Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?

Tanong: "Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?"

Sagot:
Ang talata sa Bibliya na tumatalakay sa kapusposan ng Banal na Espiritu sa panahong ito ay ang Juan 14: 6, kung saan ipinangako ni Hesus na mananahan sa mga mananampalataya ang Banal na Espiritu at ang pananahan na iyon ay permanente. Mahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpuspos ng Espiritu. Ang permanenteng pananahan ng Espiritu ay hindi lamang para sa ilang mga piniling mananampalataya, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya. Maraming mga mga katibayan sa Bibliya na sumusuporta sa katotohanang ito. Una, ang Banal na Espiritu ay isang kaloob na ibinibigay sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ng walang itinatangi at walang kondisyong maliban sa pananampalataya kay Kristo (Juan 7:37-39). Pangalawa, ang Banal na Espiritu ay ibinibigay sa panahon ng kaligtasan. Ipinakikita ng Efeso 1: 13 na ang Banal na Espiritu ay ibinibigay sa panahong nakaranas ng kaligtasan ang isang tao. Sinasabi rin ng aklat ng Galacia 3: 2 ang katotohanan na ang pag-seselyo at ang pananahan ng Espiritu ay nangyayari sa oras ng pananampalataya. Pangatlo, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa mananampalataya ng permanente. Ang Banal na Espiritu ay binigay sa mga mananampalataya bilang paunang bayad, o katibayan ng sa magaganap na pagluwalhati ng kanilang katawan (2 Corinto 1:22; Efeso 4:30).

Ang kundisyon sa pagpuspos ng Espiritu ay matatagpuan sa aklat ng Efeso 5: 18. Dapat tayong lubos na magpasailalim sa Banal na Espiritu upang tayo ay Kanyang puspusin. Sinasabi ng Roma 8:9 at Efeso 1:13-14 na Siya ay nananahan sa lahat ng mga mananampalataya, subalit maaari siyang malungkot (Efeso 4: 30), ang Kanyang gawain sa atin ay maaaring tumigil (1 Tesalonica 5: 19). Kung ating pahihintulutan na mangyari ito hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Upang mapuspos tayo ng Espiritu kinakailangan na okupahin Niya ang lahat na bahagi ng ating mga buhay, gabayan at kokontrolin tayo. Ang pagpuspos ng Banal na Espiritu ay hindi lamang naaayon sa panlabas nating gawa; naaayon rin ito sa kaibuturan ng ating mga iniisip at motibo ng ating mga puso. Sinasabi ng Awit 19: 14, "Nawa'y itong salita ko at ang aking kaisipan, sa Iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan, O Ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan."

Ang kasalanan ay ang siyang dahilan upang hindi tayo mapuspos ng Banal na Espiritu, at ang tapat na pagsunod sa Diyos ay ang paraan ng pagpuspos sa Espiritu. Kahit na ang ating layunin ay mapuspos ng Banal na Espiritu kagaya ng sinasabi ng Efeso 5: 18, ang tanging pananalangin na mapuspos tayo ng Banal na Espiritu ay hindi magbibigay daan sa pagpuspos sa atin ng Espiritu. Tanging ang tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos ang siyang nagbibigay ng daan sa Espiritu na gumawa sa ating mga buhay. Sapagkat tayo ay mga makasalanang nilalang, napaka-imposible para sa atin na mapuspos tayo ng Banal na Espiritu sa lahat ng oras. Dapat nating harapin ang mga kasalanan sa ating mga buhay, pagsisihan at talikuran ang mga iyon araw-araw at isabuhay ang Salita ng Diyos upang tayo ay mapuspos at mapangunahan ng Banal na Espiritu.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?