మానవత్వాన్నికి సంభంధించిన ప్రశ్నలుమానవత్వాన్నికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు

మానవుడు దేవుని స్వరూపములో తయారు చేయబడ్డాడు అంటే అర్థమేంటి? (ఆదికాండం 1:26-27)?

మనకు రెండు లేక మూడు భాగాలు ఉన్నవా? మనము శరీరము, ప్రాణము ఆత్మ- లేక- శరీరము, ఆత్మ, ప్రాణము కలిగిన వారమా?

ఒక మానవునిలోని ప్రాణము మరియు ఆత్మకు ఉన్న వ్యత్యాసమేంటి?

వేర్వేరు వంశావళులకు ప్రారంభము ఏంటి?

ఎందుకని ఆదికాండంలోని ప్రజలు అంతా చిర కాలం జీవించారు?

బైబిలు జాతిద్వేషం, దుర్భ్రమ మరియు తారతమ్యముల గురించి ఏమిచెప్తుంది?
మానవత్వాన్నికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు