Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?

Tanong: "Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?"

Sagot:
Pinaka-karaniwan na ang "pagtumba sa Espirtu" ay nangyayari sa pagpapatong ng kamay sa ulo ng isang pastor o ministro sa isang tao at pagkatapos ang taong iyon ay babagsak sa sahig, na ipinalalagay na nadaig na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang mga nagsasagawa nito ay ginagamit ang mga talata sa Bibliya na naglalarawan sa mga tao na parang "nahimatay" (Pahayag 1:17) o nagpatirapa na una ang mukha (Ezekiel 1:28; Daniel 8:17-18, 10:7-9). Gayunman, may mga pagkakaiba sa pagitan ng pagbagsak na una ang mukha sa Bibliya at sa pagsasagawa ngayon ng tinatawag na "pagtumba sa Espiritu".

1. Sa Bibliya, ang pagtumba na una ang mukha ay reaksyon ng tao sa pagkakita ng isang pangitain o isang pangyayari na hindi pangkaraniwan, gaya ng pagbabagong anyo ni Hesus (Mateo 17:6). Sa hindi maka Bibliyang "pagtumba sa Espiritu", ang tao ay tumutugon sa paghipo ng isang tao o kaya naman ay sa pagkumpas ng braso at kamay ng tagapagsalita.

2. Ang mga pangyayari sa Bibliya na may kaugnayan sa pagtumba ng tao ay napaka konti at malayo sa bawat isa at nangyari lamang ng napakadalang sa buhay ng napaka-konting tao. Sa makabagong "pagtumba sa Espiritu", ang pagtumba ay paulit-ulit na pangyayari at nararanasan ng marami.

3. Sa mga pangyayari sa Bibliya, ang mga tao ay bumabagsak na una ang ulo sa lupa dahilan sa pagkamangha o panggigilalas sa kanyang nakikita. Sa makabagong "pagtumaba sa Espiritu", ang mga tumutumba ay tumutumba ng patalikod o pahiga, kung hindi man bilang reaksyon sa pagkumpas ng mga kamay ng tagapag-salita ay dahil sa paghipo ng isang lider ng simbahan (sa ibang kaso ay sa pamamagitan ng pagtulak).

Hindi namin sinasabi na ang lahat ng mga "pagtumba sa Espiritu" ay peke o gawa gawa lamang o reaksyon ng tao sa paghipo o pagtulak. Maraming tao ang nagsasabi na nakaranas sila na isang enerhiya o pwersa na naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Gayunman, wala kaming makitang basehan sa Bibliya sa ganitong konsepto. Oo nga't maaaring may kung anong enerhiya o pwersa ang maramdaman, ngunit mas malamang na hindi ito sa Diyos o resulta ng pagkilos ng Banal na Espiritu.

Nakalulungkot na mas pinahahalagahan ng mga tao ngayon ang ganitong mga kakatwang pangyayari na hindi naman nakatutulong sa pagkakaroon ng bunga ng Espiritu, sa halip na nanaisin ang mga praktikal na bunga ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng layunin upang luwalhatiin si Kristo sa ating mga buhay (Galacia 5:22-23). Ang kapuspusan ng Espirtu ay hindi mapapatunayan ng mga ganitong huwad na manipestasyon kundi ng isang buhay na naguumapaw sa pagsunod sa Salita ng Diyos na ang bunga ay paguumapaw din naman sa pagpupuri, pasasalamat at pagsunod sa Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?