రక్షణకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు



రక్షణకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

రక్షణ ఫ్రణాళిక/ రక్షణమార్గమంటే ఏమిటి?

రక్షణ విశ్వాసము వలనే కలుగుతుందా? లేక క్రియలుకూడా అవసరమా?

ఒకసారి రక్షింపబడితే ఎప్పటికి రక్షింపబడినట్లేనా?

నిత్య భద్రత లేఖానానుసారమా?

యేసునుగూర్చి ఎన్నడూ వినని వారికి ఏమి జరుగుతుంది? యేసునుగూర్చి ఎన్నడూ వినుటకు అవకాశం లభించని వ్యక్తిని దేవుడు ఖండించునా?

యేసు మన పాపములనిమిత్తము మరణించకముందే ప్రజలు ఏవిధంగా రక్షింపబడ్డారు?

ప్రత్యామ్నాయ ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఏంటి?

దేవుని సార్వభౌమత్వము మన స్వచిత్తం రెండు కలిసి రక్షణ కార్యములో ఏ విధంగా పనిచేయును?

రక్షణ నిశ్చయతను నేను ఏలాగు కలిగియుండగలను?

నిత్య భధ్రత పాపము చేయడానికి అనుమతిని ధృవీకరిస్తుందా?




రక్షణకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు