Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at DemonyoMga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga Anghel?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Sino si Satanas?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sinasapian o pagsapi ng demonyo?

Maaari pa bang sapian ng demonyo ang isang tunay na Kristiyano?

Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6 1-4?

Bakit pinayagan ng Diyos na magkasala si Satanas ang ang mga demonyo?

Sino ang anghel ng Panginoon?

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae?

Ano ang mga arkanghel?

Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay?

Ano ang kerubin? Ang mga kerub ba ay mga anghel?

Maaari bang magpalayas ng demonyo/masamang espiritu ang mga Kristiyano sa panahon ngayon?

Ang mga demonyo ba ay ang mga anghel na nagkasala?

Mayroon ba tayong anghel dela guardia/bantay na anghel?

Sino / ano ang mga Nefilim?

Paano, bakit at kailan bumagsak si Satanas mula sa langit

Ano ang mga Serapin? Ang mga seraph ba ay mga anghel?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo