A bheil a’ Bheatha Mhaireannach agad?

An d’ fhuair mi maitheanas? Cionnas a gheibh mi maitheanas bho Dhia?

¿Gur dè a tha e ciallachadh Iosa a ghabhail mar do Shlànaighear pearsanta?

De a th’ anns a’ phlana/ an dòigh teàrnaidh?

De a th’ann an Crìosdaidh?

Tha mi dìreach air m’ earbs’ a chuir ann an Iosa ... de a nis?Ceistean glè chudromach

A bheil Dia ann? A bheil dearbhadh gu bheil Dia ann?

Cò a th’ ann an Iosa Crìosd?

An e Iosa Dia? An d’ thuirt Iosa a-riamh gur e Dia?

Ceistean as a’ Bhìoball air am freagairt
© Copyright Got Questions Ministries