దేవదూతలు మరియు దయ్యములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుదేవదూతలు మరియు దయ్యములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

బైబిలు దేవదూతలు గురించి ఏమిచెప్తుంది?

దయ్యముల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

సాతాను ఎవరు?

బైబిలు దయ్యముచే పీడింపబడుట/దయ్యపు స్వాధీనములోనుండుట గూర్చి ఏమి చెప్తుంది?

క్రైస్తవుడు దయ్యపు స్వాధీనములో పట్టబడతాడా? క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పట్టబడ్డడా?

ఆదికాండం 6: 1-4 లో వున్న దేవుని కుమారులు , నరుని కుమార్తెలు అంటే ఎవరు?
దేవదూతలు మరియు దయ్యములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు