settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er Jesu Kristi forskellige navne er titler?

Svar


”Kristus har omkring 200 navne og titler i Bibelen. De følgende er nogle af de mere fremtrædende navne, som afspejler Kristi natur, Hans stilling i Guds treenighed, og Hans værk på jorden på vores vegne.

Kristi natur

Hovedhjørnesten: (Efeserne 2:20) – Jesus er hjørnestenen for den bygning, som er Hans menighed. Han cementerer jøde og hedning, mand og kvinde sammen – samtlige hellige fra alle tidsaldre og steder ind i én struktur, som bygger på troen på Ham, og deles af alle.

Al skabnings førstefødte: (Kolossenserne 1:15) – Ikke den første ting, som Gud skabte, som nogle ukorrekt hævder, for vers 16 fortæller os, at alt er skabt ved og til Kristus. Snarere er betydningen, at Kristus har pladsen som og ekslusivt er førstefødt over alle ting, at Han beholder den mest ophøjede plads i universet; Han er over alle andre; Han er hovedet for alle ting.

Menighedens hoved: (Efeserne 1:22; 4:15; 5:23) – Jesus Kristus, og ikke nogen konge eller pave, er alene den øverste, suveræne hersker over menigheden – dem, som Han døde for, og som har sat deres lid til Ham alene for at blive frelst.

Den Hellige: (ApG 3:14; Sl. 16:10) – Kristus er hellig, både i Sin guddommelige og menneskelige natur, og er hellighedens kilde for Sit folk. Ved Hans død gøres vi hellige og rene for Gud.

Dommer: (ApG 10:42; 2. Tim. 4:8) – Herren Jesus blev udvalgt af Gud til at dømme verden, og til at uddele evighedens belønninger.

Kongernes Konge og herrernes Herre: (1. Tim. 6:15; Åb. 19:16) – Jesus har herredømme over alle myndigheder på jorden, over alle konger og herskere, og ingen kan hindre Ham fra at fuldføre Sine formål. Han bestemmer helt deres vej.

Verdens Lys: (Johannes 8:12) – Jesus kom ind i en verden, som var formørket af synd, og lod livets lys og sandhed skinne ved Sine gerninger og Sine ord. De, som stoler på Ham, får øjnene åbnet af Ham, og vandrer i lyset.

Fredsfyrste: (Esajas 9:6) – Jesus kom ikke for at bringe fred til verden i den forstand, at der ikke ville være krig, men fred mellem Gud og mennesker, som var adskilte pga. synd. Han døde for at forlige syndere med en hellig Gud.

Guds Søn: (Lukas 1:35; Johanne 1:49) – Jesus er ”Faderens Enbårne” (Johannes 1:14). ”Guds Søn” bruges 42 gange i det ny testamente, og bekræfter Kristi guddommelighed.

Menneskesønnen: (Johannes 5:27) – Dette udtryk, som bruges som en kontrast til ”Guds Søn,” bekræfter Kristi menneskelighed, som eksisterer side om side med Hans guddommelighed.

Ordet: (Johannes 1:1; 1. Johannes 5:7-8) – Ordet er den anden Person i den treenige Gud, som talte, og det skete, som talte, så alting blev skabt ud af intet i den første skabelse, som var med Faderen i begyndelsen, og var Gud, og ved Hvem alle ting blev skabt.

Guds Ord: (Åb. 19:12-13) – Dette er det navn, som gives til Kristus, som kun Han, og ingen anden kender. Det giver udtryk for det hemmelige ved Hans guddommelige Person.

Livets Ord: (1. Johannes 1:1) – Jesus talte ikke blot ord, som førte til evigt liv, men ifølge dette vers er Han selve livets ord, som henviser til det evige liv, fyldt med glæde og mening, som Han giver.

Hans stilling i treenigheden

Alfa og Omega: (Åb. 1:8; 22:13) – Jesus erklærede, at Han var alle tings begyndelse og ende, hvilket kun refererer til den Sande Gud. Erklæringen, som giver udtryk for evig væren, kan kun bruges om Gud.

Emmanuel: (Esajas 9:6; Matthæus 1:23) – Bogstaveligt talt, ”Gud med os.” Både Esajas og Matthæus bekræfter, at Kristus, som ville blive født i Betlehem, ville være Gud, som kom til jorden i et menneskes skikkelse for at bo iblandt Sit folk.

Jeg Er: (Johannes 8:58, med 2. Mos. 3.14) – Da Jesus gav Sig Selv denne titel, forsøgte jøderne at stene Ham for blasfemi. De forstod, at Han dermed erklærede Sig for at være den evige Gud, det gamle testamentes uforanderlige Jehova.

Alles Herre: (ApG 10:36) – Jesus er den suveræne hersker over hele verden og alt i den, over alle nationer i verden, og særligt over Guds udvalgte folk, såvel hedninger som jøder.

Sand Gud: (1. Johannes 5:20) – Dette er en direkte påstand om, at Jesus, som værende den sande Gud, ikke blot er guddommelig, men Den Guddommelige. Da bibelen lærer, at der kun er én Gud, må dette være en beskrivelse af Hans natur som del af den treenige Gud.

Hans værk på jorden

Troens banebryder og fuldender: (Hebræerne 12:2) – Frelsen opnås gennem den tro, som Gud giver som gave (Efeserne 2:8-9), og Jesus er vores tros grundlægger, såvel som Den, der fuldender den. Han er, fra først til sidst, kilden til og opretholderen af den tro, som frelser os.

Livets brød: (Johannes 6:35; 6:48); På samme måde, som brød opretholder livet i den fysiske forstand, er Jesus det Brød, der giver og opretholder evigt liv. Gud sørgede for manna til folket, da de var i ørkenen, og Han har givet os Kristus for at bringe evigt liv til os gennem Sit legeme, som blev brudt for os.

Brudgom: (Matthæus 9:15) – Billedet af Kristus som brudgom og menigheden som Hans brud åbenbarer det særlige forhold, vi har til Ham. Vi er bundet sammen i en nådes pagt, som ikke kan blive brudt.

Befrier: (Romerne 11:26) – Ligesom israelitterne havde brug for, at Gud befriede dem fra trældommen i Egypten, er også Kristus vores Befrier, som befrier fra syndens trældom.

God Hyrde: (Johannes 10:11, 14) – På bibelsk tid var en god hyrde villig til at risikere sit eget liv for at beskytte sine får fra rovdyr. Jesus lagde Sit liv ned for Sine får, og Han tager Sig af os, plejer os og sørger for mad til os.

Ypperstepræst: (Hebræerne 2:17) – Den jødiske ypperstepræst gik ind i templet én gang om året for at bringe forsoning for folkets synder. Den funktion udførte Herren Jesus for Sit folk én gang for alle på korset.

Guds lam: (Johannes 1:29) – Guds lov krævede at et lam uden plet eller lyde måtte ofres som soning for synd. Jesus blev det Lam, som sagtmodigt ledtes til slagtning, hvormed Han viste Sin tålmodighed i lidelser og villighed til at dø for Sine Egne.

Mellemmand: (1. Tim. 2:5) – En mellemmand er en, som går imellem to parter for at forlige dem. Kristus er den eneste Mellemmand, som kan forlige mennesker og Gud. Det er afgudsdyrkelse at bede til Maria eller helgener, for det går udenom Kristi vigtigste rolle, og tilskriver en anden rollen som Mellemmand.

Klippe: (1. Kor. 10:4) – Som livgivende vand flød fra den klippe, som Moses slog på i ørkenen, sådan er Jesus den Klippe, hvorfra det evige livs levende vande flyder. Han er den Klippe, hvorpå vi bygger vores åndelige huse, så ingen storme kan ryste dem.

Opstandelsen og Livet: (Johannes 11:25) – I Jesus ligger evnen til at lade syndere genopstå til evigt liv, ligesom Han selv genopstod fra graven. Vores synd er begravet med Ham, og vi genopstår til at vandre i det nye liv.

Frelser: (Matthæus 1:21; Lukas 2:11) – Han frelser Sit folk, ved at dø for dem for at genløse dem, ved at give dem Helligånden til at forny dem med Sin kraft, ved at give dem evnen til at overvinde deres åndelige fjender, ved at bevare dem i deres prøvelser og i døden, og ved at oprejse dem på den yderste dag.

Sande vintræ: (Johannes 15:1) – Det Sande Vintræ sørger for alt, som grenene (troende) har behov for, for at fremskabe Åndens frugt – frelsens levende vand, og næring fra Ordet.

Vejen, Sandheden, Livet: (Johannes 14:6) – Jesus er den eneste vej til Gud, den eneste Sandhed i en verden af løgne, og den eneste sande kilde til evigt liv. Han er legemliggørelsen af alle tre, både i en tidsmæssig og en evig forstand.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er Jesu Kristi forskellige navne er titler?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries