Mawhneite thungetna ih cih in bang ahi hiam?
Dotna: "Mawhneite thungetna ih cih in bang ahi hiam?"

Dawnna:
Mawhneite thungetna pen mikhat in mawhnei a hih lam ki thei a honpa ki sam a hih lam aki theih ciangin Pasian tungah huhna a ngetna ahihi. Mawhnei te thu ngetna pen kicing khin cih bang om ngei lo hi. Mawhnei khat in ama theih teng, khuak sungah a om teng pulak a, mawhnei ahih lam ki thei in, gup khiatna ki sam ahih lam aki theih ciang in Pasian tungah panpih a ngen a hihi.

Mawhnei khat ih thungetna tawh kisai ngaihsutna a khatna in mawhnei ih hi lam ki theihna a hi hi. Rom. 3:10 na sungah, “thuman khat zong a om kei hi ci in a ki gelh hi” a ci hi. Eite pen mawh nei ih hih lam Laisiangtho in tel tak in a hong ngen hi. Eite pen mawhnei ih hih manin Pasian hong hehpihna ih ki sam a, Pasian kiangpan in mawh maina zong ih ki sam hi (Titus. 3:5-7). Ih mawh nate hangin thukhenna a thuak ding te ih hi hi (Mate. 25:46). Mawhnei te thungetna pen thukhenna tawh ki pelh theih na ding leh, Pasian hehpihna a ngah theih na ding ngetna a hihi. Pasian hehna dan thuak lo a, ama hehpihna a ngah theihna ding hehpih ngetna a hihi.

Mawhnei khat ih thungetna tawh kisai ngaihsutna a nihna in mangthang te a ding leh mawhneite a ding in Pasian hong sepsak sa mawhmai sak na theih na a hihi. Pasian pen mi bangin hong piangin Jesu Khazih hihnatawh in hong ki lang hi( John.1:1,14). Jesu in Pasian thu hong hilh khinzo a, hih leitungah mawh nei lo leh thuman tak in a nung ta khinzo hi (John. 8:46 ;2Cor. 5:21). Jesu pen singlamteh tungah eite tangin sihna hong thuaka, ih thuak ding thukhen na teng hong lak sak khin zo hi (Rom. 5:8). Jesu in sihna pan in a thawh kik na hangin sihna, mawhna leh hell te zo a hih na hong lak hi (Col.2:15 ; 1Cor. 15). Hih Jesu hong sepsak nate hangin Jesu Khazih ih up nak leh ih mawhna hong ki mai sakin, vantungah Pasian tawh in a tawn tung in ih mang khawm dinghi. Mihing lampan ih sep ding pen Jesu in keitang dingin sihna hong thuak a, sihna zo in tho kik zo hi ci a ih up ding bek a hihi (Rom.10:9-10). Eite in Jesu Khazih sungah Pasian hong hehpihna hangin upna tawh hotkhiatna ih ngah hi. Ephet. 2:8 na sungah , “Pasian hong hehpihna hangin upna tawh gupna ih ngah hi. Ih hoihna hang a hi kei hi. Pasian hong piak letsong a hihi” a ci hi.

Mawhneite thungetna pen gupkhiatna a ngah theihna dingin Jesu Khazih pen Gumpa leh Topa a sang ing ci a Pasian tungah genna a hi hi. Gupkhiatna ngah theihna dingin “Phuisam” na kammal te ki sam lo hi. Jesu ih a sihna leh ama thawh kikna hangin hotkhiatna ngah ing ci a upna a hihi. Nang pen mawh nei na hih lam ki thei a, gupkhiatna na ngahna dingin Jesu Khazih ki sam na hih lam na ki theih leh hih bangin Pasian tungah thu na ngen ding hi : “Topa aw, Kei pen mimawh ka hih lam ka ki thei hi. Mawhna hangin thu khenna a thuak ding ka hih lam zong ka ki thei hi. Tu in Jesu Khazih pen ka Gumpa leh ka Topa in ka sang hi. Ama sihna leh a thawh kikna in mawhmai na hong pia zo cih zong ka um hi. Jesu ka um ka muang zo hi. Jesu bek ka Gumpa leh ka Topa in ka um hi. Kong gup khiatna leh ka mawhna nong maisakna hang in ka lung dam hi! Amen!”

Hih teng a ki gelh thu te na simna hangin Khazih up ding khentatna na nei kha hiam? Na neih leh hih a nuai a aki gelh, “Tu ni in Khazih ka sang khin ta hi” cih lai ngual met in.


Lai mai kipat na ah ki leh kik in

Mawhneite thungetna ih cih in bang ahi hiam?