Mga katanungan patungkol sa TeolohiyaMga katanungan patungkol sa Teolohiya

Ano ang ibig sabihin ng teolohiya (theology)?

Ano ang sistematikong teolohiya (Systematic Theology)?

Ano ba ang maka-Kristiyanong pananaw sa mundo?

Ano ang kaligtasan sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos o predestination? Naaayon ba ito sa Bibliya?

Ano ang premillennialism?

Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Calvinism laban sa Arminianism – aling pananaw ba ang tama?

Ano ang amillennialism?

Ano ang iba’t ibang mga teorya sa pagtubos/katubusan (atonement)?

Ano ang pagtatanggol sa pananampalatayang Kristiyano (apologetics)?

Ano ang tuntunin ng moralidad ng mga kristiyano (Christian ethics)?

Ano ang Teolohiya ng Tipan (Covenant Theology) at ito ba ay Biblikal?

Ano ang kapamahalaan ng Diyos (divine providence)?

Ano ang pangkalahatang kapahayagan at espesyal na kapahayagan?

Ano ang postmillennialism?

Ano ang teolohiya ng repormasyon (reformed theology)?

Ano ang teolohiya ng pagpalit (replacement theology)?

Ano ang Trinitarianismo (Trinitarianism)? Naaayon ba ito sa turo ng Bibliya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Teolohiya