Mawmaina na nga zo le? Pathian in bangbang mawmaina nag thei tu khi ziam?
Dokna: "Mawmaina na nga zo le? Pathian in bangbang mawmaina nag thei tu khi ziam?"

Zokikna:
Sawltak.13:38 “Tua ahi manin, suapuite awng, ih Topa Jesu hangin mawhmaina nga nahihun lam na heakna tu uh kong dei sak hi,” ci-in a ki-at hi.

Mawna maisakna ih ci bang hithong ziam? Keima in bang hangin mawmaisakna kisam khi ziam?

“Mawmaisakna” ci kammal in silthiangna, hesuakna, leiba lohsakna ci nopna ahi hi. Mi khat tungah ih maw ciangin ama taw ih kipawl kik theina tuin mawmaisakna a kisam ahi hi. Mikhat in mawmaisakna taw akilawm bua ahle mawmaisakna nga thei ngawl hi. Mawmai sak tu akilawm kuama a om bua hi. Mawmaisakna sia itna, hesuakna, le angvanna lahna ahi hi. Mawmaisakna ih ci in, mawneipa tungah a sia a ngamtat ngawlna hi a, ama mawna taw akituak-a thuk kik papai ngawlna ahi hi.

Pathian kungpan mawmaisakna kisam i hihun lam Lai Thiangtho in hong son hi. Eite sia mawneite ihi hi. Thuhilsia. 7:20 na sungah, “ Hih leitungah thuman na a seam le a mawh ngei ngawl kuama a om bua hi,” ci hi. John Masa. 1:8 na sungah, “ Mawna ka nei bua hi ih ci le ei le ei a kitheamte ihi a, thumanna sia ei sungah a om bua hi” ci hi. Mawna theampo in Pathian ledo hi (Palsm Late. 51:4). Tua ahi manin Pathian kungpan mawmaisakna ih nga tu kisam hi. Eite in mawmaisakna ih nga bua ahi le ih mawhna hangin tawntung meilipi sungah kana le hangawina ih thuak tu hi (Matt.25:46; John.3:36 ).

Koibangin mawmaina nga thei tukhi ziam?

Pathian sia itna le hesuakna taw a kidim Pathian hi a, ih mawnate hong maisak nuam hi! 2Pet. 3:9 na sungah, “…… Pathian sia thinneam mama a, mikhat zong a kisiat tu dei ngawl hi. Ahi zongin mi theampo kisikkik a, tawntung nuntakna a nga na tu a dei hi” ci hi. Pathian in ih mawnate hong maisak nuam ahi manin ama in mawmaisak theina tu lampi hong hon sak siat zo hi.

Ih mawhna hangin thukhenna a thuak tute ihi hi. Romte. 6:23 na sungah, “Mawna thaman in thina ahi hi…”ci hi. Ih mawna hangin tawntung thina a thuak tute ihi hi. Pathian ii a ngealna tungtawnin Jesu Christ sia mibangin hong piang hi (John 1:1,14). Jesu in Thinglamte tungah hong thi-in ih thuak tu thina thukhenna hong lak sak siat zo hi. 2Corinte. 5:21 na sungah, “Pathian in maw neingawlpa in eite a tuin mawnei a suaksak hi. Tua ahi manin eite in Pathian mai ah thuman mi ih suak hi”ci hi. Jesu sia thinglamte tungah hong thi in, ih thuak tu ahi thina thukhen na hong lak sak sia zo hi. Pathian mai ah Jesu ii a thina hangin leitung a, a om mi theampote mawmaisakna a nga thei na tu lampi hong hon sak siat zo hi. 1John 2:2 na sungah, “Ama sia ih mawna hangin thina hong thuak hi. Eite a tu bek hi ngawl-in leitung a , a om mi theampote a tu zong ahi hi” ci hi. Jesu in thina zo in hong tho to kik hi. Tua a thawkikna hangin mawna le thina zo ahina hong lak siat hi ( 1Corinte. 15:1-28). Pathian minthang tahen! Jesu Christ ii hong thina le a thawkikna hangin Romte. 6:23 a tawpna lam en leang, “………..Ih Topa Jesu Christ hangin Pathian hong piaktong letsong in tawntung nuntak na ahi hi,” ci hi.

Mawmaina na nga nuam le? Hong kimaisak zo ngawl tu-a na muanmawkna nang tungah a om tha le? Jesu Christ sia ngumpa le Topa in sang lete na mawna hong kimaisak tu hi. Eph. 1:7 na sungah, “Ama thisan hangin tatkhiatna ih nga hi. Topa hong hesuakna hangin maw maisakna ih nga hi” ci hi. Jesu in ih mawna hanga ih thuak tu leibateng hong losak siat ahi manin mawmaisakna ih nga hi. Jesu hangin na mawna hong kimaisak natu Pathian tungah thu na nget yu ahi hi. Jesu in na mawna hong maisak siat hi, ci-in na up tu ahi hi. Tua hi le, na mawna hong kimaisak tu hi. John. 3:16-17 na sungah hibangin ki at hi. “ Pathian in leitung mite hong it mama ahi manin ama tapa a um mi theampo kisia ngawlin nuntak tawntungna anga thei natu a tapa khat bek neisun hong piak dongin leitung mite hong it hi. Pathian in a tapa hi leitungah hong sawlna thu in leitung mite thu khen tu hi ngawl a, mawneite a hunkhia tu hi zaw hi”.

Mawmaisakna sia a ol thu ahi le?

Mawmaisakna sia ol mama lel hi.Pathian kungpanin mawmaisakna na ngah thei na tuin sepna kisam ngawl hi. Pathian kung pan mawmaina na nga thei na tuin sum le paai taw zong lei kulngawl hi. Pathian hong hesuakna le hong angvanna tungtawnin upna taw mawmaisakna na nga thei hi. Jesu Christ sia ngumpa le Topa-in sangin um lete Pathian kungpan mawmaisakna a nga nahi hi. Hibangin thu na ngen tu hi. Hi thungetna le a dang thungetnate taw thungetna in ngupna na nga bua tu hi. Hi thungetna sia na mawna a mai thei na tuin Jesu Christ tungah na upna pulakna ahi hi. Hi thungetna sia Pathian um nahina thu pulakna le ama hong piak mawmaisakna hangin lungdamkona ahi hi. “Topa awng, keima in nang kong langpan manin mawna thukhenna a thuak tu ka hi hunlam ka kihe hi. A hizongin Jesu Christ in ka thuak tu thukhennateng hong lak sak siat zo hi. Ama ka upna hangin mawmaisakna ka nga zo hi. Ngupkhiatna ka nga thei na tuin nang kong um hi. A lam dang nong hesuakna le mawmaina hangin lungdam kong ko hi! Amen!”

Hiteng aki-at thute na simna hangin Christ up tu khentatna na nei tha ziam? Na nei le hi a nuai-a akiat, “Tu ni-in Christ saang zo ing” ci lai ngual meek in.


Laimai kipatna ah kilekik in

Mawmaina na nga zo le? Pathian in bangbang mawmaina nag thei tu khi ziam?