Takulandirani ku Chichewa cha www.GotQuestions.org!Mafunso a Baibulo oyankhidwa


Tikupepesa, koma sitingalore mafunso amene atumizidwa kwa ife olembedwa m’Chichewa panopa. Ngati mungalembe ndikuwerenga Chingerezi, mukhonza kutumiza mafunso anu ku - https://gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Mndandanda uli m’musiwu ndiwamapeji amene tili nawo m’Chichewa:


Uthenga Wabwino

Munalandira Moyo Wosatha?

Mwakhululukidwa? Ndingakhululukidwe bwanji ndi Mulungu?

Zikutanthauza chiyani kuvomera Yesu ngati Mpulumutsi wa umoyo wako?

Kodi domgosolo la chipulumutso ndilotani / njira ya chipulumutso?

Kodi m’Khristu ndi chiyani?

Ndangoyika chikhulupiliro changa mwa Yesu… Tsopano?


Mafunso ofunikira kwambiri

Kodi Mulungu alipo? Pali umboni kuti Mulungu alipo?

Kodi Yesu Khristu ndiye yani?

Kodi Yesu ndi Mulungu? Kodi Yesu ananenapo kuti Iye ndi Mulungu?
Mafunso a Baibulo oyankhidwa