Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at DemonyoMga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga Anghel?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Sino si Satanas?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sinasapian o sa pagsapi ng demonyo?

Maaari pa bang sapian ng demonyo ang isang tunay na Kristiyano?

Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6:1-4?

Bakit pinayagan ng Diyos na magkasala si Satanas ang ang mga demonyo?

Sino ang anghel ng Panginoon?

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae?

Ano ang mga arkanghel?

Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay?

Ano ang kerubin? Ang mga kerub ba ay mga anghel?

Maaari bang magpalayas ng mga demonyo/masasamang espiritu ang mga Kristiyano sa panahon ngayon?

Ang mga demonyo ba ay ang mga anghel na nagkasala?

Mayroon ba tayong anghel dela guardia/bantay na anghel?

Sino / ano ang mga Nefilim?

Paano, bakit at kailan bumagsak si Satanas mula sa langit?

Ano ang mga Serapin? Ang mga serapin ba ay mga anghel?

Mali ba na magkaroon ng mga piguring anghel

Mayroon bang partikular na anghel na nakatalaga para kunin ang buhay ng tao?

Ano ang angelology?

Nagpapakita pa ba ang mga anghel ngayon?

Ano ang hitsura ng mga anghel?

Bakit hindi binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi ang mga anghel na nagkasala?

Ano ang Kristiyanong demonolohiya (Christian demonology) o pag-aaral sa mga demonyo?

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na utusan ang mga anghel?

Mayroon pa bang gawain ang mga masasamang espiritu sa mundo ngayon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panggugulo ng demonyo (demonic oppression)?

May kakayahan ba ang mga demonyo/masamang espiritu na sumapi sa mga bagay na walang buhay gaya ng alahas o rebulto?

Si Satanas / ang diyablo ba ay isang persona o isa lamang kapangyarihan / paglalarawan ng kasamaan?

Iniibig ba ng Diyos si Satanas?

Ano ang mga pamilyar na espiritu?

Ano ang ‘Diyos laban kay Satanas?

Ang Hari ba ng Tiro sa Ezekiel 28 ay tumutukoy kay Satanas?

Bakit nagtalo si Arkanghel Miguel at Satanas tungkol sa katawan ni Moises (Judas 9)?

Posible ba na mas maraming anghel ang nagkasala?

Ipinagbabawal ba o ipinahihintulot sa Bibliya ang pananalangin sa mga anghel?

Paano naging diyos ng sanglibutang ito si Satanas (2 Corinto 4:4)?

Ano ang mga espiritung teritoryal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga lumilipat na espiritu (transferring spirits)?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo