ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คืออะไร?
คำถาม: ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คืออะไร?

คำตอบ:
ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต (Open Theism) หรือ "openness theology" หรือ "openness of God," คือความพยายามที่จะอธิบายความหยั่งรู้อนาคตของพระเจ้ากับเจตนารมณ์อิสระของมนุษย์ หลักใหญ่ ๆ ของข้อโต้แย้งของลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คือ: (1) มนุษย์มีเสรีภาพโดยแท้จริง, (2) หากพระเจ้าทรงหยั่งรู้อนาคตได้จริง ๆ มนุษย์ก็ไม่ได้มีเสรีภาพจริง, (3) ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคต ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต เชื่อว่าอนาคตไม่มีการหยั่งรู้ได้ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงรู้เท่าที่สามรถจะเป็นที่รู้ได้ แต่พระองค์ทรงไม่รู้อนาคต

ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคตเอาความเชื่อเหล่านี้มาจากข้อพระคัมภีร์ที่พูดว่า “พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัย” หรือ “ทรงประหลาดพระทัย” หรือ “ทรงเห็นว่า” (ปฐมกาล 6:6; 22:12; อพยพ 32:14; โยนาห์ 3:10) แต่เมื่อดูจากข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ อีกมากมายที่บอกว่าพระเจ้าทรงรู้อนาคต เราควรเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอธิบายพระองค์เองในข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นเพื่อให้เราเข้าใจพระองค์ได้ พระเจ้าทรงรู้ว่าเราจะทำอะไรและจะตัดสินใจอย่างไร แต่พระองค์ทรง “เปลี่ยนพระทัย” ในแง่การกระทำของพระองค์โดยขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา การที่พระเจ้าทรง “ประหลาดพระทัย” และผิดหวังในความชั่วร้ายของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงไม่ได้คาดหวังมากก่อนว่ามันจะไม่เกิดขึ้น

ในทางตรงกันข้ามกับความเห็นของผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต หนังสือสดุดีนทที่ 139 ข้อ 4 และ 16 กล่าวว่า “แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด ดูเถิด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว …พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ในเมื่อยังไม่สมบูรณ์ ในวันทั้งหลายที่กำลังประกอบขึ้น เมื่อครั้งไม่เกิดขึ้น อวัยวะทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำรับของพระองค์” พระเจ้าจะทรงทำนายรายละเอียดที่ซับซ้อนในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร หากพระองค์ทรงไม่รู้อนาคต? พระเจ้าจะทรงรับประกันความรอดตลอดชั่วนิรันดร์ให้กับเราได้อย่างไรหากพระองค์ทรงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร?

ท้ายที่สุดผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคตล้มเหลวในความพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่อธิบายไม่ได้ นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างความหยั่งรู้อนาคตของพระเจ้าและเจตนารมณ์เสรีของมนุษย์ เช่นเดียวกับผู้เชื่อในลัทธิแคลวินล้มเหลวในการพยายามทำให้เห็นมนุษย์เป็นแค่หุ่นยนตร์ที่ถูกใส่ข้อมูลล่วงหน้า ดังนั้นลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคตจึงล้มเหลวในแง่ที่ว่าพวกเขาปฏิเสธความเป็นสัพพัญญูของพระเจ้า เราจะต้องเข้าใจพระเจ้าด้วยความเชื่อ เพราะ “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย” (ฮีบรู 11:6ก) ดังนั้นแนวความคิดของลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคตจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ความเชื่อเช่นนี้เป็นเพียงแค่อีกวิธีหนึ่งที่มนุษย์ผู้มีขีดจำกัดพยายามจะเข้าใจพระเจ้าผู้ทรงไม่มีขีดจำกัด ด้วยความคิดที่มีขีดจำกัดของเขา ซึ่งคล้าย ๆ กับการพยายามดื่มน้ำทะเลให้แห้งนั่นเอง ผู้ติดตามพระคริสต์ควรปฏิเสธลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต แม้ว่าลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คือลัทธิที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการทรงรู้อนาคตของพระเจ้าและเจตนารมณ์เสรีของมนุษย์ คำอธิบายของพวกเขาไม่ตรงตามพระคัมภีร์กลับสู่หน้าภาษาไทยลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงไม่รู้อนาคต คืออะไร?