คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิตคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต

อะไรคือความหมายของชีวิต?

ฉันจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตฉันได้อย่างไร?

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนกับการเป็นหนี้? การเป็นหนี้เป็นเรื่องผิดอยู่เสมอใช่ไหม? การกู้เงินหรือให้ยืมเงินผิดไหม?

คริสเตียนควรไปหาหมอไหม?

คริสเตียนควรออกกำลังกายไหม? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนเข้าเป็นทหาร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นความ/การฟ้องร้อง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต