Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?Tanong: "Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?"

Sagot:
Kailanman hindi direktang tinukoy o sinabi ng Bibliya na ang masturbation ay isang kasalanan. Gayon man, hindi na dapat itanong kung ang damdamin at pag-iisip na nagtutulak tungo sa masturbation ay kasalanan. Ang masturbation ay resulta ng pagnanasang sekswal at malaswang pag-iisip dahilan sa panonood at pagbabasa ng mga bagay na nakakabuhay sa pagnanasang sekswal. Ang ganitong mga problema ang dapat tugunan. Kung ang pagnanasang sekswal ay matalikuran at mapagtagumpayan – ang problema sa masturbation ay hindi na magiging isyu. Sinasabi sa atin ng Bibliya na iwasan kahit na ang anyo pa lang ng sekswal na imoralidad (Efeso 5:3). Hindi ko nakikitang makakapasa sa naturang pagsubok ang pagsasagawa ng masturbation. Minsan ang magandang pagsubok para malaman kung ang isang bagay ay kasalanan o hindi ay kung hindi ka mahihiyang ipagsabi sa iba ang iyong ginawa. Kung nahihiya kang malaman ng iba ang iyong ginawa, maaring ang ginawa mong iyon ay isang kasalanan. Ang isa pang magandang pagsubok ay kung tapat at mula sa malinis na konsensiya ba nating mahihingi sa Diyos na biyayaan tayo at gamitin Niya ang partikular na gawain para sa Kanyang magandang hangarin. Hindi ako naniniwala na ang masturbation ay maipagmamalaki at maipagpapasalamat natin sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Bibliya na, “Kaya nga, kung kayo’y kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos” (1 Corinto 10:31). Kung may pagdududa kung ang isang bagay ay nakalulugod ba sa Diyos o hindi, mas mabuting huwag nang gawin ang bagay na ito. Tiyak na mayroong pagdududa kung ang pag-uusapan ay ang masturbation. “Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig” (Roma 14:23). Hindi ko kailanman nakita na sinasabi ng Bibliya na ang masturbation ay isang gawain na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kailangan din nating malaman na ang ating mga katawan, maging ang ating mga kaluluwa, ay tinubos na at pagmamay-ari na ng Diyos. “Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos; binili Niya kayo sa malaking halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos” (1 Corinto 6: 19-20).

Dahil sa pagbibigay liwanag ng nasabing mga prinsipyo, tiyak kong masasabi na ang masturbation ay isang kasalanan ayon sa Bibliya. Hindi ako naniniwala na ang masturbation ay nakalulugod sa Diyos at makakapasa sa pagsubok na ang Diyos ang nagmamay-ari ng ating mga katawan.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?