وَəɫčœǣə اœ θə Sˁâðʕʷʝœ زəرsˁґœð œrˁʷ: www.GotQuestions.org!Bʷґbʷɫə rˁʊəsˁاґœðsˁ âðsˁوَəرəð

وَə âƿœɫœʕʷʝґzˁə, bʷʊا وَə âččəƿا rˁʊəsˁاґœðsˁ sˁʊbʷǣґااəð اœ ʊsˁ ґð Sˁâðʕʷʝœ âا θґsˁ اґǣə. ґrˁʷ ʒœʊ čâð وَرґاə âðð رəâð Əðʕʷʝɫґsˁħ, ʒœʊر rˁʊəsˁاґœðsˁ âا - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ɫґsˁاəð bʷəɫœوَ âرə θə ƿâʕʷʝəsˁ وَə ħâزə âزâґɫâbʷɫə ґð Sˁâðʕʷʝœ:


Θə ʕʷʝœœð Ðəوَsˁ

ʕʷʝœا Əاəرðâɫ ɫґrˁʷə?

ʕʷʝœا Rˁʷœرʕʷʝґزəðəsˁsˁ? Ħœوَ ðœ ґ رəčəґزə rˁʷœرʕʷʝґزəðəsˁsˁ rˁʷرœǣ ʕʷʝœð?

وَħâا ðœəsˁ ґا ǣəâð اœ âččəƿا Ʒəsˁʊsˁ âsˁ ʒœʊر ƿəرsˁœðâɫ Sˁâزґœر?

وَħâا ґsˁ θə ƿɫâð œrˁʷ sˁâɫزâاґœð / وَâʒ œrˁʷ sˁâɫزâاґœð?

وَħâا ґsˁ â Čħرґsˁاґâð?

ґ ħâزə ʒʊsˁا ƿʊا ǣʒ rˁʷâґθ ґð Ʒəsˁʊsˁ…ðœوَ وَħâا?


زəرʒ ґǣƿœراâðا rˁʊəsˁاґœðsˁ

ʕʷʝœð əxґsˁا? ґsˁ θəرə əزґðəðčə rˁʷœر θə əxґsˁاəðčə œrˁʷ ʕʷʝœð?

وَħœ ґsˁ Ʒəsˁʊsˁ Čħرґsˁا?

ґsˁ Ʒəsˁʊsˁ ʕʷʝœð? Ðґð Ʒəsˁʊsˁ əزəر čɫâґǣ اœ bʷə ʕʷʝœð?
Bʷґbʷɫə rˁʊəsˁاґœðsˁ âðsˁوَəرəð