Mga katanungan patungkol sa KaligtasanMga katanungan patungkol sa Kaligtasan

Ano ang daan tungo sa Kaligtasan?

Si Hesus ba ang tamang daan?

Ang Kaligtasan ba ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa?

Kung minsan nang naligtas, ligtas na ba magpakailan pa man?

Naisusulat ba sa Bibliya ang walang hanggang Seguridad?

Papaano ako magkakaroon ng katiyakan sa aking kaligtasan?

Ano ba ang kabayaran ng kasalanan?

Papaano naliligtas ang mga tao noon bago namatay si Hesus para sa mga kasalanan?

Ano ang mangyayari sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarinig tungkol kay Hesus?

Ang seguridad ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan?

Papaanong ang Kapangyarihan ng Diyos at ang kalayaang pumili ng tao ay magkasabay na gumagawa para sa kaligtasan?

Ano ang nangyayari sa mga sanggol at bata kung sila ay mamatay? Saan makikita sa Bibliya ang edad ng pagkaalam ng mabuti at masama (“age of accountability”)

Bakit hinihingi ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop sa Lumang Tipan?

Kung ang ating kaligtasan ay hindi na mawawala kailanman, bakit ang Bibliya ay mahigpit na nagbababala laban sa pagtalikod?

Nararapat ba na patuloy na humingi ng tawad ang mga Kristiyano?

Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng bawtismo? Ang bawtismo ba ay kailangan para sa ikaliligtas?

Ano ang kaligtasan? Ano ang doktrina ng Kristiyano sa kaligtasan?

Ano ang pagpapawalang sala?

Ano ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo ng Kristiyano sa Diyos? Bakit kailangan nating makipagkasundo sa Diyos?

New

Ano ang ibig sabihin ng katubusan ng Kristiyano?

Ano ang pagsisisi at kailangan ba ito sa kaligtasan?

Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Hesu Kristo?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Kaligtasan