Những bước gì tiến đến sự cứu rỗi?Câu hỏi: Những bước gì tiến đến sự cứu rỗi?

Trả lời:
Nhiều người tìm kiếm “Những bước tiến đến sự cứu rỗi”. Nhiều người thích ý tưởng về sổ tay hướng dẫn “Năm bước mà nếu làm theo kết quả được cứu rỗi”. Điển hình là Hồi giáo với năm trụ cột. Theo hướng dẫn của Hồi giáo, nếu tuân theo năm trụ cột sự cứu rỗi sẽ được ban cho. Vì ý tưởng sự cứu rỗi theo từng bước đang xuất hiện, nhiều người trong vòng cộng đồng Cơ Đốc nhân lầm lẫn trong việc trình bày sự cứu rỗi là kết quả theo từng bước. Công giáo La Mã có bảy bí tích. Khá nhiều hệ phái Cơ Đốc giáo thêm vào: Lễ báp têm, xưng nhận công khai, rời khỏi tội, nói tiếng lạ.v.v… như là những bước đến sự cứu rỗi. Nhưng Kinh Thánh trình bày chỉ một bước đến sự cứu rỗi. Khi người cai ngục thành Phi Líp hỏi Phao Lô: “Tôi phải làm chi cho được cứu?” Phao Lô đã trả lời: “Hãy tin Chúa cứu thế Giê Su thì ngươi sẽ được cứu.” (Công vụ 16:30-31)

Đức tin nơi Chúa Giê Su là Cứu chúa chỉ một bước đến sự cứu rỗi. Sứ điệp của Kinh Thánh rất rõ ràng. Chúng ta đều đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23), Bởi vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta đáng phải bị xa cách với Đức Chúa Trời đời đời, (Rô-ma 6:23) Bởi vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta (Giăng 3:16) Đức Chúa Trời mang hình con người đứng vào chỗ chúng ta chịu chết, Ngài gánh lấy hình phạt đáng ra chúng ta phải chịu (Rô-ma 5:8; II Cô-rinh-tô 5:21) Đức Chúa Trời hứa tha thứ hết tội lỗi và ban sự sống đời đời nơi thiên đàng cho ai tin nhận Chúa cứu thế Giê Su là cứu chúa, bởi ân điển qua đức tin.

Sự cứu rỗi không thuộc về nhiều bước nào đó để chúng ta phải làm theo tìm kiếm ơn cứu rỗi. Vâng, Cơ Đốc nhân nên làm lễ Báp têm. Vâng, Cơ Đốc nhân nên xưng nhận công khai Chúa Giê Su là Cứu chúa. Vâng, Cơ Đốc nhân nên từ bỏ tội lỗi. Vâng, Cơ Đốc nhân nên cam kết sống đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Tuy nhiên những điều này không phải là những bước đến sự cứu rỗi. Những điều này là kết quả của sự cứu rỗi. Vì cớ tội lỗi của chúng ta, chúng ta không có thể ở trong ý thức tìm kiếm sự cứu rỗi. Chúng ta có thể làm theo 1.000 bước và điều ấy cũng không đủ. Đó là lý do tại sao Chúa Giê Su phải chết trong chỗ của chúng ta. Hiển nhiên chúng ta không có khả năng trả nổi món nợ tội lỗi của chúng ta cho Đức Chúa Trời hay tự làm sạch mình khỏi tội. Chỉ có Đức Chúa Trời làm hoàn thành sự cứu rỗi cho chúng ta và vì vậy Ngài đã làm. Chính Đức Chúa Trời đã hoàn tất những bước. Bởi đó ban phát sự cứu rỗi cho bất cứ ai tiếp nhận điều ấy từ Ngài.

Sự cứu rỗi và sự tha thứ tội không phải là những bước tiếp theo. Sự cứu rỗi thuộc về sự tiếp nhận Chúa cứu thế là cứu chúa và nhận biết rằng Ngài đã làm tất cả mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta một bước – Tiếp nhận Chúa cứu thế Giê Su làm cứu chúa và hoàn toàn tin tưởng chỉ một mình Ngài là con đường cứu rỗi. Đó là những gì phân biệt đức tin của Cơ Đốc nhân với tất cả tôn giáo khác trên thế giới. Mỗi tôn giáo đều có cả một danh sách những bước làm theo để được nhận sự cứu rỗi. Đức tin của Cơ Đốc nhân nhận ra Đức Chúa Trời đã hoàn tất những bước và đơn giản kêu gọi chúng ta tiếp nhận Ngài bằng đức tin.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamNhững bước gì tiến đến sự cứu rỗi?