Masama ba na magtanong sa Diyos?Tanong: "Masama ba na magtanong sa Diyos?"

Sagot:
Hindi isyu ang magtanong sa Diyos kung hindi sa paanong paraan at sa anong dahilan bakit ang isang tao nagtatanong sa Diyos. Si Propeta Habakuk ay nagtanong sa Diyos tungkol sa panahon at paraan ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Sa halip na sawayin ng Diyos si Habakuk dahil sa kanyang tanong, magiliw siyang sinagot ng Diyos at tinapos ni Habakuk ang kanyang aklat sa pamamagitan ng isang awit ng papuri sa Panginoon. Maraming tao ang nagtanong sa Panginoon sa Akalt ng mga Awit (Mga Awit 10, 44, 74, 77). Ito ang mga karaingan ng mga dumaranas ng paguusig na masidhi ang pangangailangan sa pagliligtas at pagkilos ng Diyos. Kahit na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga katanungan sa paraang gusto natin, sa mga talatang ito ay masasabi naming pinahihintulutan ng Diyos na magtanong ang tao kung tapat ang intensyon sa paghahanap ng kasagutan mula sa Diyos.

Ang mga tanong na pakunwari, sarkastiko at bunga ng kawalan ng pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. "At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap" (Hebreo 11:6). Pagkatapos na sumuway sa Diyos ni Saul, hindi sinagot ng Diyos ang kanyang mga tanong (1 Samuel 28:6). Ang tapat na magtanong sa Diyos kung bakit Niya pinahihitulutan na mangyari ang mga bagay bagay sa ating mga buhay ay malaki ang pagkakaiba sa direktang pagkwestyun sa Kanyang kabutihan. Ang pagdududa ay malaki ang pagkakaiba sa pagkwestyun sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang katangian. Hindi ang Diyos nababahala sa ating mga tanong. Inanyayahan ka ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Kung "tatanungin natin ang Diyos" dapat itong magmula sa isang mapagpakumbabang puso at bukas na isipan. Pwede tayong magtanong sa Diyos ngunit hindi tayo dapat aasa ng sagot kung hindi tayo totoong interesado doon. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso at nalalaman Niya kung totoong naghahanap tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan. Ang kundisyon ng ating puso ang sukatan kung tama o mali ang magtanong sa Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Masama ba na magtanong sa Diyos?