Pasian pen bangci theih ding ih hi hiam? Pasian pen bang tawh ki bang ahi hiam?
Dotna: "Pasian pen bangci theih ding ih hi hiam? Pasian pen bang tawh ki bang ahi hiam?"

Dawnna:
Alungdam huai thu-in eite in Laisiangtho tawh ki tuakin hih dotna ih dawngkik thei hi.Laisiangtho in hih thu tawh kisai in cing tak-in a hong gen hi. Pasian pen bang tawh ki bang a, bang tawh ki bang lo ahi hiam? cih zong Laisiangtho Pasian kammal sungah ih muthei hi. Laisiantho genna a hi lo a dang ngaih sutna tuamtuam tawh ih Pasian hih na ih gen sawmna pen zuaugenna ahihi. A diakdiak in Pasian thu tawh ki sai in Laisiangtho om kei leh man tak in ki tel zo lo hi (Job.42:7). Laisiangtho siksan lo pi a, pilnasuangin Pasian hihna ih theih sawm na pen khialhna lianpi a hihi. Hih khialhna hangin Pasian deihna ki langpan kha thei-a , dawi biate zong ki suak kha thei hi (Pai. 20:3-5).

Eite in Pasian hong hilh thute bek ih theithei hi. Pasian hihna ahih kei leh ama hih theihna tampi sungpan in a khatna pen “Khuavak” a hihi. A khiatna pen Pasian pen amah leh amah hong ki pholak tawm a hihi (Isa.60:19 ; James. 1:17). Pasian ih hong kipholak na pen eite in donlo in ih om kei ding hi. Ih don kei leh ama om na munah ih lut thei kei ding hi (Heb.4:1). Piansakna, Laisiangtho leh Pasian kammal mi (Jesu Khazih) in hong pianna in Pasian pen bang tawh ki bang cih hong lak hi.

Pasian pen eite hong piangsak pa cih theihna pan in ki pan ni. Eite pen ama hong bawl te i hihi (Pian.1:1; Late.24:1). Mihing te pen ama lim leh mel tawh ki sun a, a hong bawl a hihna Pasian in gen hi. Mihing te pen aki piangsak na khempeuh te sung pan in avang lian pen a hihi. Na khempeuh tungah ukna za a nei hi (Pian.1:26-28). Mihingte in mawhna bawl a hih manin hih piansak na pen ki sia-a, a hi zongin Pasian na sepna te bei nai lo hi (Pian. 3:17-18; Rom.1:19-20). Hih piansak na ih a hoihna, ahaksat na, aliatna, leh hi diamdiam a, a omna te ih et ciangin Pasian vang liatna ih mu thei hi.

Hih a nuai a, aki ngelh Pasian min pawl khatte in Pasian pen kua tawh ki bang hiam? ci hong lak ding hi.

Elohim- Athahat Pasian (Pian.1:1).
Adonai- Topa- Sila te leh a tote ki zop na hong lahna (Pai.4:10,13).
El Elyon- A sangpen, a hat pen Pasian (Pian.14:20).
El Roi- Hongcing hongkem a vang lian Pasian (Pian.16:13).
El Shaddai- Vanglian Pasian (Pian.17:1)
El Olam- Tawntung Pasian (Isa.40:28)
Yahweh- “Keimah” Pasian hi in, ciangtan hun nei lo a, a om Pasian cih nop na hi (Pai.3:13,14).

Pasian pen tawntung Pasian ahihi. Amah pen kipat hun cih om lo in tawp hun cih zong nei lo hi. Amah pen aki sia thei lo tawn tung Pasian a hihi (Deu.33:27; Late.90:2 ; 1Tim. 1:17). Pasian pen aki khel thei lo Pasian hi. Tua ahih manin pasian pen belh ding leh suan dingin a muan huai a hihi. (Mal.3:6 ; Num. 23:19 ; Late.102:26,27). Pasian tawh aki bang kua mah a om kei hi. Ama hih theihna bang in a hih thei leh a ki cing kua mah a om kei hi (2Sam.7:22; Late.86:8 ; Isa.40:25; Mate. 5:48). Pasian pianzia leh a om zia pen aki cingin ki thei zolo hi. Ama thu pen ih tel dingbaih het lo hi (Isa.40:28; Late. 145:3; Rom. 11:33,34).

Pasian pen thuman Pasian a hihi. Amah in kuamah tungah maipha a pia ngei kei hi (Deu.32:4; Late.18:30). Pasian pen na khempeuh a hih thei Pasian a hihi. Pasian in amah sepnop teng semthei cih nopna ahihi. Ahizong in amah nasep te pen a sia khat zong a om kei hi (Rev. 19:6; Jer.32:17,27). Pasian pen mun khempeuh ah a om Pasian a hihi. Ahi zongin na khempeuh te pen Pasian hi cih nopna a hi kei hi (Late. 139:7-13; Jer. 23:23). Pasian pen na khempeuh a thei Pasian a hihi.

Abei sa hun, tulai tak hun, leh hong pai lai hun ding te a man a thei hi. Ih lung sim sunga ih ngaihsut te na ngawn hong thei Pasian hi. Pasian in na khempeuh thei a hih manin ama na sep khempeuh te pen thuman loh na cih bang a om kei hi (Late.139:1-5; Pau.5:21).

Pasian khat bek a om hi. Adang Pasian a om kei hi. Tua ahih manin a mah bek in ih lung sim sunga ih lung gulhna khempeuh te hong dip thei hi. Pasian bek biak ding leh phat dingin aki lawm hi (Deu.6:4). Pasian pen khialhna a nei lo Pasian hi. Ama nasep khempeuh te pen thuman thutak bek a hihi.Pasian in ama thu manna sep na hih bangin ih mu thei hi. Eite in mawhmai na ih ngah theih na dingin Jesu in eite tangding in Pasian in amah pen mawhna thu khenna athuak sak a hihi (Pai.9;27; mate.27:45-46; Rom.3:21-26).

Pasian pen ukna a nei Pasian ahihi. Ama piansak na khempeuh te hoih tak in a koih hi. Ama piansak nate in Pasian ngelna te tawh ki tuak lo in a om ngei kei hi (Late.93:1; 95:3; Jere. 23:20). Pasian pen Kha a hihi. Pasian pen aki mu thei lo Pasian hi (John.1:18; 4:24). Pasian pen thum ngawn Pasian a hihi. Tua thum gawm Pasian pen vangliatna ah ahi zong, a thu neihna ah ahi zong, ukna a neih na ah ahi zong ki kim khin hi. Mate.28:19 na sungah hih thum ngawm Pasian- “Pa, Ta, Khasiangtho” Mat. 28:19; Maku.16:15-18 a gen na ah mi thum a genna ahih hangin “minte” ci lo in “min” ci in khat bek in a gelh a hihi.

Pasian pen thuman thu tak a hihi. Pasian pen ki khel lo, khemna zang theilo cih nopna a hihi (late.117:2; 1Sam.15:29). Pasian pen siangtho hi. Amah pen gamtat hoihlo te sem ngei lo, tua te sungah zong nuamsa lo cih nopna ahihi. Pasian in ahoih lo nate mu a tua te hangin heh mahmah hi. Pasian pen meikuang tawh in a ki genteh hi (Isa.6:3; habak. 1:13; Pai. 3:2,4,5; Heb.12:29). Pasian pen mi hehpihna nei Pasian ahihi. Hehpih thei Pasianih cih ciangin ama hoihna, hong hehpihna, hong lainatna, leh hongitna te a gen nuam ih hihi. Hih kammal te pen Pasian hong hehpihna a gen nopna kammal te a hihi. Hih hehpihna pen Pasian hong angvan na hi kei leh adang Pasian hongsep sak na hoih te zong ei tungah a om thei ngeikei hi. A lungdam huai thu-in Pasian in ama hong sepsak nate khempeuh ih theih kiim ding hong deih sak hi (Pai.34:6; Late. 31:19; 1Pet. 1:3; John. 3:16; John.17:30.

Pasian penciang tan theih omlo Pasian a hih man in kuamah in Pasian hih na siang tak a tek zo kei ding hi. Pasian kammal sim le hang Pasian pen kua hiam cih leh amah pen bangtawh ki bang hiam ci hih thei ding hi. Pasian a zongden zo dingin Pasian in mikiim tungah thupha hong pia ta hen! (Jer.29:13).


Lai mai kipat na ah ki leh kik in

Pasian pen bangci theih ding ih hi hiam? Pasian pen bang tawh ki bang ahi hiam?