Roman lampi tawh in gupna ngah na ih cih in bang ahi hiam?
Dotna: "Roman lampi tawh in gupna ngah na ih cih in bang ahi hiam?"

Dawnna:
Roman lampi tawh in gupna ngahna ih cih in Romah Laisiangtho sunga laisiangtho tangte kaikhawm in gupna thu tangko na a hi hi. Hih pen baih in zong theihnop mahmah lel hi. A hizongin Gupna ih ki sapna a hang, Pasian hong gupna ih ngah theih na ding hong ngelsakna, gupkhiatna ngah theih na ding lampi, leh gupkhiatna ih ngah na hanga phat tuamna cih te ki teltak in hih Roman Laisiangtho sungah ih mu thei hi.

Roman lampi tawh in gupna ngahna a masa penpen Laisiangtho tangin Roman.3:23 a hi hi. “Mikhempeuh mawh ciat uh a, Pasian vangliatna susia uh hi.” Eite khempeuh mawhnei te ih hi hi. Ih sepna khempeuh hangin Pasian lungsim su sia hi. Lungsim siangtho kua mah a om kei hi. Rom.3:10-18 in ih nun na sungah a om mawhna te siangtak in hong gen hi. Roman lampi tawh in gupna ngahna a nih na pen Rom.6:23 a hihi. Hih Laisiangtho tang sungah mawhna ih thaman hong gen hi. “Mawhna ih hongpiakthaman pen sihna ahi hi. Ahizongin Pasian hong piak letsong pen Jesu Khazih hanga tawntung nuntakna a a hi hi.” Ih mawhna hang a ih thuak ding gimna pen sihna ahihi. Pumpi sihna hi lo in tawntung sihna a hihi.

Roman lampi tawh in gupna ngah na a thumna pen Rom.10:9 a hihi. “… a hi zongin Pasian hongpiak letsong pen ih Topa Jesu Khazih hangin tawntung nuntak na ahihi.” Rom.5:8 na sungah, “ Khazih sihna tawh in Pasian in eite mawh nei ih hih lai takin eite tungah ama hongit na hong lak hi.” Jesu Khazih pen eite a dingin sihna hong thuak hi. Jesu sihna hangin ih mawhna thaman teng hong piak sak khin zo hi. Jesu thawhkik na in Jesu sihna pen ih mawhna thaman hongpiak sak khin zo hi ci a Pasian sanna hong ki langsak hi.

Roman lam pi tawh in gupna ngah na a lina pen Rom. 10:9 a hihi. “ Jesu pen Topa hi ci a nakam tawh pulak in Pasian in amah pen sihna pan hingkik sak khin zo hi ci a na lungtang tawngah na up leh gupna na ngah ding hi.” Eite tangin Jesu a sihna hang a hi zong, amah ih upna hangin a hi zong, ama sihna hangin ih mawhna tha man hongpiak sak khin zo hi ci a upna hang a hi zong in eite in gupna ih ngah hi. Rom.10:13 na sungah “ Jesu min a sam te khempeuh in gupna angah ding uh hi’’ a ci hi. Jesu pen ih mawhna thaman hongpiak sak dingin sihna hong thuak a, tawntung sihna meilipi pan in honghon khia hi. Gupkhiatna, mawhmai sakna pen Jesu Khazih pen Gumpa leh Topa a, a sang mi khempeuh te a ding a hihi.

Roman lampi tawh in gupna ngah na a tawp na pen Gupna hang a ih ngah thu pha a hihi. Rom.5:1 na sungah alam dangmahmah thupha ih mu thei hi. “Tua a hihmanin eite in upna hangin thuman na ngah khin ih hih manin ih Topa Jesu Khazih hangin Pasian tawh ih ki pawl kik thei ta hi” ci in ki gelh hi. Jesu Khazih hangin Pasian tawh ih ki pawl kik thei hi. Rom.8:1 na sungah, “Tua ahih manin Khazih Jesu sungah a om mi in thukhen na a thuak nawn kei ding hi” ci in ki ngelh hi. Jesu pen eite tangin si khin ahih manin eite in mawhna thukhen na ih thuak nawn kei hi. A tawpna ah Rom.8:38-39 na sungah a man pha mahmah thuciam eite in ih mu thei hi. “sihna leh nuntakna in a hizong, vantungmite leh dawite in a hi zong, tulaitak hun leh hongpai lai hun ding te’n ahi zong, vangliatna khat peuhpeuh in a hi zong, asang a niam in a hi zong, piansak na khat peuhpeuh in ahi zongin ih topa Jesu Khazih hangin Pasian hongit na tawh kuamah in hong khen zolo ding a hih lam ken ka thei hi” a ci hi.

Hih Roman lam pi tawh in gupna ngah na pen zuih dingin hoih na sa hiam? Hoih nasak leh hih bangin Pasian tungah thu na ngen ding hi. Hih thu ngetna pen gupkhiatna nangah theih nadingin Jesu Khazih na muan na pen Pasian tungah tangko na hihi. Hih thungetna hang bek in nang hong gumkhia zolo ding hi. Jesu Khazih na up hang bek in Gupna na ngah ding hi. “Topa aw, keimah in nang kong lang do a hih manin thukhen na a thuak ding ka hihi. A hi zongin Jesu Khazih in ka thuak ding thukhenna teng hong lak khiatsak khin zo hi. Amah ka upna hangin mawhmaisakna angah ding ka hihi. Nong hehpihna hang bek in Gupna a ngah ka hi hi. Alamdang nong hehpihna leh mawhmaina – tawntung nuntakna letsong hangin lungdam kongko hi! Amen!’’

Hih teng a ki gelh thu te na simna hangin Khazih up ding khentatna na nei kha hiam? Na neih leh hih a nuai a aki gelh, “Tu ni in Khazih ka sang khin ta hi” cih lai ngual met in.


Lai mai kipat na ah ki leh kik in

Roman lampi tawh in gupna ngah na ih cih in bang ahi hiam?