Làm thế nào tôi có thể trở thành con của Đức Chúa Trời?Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể trở thành con của Đức Chúa Trời?

Trả lời:
Sách Giăng 1:12 chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

“Bạn phải được tái sinh”

Lúc Ni-cô-đem nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái viếng thăm, Chúa Giê Su không bảo đãm với ông ta ngay tức thời về nước Thiên đàng. Thay vào đó Chúa Giê Su nói: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.” Giăng 3:3

Lần đầu tiên con người sinh ra, người ấy thừa kế bản chất tội lỗi di truyền từ sự bất tuân của A Đam trong vườn Ê Đen. Không ai dạy cho con cái mình làm cách nào để phạm tội. Người ấy tự nhiên làm theo những sự ham thích sai quấy của riêng mình, dẫn đến những tội lỗi như nói dối, trộm cắp và ghen ghét. Thay vì được làm con Đức Chúa Trời người ấy làm con của sự thịnh nộ và làm con của sự không vâng lời.

Ê-phê-sô 2:1-3 chép “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.”

Con của sự thịnh nộ có nghĩa là chúng ta xứng đáng ở trong hỏa ngục xa cách với Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, đoạn Kinh Thánh tiếp theo chép “Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.” Ê-phê-sô 2:4-5

Làm sao chúng ta được làm cho sống với Đấng Christ?
Làm sao chúng ta sanh lại?
Làm sao chúng ta được làm con Đức Chúa Trời?
Chúng ta phải tin nhận Chúa Giê Su.

Tin nhận Chúa Giê Su:
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Giăng 1:12

Câu Kinh Thánh này giải thích rõ ràng làm thế nào trở nên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận Chúa Giê Su bằng cách tin nơi Ngài. Chúng ta phải tin Chúa Giê Su về những điều gì?

Trước hết chúng ta phải tin Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời hằng sống đã trở thành người. Ngài sinh ra bởi quyền phép Thánh Linh trong lòng trinh nữ Ma Ri. Chúa Giê Su không thừa kế bản chất tội lỗi của A Đam vì thế Ngài được gọi là A Đam thứ hai (I Cô rinh tô 15:22) Trong lúc sự bất tuân của một A Đam mang đến sự rủa sả tội lỗi cho nhân loại thì đời sống hoàn toàn của Chúa cứu thế có thể giải cứu cho chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Sự đáp ứng của chúng ta là phải ăn năn, lìa bỏ tội, tin vào sự sống hoàn toàn của Ngài thanh tẩy đời sống chúng ta.

Thứ hai, chúng ta phải có đức tin vào Chúa Giê Su như là Đấng Cứu Rỗi. Chương trình của Đức Chúa Trời là con của Ngài phải được dâng làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta trên thập tự giá để trả thay cho tội chúng ta đáng phải bị hình phạt là sự chết. Sự chết của Chúa cứu thế đã giải thoát cho những ai tin nhận Ngài khỏi phải đền tội và quyền lực của tội.

Cuối cùng chúng ta phải đi theo Chúa Giê Su như là Cứu Chúa. Sau khi sống lại Chúa cứu thế là người chiến thắng sự chết và tội lỗi, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài tất cả quyền hành (Ê-phê-sô 1: 20-23) Chúa Giê Su dẫn dắt tất cả những ai tin nhận Ngài cũng như Ngài sẽ phán xét tất cả những ai từ chối Ngài. (Công vụ 10:42).

Bởi ân điển Chúa ban cho chúng ta sự ăn năn và đức tin trong Đấng cứu rỗi và Cứu Chúa, chúng ta được tái sinh, có sự sống mới là con của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai nhận Chúa Giê Su – Không chỉ đơn thuần qua sự hiểu biết nhưng dựa vào sự cứu rỗi, công nhận Ngài là Chúa và yêu mến Ngài như là người yêu quí nhất – Vậy là trở nên con của Đức Chúa Trời.

Trở thành con của Đức Chúa Trời
Giăng 1:12-13 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.”

Ngay như chúng ta không theo tính tự nhiên phú cho, chúng ta không thể tự mình làm ra một con người mới trong gia đình của Đức Chúa Trời bằng những công việc thiện, hay gợi lên niềm tin của chính bản thân. Như những câu Kinh Thánh trên đây cho biết Đức Chúa Trời mới là Đấng “Ban cho quyền” tùy theo ý chỉ độ lượng của Ngài. “Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời.” I Giăng 3:1. Vì vậy con cái Đức Chúa Trời không có điều gì đáng kiêu ngạo cả nhưng chỉ có sự hãnh diện trong danh Cứu Chúa. (E-phê-sô 2:8-9)

Một người con lớn lên giống như cha mẹ của nó. Nói cách đơn giản là Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài càng ngày trở nên giống như Chúa cứu thế Giê Su. Mặc dầu chỉ ở trong thiên đàng mới trọn vẹn, nhưng trong thế gian con cái Chúa không có thói quen phạm tội hoặc ngoan cố phạm tội. “Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. Ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Ðức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Ðức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Ðức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Ðức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.” (I Giăng 3:7-10)

Không làm những điều sai lầm, con cái Đức Chúa Trời không thể bị từ bỏ bởi tội lỗi. Nhưng những ai thực hiện các tội lỗi (vui thích với tội cách thường xuyên mà không chú ý đến lời Chúa hay đi theo Chúa) cho thấy một đời sống chưa hề được tái sinh. Chúa Giê Su nói với người như vậy rằng: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình.” Giăng 8:44 Về mặt khác con cái của Đức Chúa Trời không còn thèm muốn tiền thưởng của tội lỗi nhưng ham thích hiểu biết, yêu thương, và làm vinh hiển Cha trên trời.

Phần thưởng của con cái Đức Chúa Trời là vô hạn. Con cái Đức Chúa Trời chúng ta là một phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời (Hội Thánh), được hứa ban nhà trên thiên đàng, được ban cho quyền đến với Đức Chúa Trời như là Cha trong khi cầu nguyện. (Ê-phê-sô 2:19; I Phi-e-rơ 1:3-6; Rô Ma 8:15)

Đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự ăn năn tội và tin vào Chúa cứu thế. Hãy trở thành con của Đức Chúa Trời ngay hôm nay.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamLàm thế nào tôi có thể trở thành con của Đức Chúa Trời?