Jesu pen Pasian ahi hiam? Jesu pen Pasian ahih amah leh amah aki gen hiam?
Dotna: "Jesu pen Pasian ahi hiam? Jesu pen Pasian ahih amah leh amah aki gen hiam?"

Dawnna:
Laisiangtho sungah Jesu in “Keimah in Pasian ka hihi” ci a aki gelhna mun a om kei hi. Ahi zongin amah pen Pasian hilo hi a cip nopna ahi kei hi. John. 10:30 na sunga Jesu thu gen en ni. “Keimah leh kapa pen pumkhat ka hi uh hi”. Ih et pak ciangin Jesu pen Pasian ci a, a gen na tawh a ki bang keihi. Ahi zongin Jew minam te sandan en le hang Pasian hi ci a aki genna ih mu thei hi. Tua thu in ‘ Tua khit ciangin Jew minam te-in, kote in nang pen a dang na tuamtuam hangin suang tawh kong denglum kei ding uh hi. Ahi zongin nangin midang te kiangah nang leh nang Pasian in ki genna hih manin suang tawhkong deng ding uh hi” ( John. 10:33) a hihi. Jew minam te in Jesu in amah leh amah Pasian a aki gen a hihna a thei hi. Hih Laisiangtho khante ih et ciangin Jesu in Jew minam te kiangah “keimah in Pasian hi ing ci a ka gen kei hi” a ci kei hi. Tua a hih manin Jesu in “Kei leh kapa pen pumkhat ka hi uh hi” (John.10:30) a cih ciang in amah pen Pasian ahih na a gen nuam ahihi. John.8:58 na sungah Jesu in “keimah in aman tak pi kong gen in ah Abraham a pian ma in ka om khin zo hi” a ci hi.Tua khit ciangin Jew minam te in Jesu pen suangtawh denlup dingin hanciam leuleu uh hi (John.8:59). Jesu pen amah leh amah Pasian in ki gen lo hi leh bang hangin Jews minam te in suang tawh denlup sawm zenzen a hi hiam?

John.1:1 na sungah, “Tua Pasian kammal pen Pasian tawh a om khawm hi” a ci hi. John.1:14 na sungah, “Tua kammal pen mihing in hong piang hi” a ci hi. Hih Laisiangtho khan te ih et ciangin Jesu pen Pasian ahih na siang tak in ih mu thei hi. Sawl. 20:28 na sungah, “….Jesu sisan tawh aki leisa ahi Pasian pawlpi hoih takin na kem in” ci hi. Kua in Pasian pawlpi pen a sisan tawh lei ahi hiam? Jesu Khazih a hihi.

Sawltak.20:28 na sungah Pasian in ama pawlpi pen asi san tawh a lei hi a ci hi.Tua ahih manin Jesu pen Pasian ahihi. Nungzui Thomas in Jesu pen, “Ka Pasian leh ka Topa”( John.20:28) a ci hi. Jesu in na thu gen na khial hi a ci kei hi.Titus.2:13 na sungah it Topa Jesu Khazih hong pai kik ding ih ngak ding hong gen hi. (2Pet.1:1 na na en in). Heb. 1:8 na sungah Pa Pasian in Jesu pen “Tapa kiangah Pasian in ‘ ka Pasian aw, na to khum pen a tawn tung hi ding hi. Thuman na penna gam ih nam sau hi ding hi’ “ a ci hi.

Mangmuhna sungah vantungmi te in sawltak Pawllu kiangah Pasian biak ding hong gen hi (Mang.19:10). Laisiangtho sungah Jesu aki biakna mun tampi ah ih mu thei hi (Mat.2:11, 14:33, 28:9,17, Luk.24:52,John.9:38). Jesu in a mah abia mite a hawl khia ngei kei hi.

Jesu pen Pasian hi kei leh Mangmuhna sunga vantungmite gen bangin amah abia mite ahawl khia ding hi. Jesu pen Pasian ahih na Laisiangtho sung mun tampi tak ah ih mu thei hi. A thu pi pen pen thu in Jesu pen Pasian hi kei leh ama sih na pen hih leitung mi khempeuh te a dingin a ki cing kei ding hi (1John.2:2).

Pasian bek in atawn tung a aki mang ding na a sem hi. Pasianbek in hih leitung mi khem peuh te mawhna la khia thei a(2Cor.5:21), sih na thuak in mawhna leh sihna zong in hongtho to kik thei a hihi.


Lai mai kipat na ah ki leh kik in

Jesu pen Pasian ahi hiam? Jesu pen Pasian ahih amah leh amah aki gen hiam?