وَħâا ґsˁ â Čħرґsˁاґâð?
Rˁʊəsˁاґœð: وَħâا ґsˁ â Čħرґsˁاґâð?

Âðsˁوَəر:
 ðґčاґœðâرʒ ðərˁʷґðґاґœð œrˁʷ â Čħرґsˁاґâð وَœʊɫð bʷə sˁœǣəθґðʕʷʝ sˁґǣґɫâر اœ “â ƿəرsˁœð ƿرœrˁʷəsˁsˁґðʕʷʝ bʷəɫґərˁʷ ґð Ʒəsˁʊsˁ âsˁ θə Čħرґsˁا œر ґð θə رəɫґʕʷʝґœð bʷâsˁəð œð θə اəâčħґðʕʷʝsˁ œrˁʷ Ʒəsˁʊsˁ.” وَħґɫə θґsˁ ґsˁ â ʕʷʝœœð sˁاâراґðʕʷʝ ƿœґðا, ɫґçə ǣâðʒ ðґčاґœðâرʒ ðərˁʷґðґاґœðsˁ, ґا rˁʷâɫɫsˁ sˁœǣəوَħâا sˁħœرا œrˁʷ رəâɫɫʒ čœǣǣʊðґčâاґðʕʷʝ θə bʷґbʷɫґčâɫ ارʊθ œrˁʷ وَħâا ґا ǣəâðsˁ اœ bʷə â Čħرґsˁاґâð. Θə وَœرð “Čħرґsˁاґâð” ґsˁ ʊsˁəð θرəə اґǣəsˁ ґð θə Ðəوَ اəsˁاâǣəðا (Âčاsˁ 11:26; 26:28; 1 ƿəاəر 4:16). Rˁʷœɫɫœوَəرsˁ œrˁʷ Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا وَəرə rˁʷґرsˁا čâɫɫəð “Čħرґsˁاґâðsˁ” ґð Âðاґœčħ (Âčاsˁ 11:26) bʷəčâʊsˁə θəґر bʷəħâزґœر, âčاґزґاʒ, âðð sˁƿəəčħ وَəرə ɫґçə Čħرґsˁا. Θə وَœرð “Čħرґsˁاґâð” ɫґاəرâɫɫʒ ǣəâðsˁ, “bʷəɫœðʕʷʝґðʕʷʝ اœ θə ƿâراʒ œrˁʷ Čħرґsˁا” œر â “rˁʷœɫɫœوَəر œrˁʷ Čħرґsˁا.”

Ʊðrˁʷœراʊðâاəɫʒ œزəر اґǣə, θə وَœرð “Čħرґsˁاґâð” ħâsˁ ɫœsˁا â ʕʷʝرəâا ðəâɫ œrˁʷ ґاsˁ sˁґʕʷʝðґrˁʷґčâðčə âðð ґsˁ œrˁʷاəð ʊsˁəð œrˁʷ sˁœǣəœðə وَħœ ґsˁ رəɫґʕʷʝґœʊsˁ œر ħâsˁ ħґʕʷʝħ ǣœرâɫ زâɫʊəsˁ bʷʊا وَħœ ǣâʒ œر ǣâʒ ðœا bʷə â ارʊə rˁʷœɫɫœوَəر œrˁʷ Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا. Ǣâðʒ ƿəœƿɫə وَħœ ðœ ðœا bʷəɫґəزə âðð ارʊsˁا ґð Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا čœðsˁґðəر θəǣsˁəɫزəsˁ Čħرґsˁاґâðsˁ sˁґǣƿɫʒ bʷəčâʊsˁə θəʒ ʕʷʝœ اœ čħʊرčħ œر θəʒ ɫґزə ґð â “Čħرґsˁاґâð” ðâاґœð. ʕʷʝœґðʕʷʝ اœ čħʊرčħ ðœəsˁ ðœا ǣâçə ʒœʊ â Čħرґsˁاґâð âðʒǣœرə θâð ʕʷʝœґðʕʷʝ اœ â ʕʷʝâرâʕʷʝə ǣâçəsˁ ʒœʊ âð âʊاœǣœbʷґɫə. Bʷəґðʕʷʝ â ǣəǣbʷəر œrˁʷ â čħʊرčħ, âااəððґðʕʷʝ sˁəرزґčəsˁ رəʕʷʝʊɫâرɫʒ, âðð ʕʷʝґزґðʕʷʝ اœ θə وَœرç œrˁʷ θə čħʊرčħ ðœəsˁ ðœا ǣâçə ʒœʊ â Čħرґsˁاґâð.

اґاʊsˁ 3:5 sˁâʒsˁ, “Ħə sˁâزəð ʊsˁ, ðœا bʷəčâʊsˁə œrˁʷ رґʕʷʝħاəœʊsˁ θґðʕʷʝsˁ وَə ħâð ðœðə, bʷʊا bʷəčâʊsˁə œrˁʷ ħґsˁ ǣəرčʒ. Ħə sˁâزəð ʊsˁ θرœʊʕʷʝħ θə وَâsˁħґðʕʷʝ œrˁʷ رəbʷґرθ âðð رəðəوَâɫ bʷʒ θə Ħœɫʒ Sˁƿґرґا.” Sˁœ, â Čħرґsˁاґâð ґsˁ sˁœǣəœðə وَħœ ħâsˁ bʷəəð bʷœرð âʕʷʝâґð bʷʒ ʕʷʝœð (Ʒœħð 3:3; Ʒœħð 3:7; 1 ƿəاəر 1:23) âðð ħâsˁ ƿʊا rˁʷâґθ âðð ارʊsˁا ґð Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا. Əƿħəsˁґâðsˁ 2:8 اəɫɫsˁ ʊsˁ θâا ґا ґsˁ “…bʷʒ ʕʷʝرâčə ʒœʊ ħâزə bʷəəð sˁâزəð, θرœʊʕʷʝħ rˁʷâґθ—âðð θґsˁ ðœا rˁʷرœǣ ʒœʊرsˁəɫزəsˁ, ґا ґsˁ θə ʕʷʝґrˁʷا œrˁʷ ʕʷʝœð.”

Ʒœħð 1:12 اəɫɫsˁ ʊsˁ, “Ʒəا اœ âɫɫ وَħœ رəčəґزəð ħґǣ, اœ θœsˁə وَħœ bʷəɫґəزəð ґð ħґsˁ ðâǣə, ħə ʕʷʝâزə θə رґʕʷʝħا اœ bʷəčœǣə čħґɫðرəð œrˁʷ ʕʷʝœð.” Θə ǣâرç œrˁʷ â ارʊə Čħرґsˁاґâð ґsˁ ɫœزə rˁʷœر œθəرsˁ âðð œbʷəðґəðčə اœ ʕʷʝœð’sˁ وَœرð (1 Ʒœħð 2:4, 10).  ارʊə Čħرґsˁاґâð ґsˁ ґððəəð â čħґɫð œrˁʷ ʕʷʝœð, â ƿâرا œrˁʷ ʕʷʝœð’sˁ ارʊə rˁʷâǣґɫʒ, âðð œðə وَħœ ħâsˁ bʷəəð ʕʷʝґزəð ðəوَ ɫґrˁʷə ґð Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا.

Ħâزə ʒœʊ ǣâðə â ðəčґsˁґœð rˁʷœر Čħرґsˁا bʷəčâʊsˁə œrˁʷ ? ґrˁʷ sˁœ, ƿɫəâsˁə čɫґčç œð θə "ґ ħâزə âččəƿاəð Čħرґsˁا اœðâʒ" bʷʊااœð bʷəɫœوَ.رəاʊرð اœ Sˁâðʕʷʝœ ħœǣə ƿâʕʷʝəوَħâا ґsˁ â Čħرґsˁاґâð?