Isua Krista chauh chu chatuannunna kawng awm chun ani em?
Zawhna: "Isua Krista chauh chu chatuannunna kawng awm chun ani em?"

Channa:
"Kei chu thiltha ka tih thin avang in van ram ah chatuan nunna ka chang ngei tur ani." "A tha e, kei chu thil tha lo ka tih chin ai in, ka thil tih that a tam zawk daih avang in vanram thlen ka tum ani," "Kei chu Pathian thu zirtir na ang in nung lo mah I la Pathian in hrem hmun min thlen tir lo vang." " Hunte a in her liam zel ani. "Naupang tiduh dah tuteleh tualthat te chuah hrem hmunah an kal dawn ani."

Nimahsela heng pawm dan zawng zawng hi Pathian thu zirtir dannin lo in, ngaih dan dik lo vek ani. Khawvel lalpa satana an ngaihtuahna ah ngaih dan suak a pe ani zawk sia. In khing pui Diabola chu bum tur zawng in a phi ruai thin ani, (1Pet5:8). "Setana meuhpawh eng tirhkoh vah ain siam chawp si thin a, (1Cor11:14). Ngaihdan leh pomdan dikla tak Setana nit e thinlungah a neih tir in mi then khat a hruai mek ani. Krista, Pathian anpui, a ropui zia chanchin tha eng chuan an mah ni a chum en theih loh na turin chungah te chuan he khawvel Pathian hian ring lo te rilru ati del ta a, (2Cor4:4).

Pathian in sual ten au chu eng ah mah ngai lo tih leh hrem hmun chu "Misuak sual tak te tan ani" tih chu ngaihdam sual ani. Ngaihdan sual leh pomdan dik lo te pawh Pathian nen ani rem thei lo ani. Mi zawng zawng in thil kan to ti sual tawha, kei mah ni tanlak vakna avang in leh thil tih that na avang in Pathian lung ti awi thei tumah kana wm meuh lo ani, (Rom3:23). Chandam a kana wm na hi, kan sual nai te ai a, kan thil tih that atam zawk vang pawh ani hek lo. He tianga, the na a kan in the dawn chuan kan zavai in chatuan hremhmun kan thleng vek tur ani. Khawngaih na vang anih chuan kan tih that na pakhat mah atel lo ani, khawngaihna chu Pathian tla chuah ani. Khawngaih na avang anih chuan thil tih avang ani tawh lo vang, chuti anih lo chuan khawngaih na hi khawngaih na ani tawh lo vang., (Rom 11:6). Kei ni chuan chandam changa chatuan nunna kan neih theih na turin thil tha pakhat tem ah kan ti thei lo, (Tita 3:5).

Kawngka zim ah chuan lut rawh u, boral naa kal na khawngka chu a zau vam a khawng pawh a zau bawka, chu mi lawm ah lut chu tampawh an tam hle ani, (Mt7:13). Mi then khat chu sual na nei chungin Pathian in min ngai dam va mai ang tih ngaihdam dik lo an nei thin ani. Pathian in tumah a thlah thlam angi lo. "Chungahte chuan hman ah khan he khawvel dan anga in awm kha, boruaka thu neih na lal, tuna awih lo fate chunga thawk mek tu thlarau dan ang hian," (Eph2:2).

Pathian he khawvel asiam lai in tlak chamna awm lo turin famkim taka asiam ani. Engkim a tha ani. Chumi hnuah Adam leh Evi asiam kha, an mah ni duh thlang thei turin za lenna ape ani. Chuvang in Pathian thu pek chu an zawm tur nge zawm lo tur thu chu an mah ni duh thlan tur ani. Mahsela, Adama leh Evi te nupa chuan Setana bumna chu an awi ta Pathian thu an awi ta lo ani. Cuta catuan sual na lo ni ta ani. He mi sual acing in anmah ni (Adama atang ami zawng zawng) Pathian nen in pawlna dik a awm thei ta lo ani. Pathian chu a famkim a, a thianghlima, sual chu hrem lo in a awm ngai lo Pathian nung chu ani. Misual kan ni tawh vek avang in kan tan lak nate, thil tih that a vang in Pathian nen in remna nun kan nei tawh lo ani. TichuanPathian in kei chatuan nunna changa van ram ah amh nen kan nun thlan theihna tur kawng min hawn sak ani. "Pathian in khawvel a hmangaih em em a, chutichuan a Fapa mal neih chun chu a pe a, tu pawh amah a ring a piang an b oral loh a, chatuan nunnna an neih zawk nan," (Jn3:16). "Sual hman chu thih na ani, Pathian khawngaih na chu Isua Krista avanga chatuan nunna chu ani, (Rom6:23).

Isua Krista chu mihringah lo piangin, chatuan nunna kawng chu min hawn saka, kan sual man leibat min tlak sak vek thei ani. Krista in kan sual man leiba min tlak sak tawh a, kei ni pek tur tih tur a awm tawh lo. Krista chu nithum ni ah thih na neh in a tho leh ta a, (Rom4:25) thih na chung ah hnenna nun thar min siam sak ta ani. Mihring leh Pathian in karah Isua Krista in leilawm in remna asiam ani. Chuvang in ring tu te leh Pathian inremna a awm thei ta ani. Chatuan nunna kan tih chu Pathian nung leh dik amh chauk Lalpa, atirh Isua Kista hriat chianna chu ani, (Jn17:3). Mitam tak te rinna angin Pathian chu Setana pawh in a ring ve ani. Nimah sela, chandam na kan chan theihnan Pathian hnenah in ngata inrem lehna nei in, kan sual te ban san in Isua Krista hnung kan zui tur ani. Kan thin lung tak leh, kan thil tih theih na a zawng zawng ah pawh Isua Krista kan rin tlat tur ani. Isua Krista kan rin na avang in, ring tute zawng zawng kan ro chan tur Pathian fel na chu kan chang theuh dawn ani, (Rom3:2). Isua Krista chauh lo chu chandamna kawng min kawh hmuh thei tu dang a awm loh thu pathian thuin min hrilh fiah ani. Jin 14:6 ah chuan, "Kei hi kawng leh thutak leh nunna chu kani, Kei mah lo in tumah Pathian nen an thleng lo vang" tih Isuan min zir tir ani.

Isua Krista chuah hi kan sual na thaibo thei tu Pathian anih avang in, amh chauh hi chatuan nunna kawng awm chun chu ani, (Rom6;23). Rinna chihrang hrang zirtur tute chuan sualthu leh sual thih tih na nguntaka in zir tir na an nei ngai lo ani. Isua Krista min thawh sak kan sualman lehba min rulh sak zawh tawh vek thu leh chandamna famkim chu buakna dang tumah in an zir tir ngai lo ani. Sual zawng zawng ngaidam a, kana wm theih na turin biak nah rang dinchuah tute pawh in, Pathian nitawh sa mi hring a lo piang an awm ngaih lo ani (Jn1:12-14), Isua mihring ah alo piang ta ani. Isua Krista ahu chandam tu in tur leh thitur in mihring ah alo piang ani. Isua thih na kan rin na avang chauh in chandam na chatuan nunna ka lo chang ta ani. "Midang tuma hnenah chandam reng a awm lo," (Tirh.4:12) tih min hrilh chiang ani.

He ih leh kha chiar a vangin Krista ringtur in ih in peih em? Ih in peih chuan “Isua ka ring tawh a ni” ti ah lo leng ang che.


Mizo-Chin a bul ah kir leh rawh

Isua Krista chauh chu chatuannunna kawng awm chun ani em?